Møder i Lokalrådet

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

2.    Orientering fra mødet med Rasmus Kaufmann d. 13/8

 

Godt møde.

Rasmus redegjorde for forvaltningens oplæg/udkast til udnyttelse af klynge 1, som på et tidspunkt skal præsenteres for politikerne.

Nyt møde aftalt til d. 22/10-2018, hvor resultat af budgetforhandlinger kendes.

 

 

3.    Opfølgning fra mødet med vores byrådspolitikere d. 28/6

 

Politikerne vil gerne orienteres løbende.

De inviteres med til Lokalrådsmøde d. 25/10 kl. 19-20

 

4.    Velkomstpakke

 

Drøftet og koordineret.

 

5.    Bordet rundt

 

Torben:

BLDR-møde d. 28/8.

·         Pulje til boligsanering, med forslag om, at lokalrådene skal yde bidrag, ex. 20.000 kr. Forslaget drøftet.

Enighed om at der skal forhandles med kommunen.  

·         Drøftelse vedr. udmøntning af puljemidler under BLDR

·         Arbejdet med ny hjemmeside har ligget stille over sommeren

Tove:  -

Hans:

Bagagerumsmarkeder afholdt

 

Karsten: -

 

Per:

Byvandring i Donslund i uge 34. 35-40 deltagere. God aften.

 

Steen:

·         Afkortning af skoledag

·         Skak i skolen, som del af understøttende undervisning

·         God skolestart, 210 elever, stor 0. klasse er startet og historisk stor 9. klasse

 

 

 

 

 

 

Torben, Ove

 

6.    Orientering v. formand

 

·         Enighed om at åbne for gratis reklamer på infoskærme frem til 1. januar 2019. Al annoncering går gennem Laurids.

·         Ove tager initiativ til møde mellem lokalråd, borgerforening og erhvervsforening, 2-3 repr. fra hver.

·          

 

 

7.    Valg af repræsentant til skolebestyrelsen

 

Karsten Møller Pedersen er valgt

 

8.    Økonomi og status

 

·         Foreløbigt regnskab for 2018 viser et overskud på 56.000 kr.

·         Indestående driftskonto:  kr. 47.000

·         Konto Hejnsvig Udviklingspulje: kr. 171.000

·         Konto Hejnsvig Marked:  kr. 76.000. Overskud i år på kr. 56.000

 

 

9.    Eventuelt

 

·         Idé om at huske at informere om, hvad udviklingspuljen er brugt til.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 28. juni kl. 1900 på skolen

 

Jeg har inviteret vores 3 byrådsmedlemmer til at komme og være med under punkt 1, og de har alle 3 sagt ja til at komme, det er rigtig dejlig.

 

Dagsorden:   1. Samarbejde i Hejnsvig.      
                   
Drøftelse af muligheder og ønsker i Hejnsvig, vi vil  gerne høre fra jer hvad
                    muligheder i ser, og vi har også ønsker og bør vi blive

                    bedre til at orientere hinanden?

                   

                      2.  Godkendelse af referat fra 1. maj

                      3.  Orientering ved formanden.

                      4.  Bordet rundt.

                      5.  Økonomi og status

                      6.  Evt.

 

                          Venlig hilsen   Ove

____________________________________________________________________________--

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd tirsdag den 1 maj kl. 1900 - 2100 på skolen

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 

1.  Godkendelse af referat fra 6 marts

 

                             -godkendt

 

2.  Drøftelse og det videre arbejde fra mødet med foreninger og interesserede den 6 marts.

 

            -positiv feedback om mødet fra foreninger

 

            -forslag til anvendelser er sendt til kommunen (Leo Pedersens formulerede brev
            
som er sendt til jer)

 

             forslagene medio maj

 

             -der er et konkret ønske fra Bonanza (line danse forening) om at kunne starte
            
med  at anvende klynge 1 fra efter sommerferien 2018 (tirsdag & torsdag aften).

 

             -Over spørger Steen om dette er muligt

 

3.  Bysanering i landdistrikterne i Billund kommune ( bilag er sendt ud)

 

              -forskellig (5-6) emner blev drøftet.

 

            - Medlemmer af lokalrådet opfordres til at udfylde udsendte bilag med       sanerings emner og aflevere til Ove som så sender til kommunen

 

4.  Orientering ved formanden

 

-Grand Fondo cykkelløb 23-24 juni i Billund kommune med ca. 1111 deltagere. Ruten går også gennem Hejnsvig. Vi drøftede om der er frivillige som kan festliggøre ruten gennem byen for at skabe synlighed. På mødet var der ingen med ressourcer til dette.

 

-Ove undersøger om Mads (idrætsforeningen) kan sætte noget i gang.

 

-Velkomst pakken deles ud til nye borgere i maj/juni. Kurv fra brugsen + kalender + borgerforenings folder

 

-hold byen ren arrangement forløb super godt med ca. 40 deltagere. Det fornemmes at byen borgere værdsætter initiativet.

 

-regnskaber. Markedsdage sættes i system inden det overleveres til lokalrådet.

 

-Tove aftaler detaljer med Marianne

 

5.  Bordet rundt.

 

  -Referat fra BLDR årsmøde kan læses på deres hjemmeside

 

  Jørgen:

 

             -ny graver ansat

 

            -heldags undervisning ag konfirmander fortsætter

 

             -etablering af ny missionshus/menighedshus ligger i dvale

 

             -evt. etablere en (kirke)cafe i forbindelse med markedsdage

 

    Torben:             

 

             -ide at udbyde små køkkenhave jordlodder til lejeboliger på vandværkets grund

 

    Tove:

 

              -erhvervsforening har 20 års jubilæum i år

 

              -erhvervsforening arrangerer studietur i juni (Tove måske husk opslag på      
               infoskærme)

 

     Infoskærme:

 

             -vi drøftede mulighed for erhvervsdrivende at reklamere på infoskærme.
              Vi vil bevare en fordeling der hedder 80% oplysning/info og 20% reklame.
 Vi vil starte muliggørelse af reklame ved at opfordre, på infoskærmene  virksomheder  til at sende deres ”reklame” til Laurits, som så lægger det  op på skærmene i en gratis  prøveperiode indtil 1/9. herefter opkræves 500,- for resten af 2018 hvis interesseret.

 

7.  Økonomi og status.

 

                 54.000 på driftkonto

 

                 171.000 på Hejnsvig udviklingskonto

 

8.  Evt.

 

           

 

          Mvh.  Ove

 

 

 

 

Referat fra mødet den 6 marts.

Info møde omkring forventet renovering af Hejnsvig skole d. 6. marts 2018.

 

Ove Møberg bød velkommen til de ca. 40 borgere der var mødt op.

Ove meddelte der for nylig havde været møde med repræsentanter fra kommunen, mødet var meget positiv.

Det er meget vigtigt at vi efter mødet her hurtigt får sendt en melding til kommunen, hvad der var vores holdning og ønsker til nedenfor nævnte projekt skole renovering.

Steen Møller gennemgik helhedsplanen, hvor selve skoledelen samles i klynge to og tre med tilhørende faglokaler. Begrundelsen er, færre elever og at skolen er ved at være slidt.

Skolens budget til renovering af undervisningsdelen er 8 mil. Kommunen har derudover beslutter at afsætte 21 mil. til bygningsrenovering.

Ved den totale renovering bliver klynge et ledig til andre forhold.

Spørgsmål fra borgere:

Er der i den nye plan plads til evt. fremtidige flere børn? Svar: bliver formodentlig ikke et problem, ellers står klynge et der jo stadig.

Skal SFO flyttes? Svar: det ligger der i plane.

Alle gik for at se lokalerne i Klynge et.

Leo Pedersen fra initiativgruppen:

Leo henviste til de grupper der blev vedtaget på borgermødet i marts 2017.
1. Byfornyelse 2. Fitnesscenter 3.Pr gruppe 4. Legepladser.

Leo Pedersen og Bjarne Larsen havde også været indkaldt til kommunen for at høre om skolerenoveringen, og for at gøre initiativgruppen opmærksom på de fremtidige planer.

Leo gjorde opmærksom på at der i det forslag der lå var masser af muligheder.
Klynge et er administrativ nu flyttet over i Fritid og kultur.

Kommunen vil gerne medvirke til at udfærdige planer og beregninger for fremtidig brug af
klynge et.
Kommunen gjorde også opmærksom på muligheder for at etablere en” forsøgslejeplads”.

Leo lagde op til at man gik efter en kommunal ejet fritidsbygning i klynge et. Dvs. kommunal ejer og vedligehold af bygninger, og evt. forenings betaling ved brug.

Bjarne Larsen medlem af initiativgruppen:

Vigtigt at tænke helhed omkring by og skole og dermed sikre skolens overlevelse.
Når vi gør klynge et til et kulturelt center, så gør bygningen vigtig for byen.
Nu må vi vise vi vil noget med Hejnsvig, det kan ikke nytte at side på hænderne.

 

 Debat med forslag:

Hvilke forslag er der til brug af klynge et?

 1. Idrætsforeningen ønsker flere omklædningsrum.

 2. Redskabsrum kun til idrætsredskaber.

 3. Fitnesscenter

 4. billard med minimums rummål på 8,5x9,5 m.

 5. Linedans

 6. Evt. rum til anden idræt, yoga eller lignende.

 7. Idræt om dagen.

 8. Et folkeligt mødested med hygge og evt. bibliotek eller bogbytning.

 9. Ungdomslokale hvor de unge kan mødes evt. med E-sport.

 10. mulighed for andre foreninger vi har mange i byen.

 11. byen mangler også lokale til evt. kreative kurser

____________________________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 6. marts på skolen

 

 

1.Godkendelse af referat fra 10. januar.                 Godkendt.

 

Orientering fra formand:                                            Leo, per, Torben  og Ove havde et møde med fritid           

                                                                                         Og kulturchef Rasmus Kaufmann, kulturkonsulent

                                                                                         Signe Grønnegaard, ang. Eventuelt brug af Klynge 1

                                                                                         Et godt møde hvor vi aftalte at sende og forslag

                                                                                         Til dem efter borgermødet den 6. marts, de ville

                                                                                          Arbejde videre med det, og vi aftalte et møde sidste

                                                                                          Halvdel af april.

                                                                                          BLDR årsmøde på Hejnsvig Hotel 18. april.

                                                                                          Betaling for optælling i hallen er nu kommet.

 

Vi holder byen rent:                                                       Per oplyste det bliver lørdag den 21. april, start fra

                                                                                           Petersmindecenteret kl. 09.00.

 

Bordet rundt:                                                                   Per orienterede om byvandring i år, det bliver i

                                                                                            Donslund d. 23. august.

                                                                                            Torben orienterede om modernisering og justering

                                                                                             Af Bynet og Infoskærme.

                                                                                             Ang. Reklamer på infoskærme vil Torben     

                                                                                             Undersøge hvad man gør i andre byer inden næste

                                                                                             møde.

                                                                                             Mads orienterede om fodboldsamarbejde med

                                                                                             Vorbasse.

 

Økonomi og status:                                                           Tove redegjorde for økonomien.

____________________________________________________________________________________

Referat: Lokalrådsmøde den 10. jan. 2018
Kl. 19.00 – 2o.oo møde med Billund Kommunes landdistriktskonsulent Signe Grønnegård. Et godt møde, der fremmer samarbejdet mellem Lokalråd og Kommune.
Lokalrådsmøde 20.00 – 21.30
Dagsorden:
Ad 1: Referat fra mødet den 9. okt. 2017. Godkendt.
Ad 2: Konstituering:
Formand: Ove Møberg – frit mandat
Næstformand: Mads Kragh – repr. Hejnsvig Idrætsforening
Kasserer: Tove Brink – repr. Hejnsvig Erhvervsforening
Sekretær: Steen Møller – repr. Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig 
Hans Kristensen – repr. Hejnsvig Borgerforening
Jørgen Johansen – repr. Hejnsvig Kirke
Per Kragh – repr.  Ældreområdet
Torben Jensen – frit mandat
Ad 3: Orientering ved formand:
Herunder orient. om arbejdet i BLDR. Drøftelse af økonomi – bl.a. tilskud givet til bredbåndsdækning (200000kr.) – forslag om større rådighedsbeløb (35.000kr.) – forslag om ny fordelingsnøgle.
Orientering om arbejdet med ”Udviklingspuljen” – fordeling af tilskud – hvem bidrager.        
 Der afholdes snarest et møde om regnskabsopstilling med de involverede parter. Ove og Tove deltager fra lokalrådet.
Ad 4: Bordet rundt:
Carsten: - god weekend i hallen med STORT indefodboldstævne (frustration over at Info-skærmen endnu ikke virker!) – tilskud fra Borger- og Idèkassen (50000 kr.) til bålhytte og shelter (2stk.) i Donslund. Torben: Hjemmesideopgradering – møde den 30. jan. (Louise, Torben V., Laurits og Torben) – afløser/hjælper til Laurits søges. Jørgen:  - julebesøg i klynge 1 på skolen – ekstra
gudstjeneste for børnefamilier – pizzagudstjenester godt besøgt – sommerudflugt for børnefamilier forberedes – jazzeftermiddage lukkes ned foreløbig – tæt på messefald ved kl.9 gudstjenester – nyt missionshus ” op ad bakke!”. Tove: - erhvervsforeningen ingen udskiftning i bestyrelsen. Thea (suppl. for Per):  - der arbejdes med vandretur i Donslund. Hans:  - juleudsmykningen har haft problemer – Jubilæumsarrangement på Hejnsvig Hotel (få pladser tilbage) – det nyindkøbte redskabshus trænger til nyt tag (der ansøges om penge) – fællesansøgning borgerforening/lokalråd til ”byparken” (bænke, beplantning osv.) påtænkes.
 Ad 5: - uddeling af velkomstkurve fortsættes, men intet velkomstmøde.
Ad 6: - byforskønnelsespris uddeles af lokalrådet (2-5000kr.) ”Den gamle Købmandsgård”.
Ad 7: - Tove redegjorde for økonomien.
Ad 8:   Mødedatoer 2018: Den 6.marts kl. 18.00 (foreninger indkaldes til 19.30). Øvrige møder kl. 19.00.      Den 1.maj, den 28.juni, den 29.august, den 25.oktober og årsmøde den 22. november. 
Ad 9:  Årsmøde BLDR i Hejnsvig den 18. april.
Ad 10: Evt. – fortove der trænger til rep. – blomstereng v. Søgårdvej – og andre strøtanker--

_________________________________________________________________________________

LOKALRÅDSMØDE

DAGSORDEN

09.10.2017 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Jørgen

Ikke til stede: Mads

 

DAGSORDEN

BESLUTNING

ANSVARLIG

  • Godkendelse af referat

   

Godkendt

 

 • Orientering fra udvalg, herunder tilskud fra kommunen til opdatering af bynet mm

 

  • Udvalg i fuld gang med at undersøge muligheder for opgradering af hjemmeside.

   

  • Der er bevilget i alt 37.500 kr. fra Landdistriktspuljen

   

 

  • Orientering fra formand

   

  • Møde i udvalget vedr. udviklingspuljen (3 ansøgninger behandlet)

   

  • Borger-idékassen kan søges til mindre projekter

   

  • Landdistriktspuljen ansøgn.frist 7/11

   

 

  • Årsmøde d. 22/11 (stikord til beretning)

   

  • Idé om at krydre årsmødet med en foredragsholder, evt. i samarbejde med skolen

   

  • Idéer og input til beretning sendes til Ove

   

 

  • Infostander

   

<dir>

Opstart, betaling

</dir>

  • Torben Weiss deltager i et møde med leverandør ift administration og opdatering af infoskærmen

   

  • Skolen sørger for at lave kalenderaftale med leverandør

   

  • Faktura videresendes så snart denne modtages

   

 

 

 

 

Steen

Steen

  • Bordet rundt

   

Steen (Skolen):

 • Succesrig fælles lejrskoletur
 •  

 • Helhedsplan vedtaget og bevilget. Der er dog lange udsigter til igangsætning
 •  

 • Kortlægningsundersøgelse i gang under "Program for læringsledelse"
 •  

Torben:

Tak til medhjælperne fra skolen ved Landdistriktsrådets politiske møde

Karsten:

Høstfest i Donslund

Gitte:

Valg i pensionistforeningen. Per blev valgt.

Idé om etablering af gangsti

Thea:

Idé om forskønnelse af areal v. Søllingdalvej, evt. i samarbejde med en skoleklasse.

Tove:

Genvalg til alle i erhvervsforeningen.

Kommende 20 års jubilæum i foreningen næste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steen undersøger

  • Økonomi og status

   

Forventet et lille underskud for sidste regnskabsår på ca. 4000 kr.

 

 • Eventuelt

 

Thea:

Modtaget opringning vedr. infomøde for tilflyttere. Henvist til Ove.

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd mandag d. 9 oktober på skolen kl. 1900-2100

 

Dagsorden:   1.  Godkendelse af referat fra mødet 16 august

                     2.  Orientering fra udvalg,  herunder tilskud fra kommunen til opdatering af bynet m.m.

                     3.  Orientering fra formand, 

                     4.  Årsmøde den 22 november    ( stikord til beretning m.m.)

                     5.  Infostander  opstart, betaling

                     6.  Bordet rundt

                     7.  Økonomi og status

                     8.  Evt.

 

                             Mvh   Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

16.08.2017 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Mads og Gitte

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat fra mødet 8/6 og 25/7

 

Godkendt

Tilføjelse til ref 25/7: 

Torben Weis deltog også i mødet

 

2.    Orientering fra udvalg

 

Torben orienterede om arbejdsgruppens arbejde vedr. opgradering af hjemmeside og etablering af Facebook-side. Tilbud indhentet fra konsulent og ansøgning indsendt til landdistriktspuljen.

 

 

3.    Orientering fra formand

 

Orientering om hvilke tilskud der er givet fra udviklingspuljen.

 

 

 

4.    Drøftelse af mødet om helhedsplan for Hejnsvig Skole

 

·         Positivt med en helhedsplan.   

·         Nedsat lille gruppe med Leo Pedersen, Bjarne Larsen, Ditte Kragh, Ove Møberg.    

·         Mødes 24 august angående kommunikation.

 

 

5.    Infostander – opsætning og opdatering

 

Udgifter til anskaffelse og løbende udgifter:

Skærm i Brugsen:  100% Lokalrådet

Skærm på skolen:  2/3 skolen, 1/3 Lokalrådet

Steen informerer Ove, så snart der er nyt omkring levering og montering.

 

 

6.    Bordet rundt

 

Tove:

·         Best.møde 25/8 og gen.forsaml. 25/9.

·         Endnu ikke nyt fra gruppen vedr. byfornyelse

Hans: intet nyt

Thea:  Naturvandring d. 24/8

 

Jørgen:

·         Lydanlæg mv installeret.

·         Vi gir den gazz-arrangement.

·         Sognetur til Jerl Hede og Vedersø.

·         Info om Mission Afrika

 

Karsten:

·         Billard-klubben har opsagt

·         Høstfest 16/9 i Donslund

 

Torben:

·         Møde i Landdistr.møde mandag d. 21/8

·         Valgmøde d. 2/10 i Bakkehallen, Hejnsvig

 

Steen: 

God skolestart, hallens facade under renovering, implementering af værdigrundlag, fokus på ryddelig skole, flyttet rundt i huset, nye mål og boldbaner, fælles lejrskoletur i sept.

 

7.    Økonomi og status

 

Orientering og status v. Tove

 

 

8.    Møde med tilflyttere

Ove:

Meget positivt at komme rundt med velkomstkurve til de 11 tilflytter-familier.

Velkomstmøde overvejes og tages op på et senere møde.

 

9.    Valg til skolebestyrelsen

 

Jørgen Johansen er valgt som repræsentant for Lokalrådet i skolebestyrelsen.

 

 

10.  Eventuelt

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd. 8 juni kl. 19-21 på skolen.

 

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet 10 april

2. Orientering fra udvalg herunder BLDR infoskærme m.

3. Orientering fra formand, herunder møde med økonomiudvalg d. 13 juni

4. Velkomstpakke tilflyttere

5. Bordet rundt

6. Økonomi og status,  penge fra kommunen ?

7. Tavle med messingskilte i hallen ?

8. Evt

 

    Mvh.  Ove

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

08.06.2017 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Torben

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat fra mødet 10 april

 

Godkendt

 

2.    Orientering fra udvalg herunder BLDR infoskærme m.

 

Formand:

·         PR-udvalg har haft møder

·         Evt. indkaldes til ekstraordinært møde primo august i forb. med ansøgning til BLDR-pulje til PR-initiativer

·         Kommunens forvaltning har haft indkaldt til møde, sammen med repr. fra Børne- og Kulturudvalget vedr. fitness-faciliteter

·         Der er søgt om tilskud til infoskærme. Svar forventes medio juni

 

 

3.    Orientering fra formand, herunder møde med økonomiudvalg d. 13 juni

 

·         Her vil der bl.a. blive diskuteret snitflader i forhold til fremtidige bevillinger, samt oversigt/kort over kommunens stisystem og prioriteret vedligehold af disse

·         Valgmøde d. 2/10-2017 afholdes på skolen. Relevante lokaler bookes på skolen

 

 

 

 

Torben

 

4.    Velkomstpakke tilflyttere

 

Målet er, at velkomstpakken uddeles løbende, ca. hver anden måned.

Der arbejdes videre i, hvordan vi indhenter info om nye tilflyttere

 

 

 

Jørgen

 

5.    Bordet rundt

Skole:

·         Travlhed med næste skoleårs planlægning

·         Implementering af opdateret værdigrundlag i gang

 

HIF:

·         Håndbold nedlagt

·         Samarbejde med Vorbasse

·         ½-kontingent for seniorfodbold det første år

·         1. hold senior rykkede op i weekenden

·         2. hold senior kan rykke op

 

Gitte:

·         Gåtur m. Per Høgsberg planlagt til d. 24/8 kl. 1830-2030

·         God dag med ”ren by”

 

Jørgen:

·         Spejderarrangement

·         Gospelkids ved Hejnsvig Marked

·         Nyt og godt menighedsråd i gang

 

Hans:

·         Sankt Hans-arrangement

 

 

6.    Økonomi og status, penge fra kommunen

 

·         20.000 kr. på vej fra kommunen

·          

 

7.    Tavle med messingskilte i hallen

Tavlen forsynes med tekst og ophænges i hallen

 

 

Ove

8.    Eventuelt

 

Valg af repræsentant til ny skolebestyrelse medtages på næste dagsorden

 

Ove

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

06.02.2017 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl.)

Gitte Staahl – ældrerepr.

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Jørgen

                     

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.   Godkendelse af referat fra 14 december

 

Godkendt

 

2.   Plan og afvikling af borgermøde 30. marts kl. 18-21

 

 

Oplæg fra udvalg under Erhvervsforeningen ”Projekt Hejnsvig-udvikling” ønskes som et godt og vigtigt input.

Oplæg til gruppearbejde:

1. natur- , kultur- og fritidstilbud

2. Fællesskab og sammenhold

3. ”Projekt Hejnsvig-udvikling”

 

Der informeres også om Hejnsvig Udviklingspulje.

 

Arne Thomsen foreslået som mødeleder ved borgermødet

 

Servering: 

·         sandwich bestilles, 100 stk.

·         Øl og sodavand

 

Annoncering:

·         Opslag i Brugsen

·         Facebook og Hejnsvig Bynet

·         SkoleIntra/Børneintra til forældre

 

Lokalrådet mødes kl. 17 inden mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove

 

 

Tove

 

 

 

 

Ove

Ove

Steen

 

3.   Orientering fra formand

 

·         Høring vedr. buskørsel. Skolens høringssvar videresendes til Ove

·         Repræsentanterne for Hejnsvig

·         Udviklingspulje indkaldes til et kort møde

·         Der kan ikke søges til hjertestarter

 

Steen

 

Ove

Ove

4.   Orientering, nyt fra udvalg, herunder BLDR

 

·         Torben informerede fra møde i Billund Landdistriktsråd (BLDR)

·         Til årsmøde i BLDR d. 25/4 er hele Lokalrådet velkommen. Invitation videresendes

·         Idéer ønskes til hvilke emner, der skal være med på hjemmesiden.

 

 

5.   Bordet rundt. Er der nyt fra vores baglande?

 

Thea informerede om afholdelse af ”Hejnsvig Ren By” d. 22/4-2017.

 

Mads: Fællesbestyrelsen arbejder bl.a. med:

·         Sundhedspolitik

·         Hvordan gør vi børn skoleparate?

 

Steen:

Information om forenkling af universets værdigrundlag samt ny kommunikationsstrategi.

 

 

6.   Økonomi og status

 

Status 116.000 inkl. 91.000 for Hejnsvig Udviklingspuljen.

 

7.   Hejnsvig Bynet, er det ok? Bliver det brugt? Andre muligheder?

Ove efterspørger gode idéer og input vedr. hjemmesiden.

 

Der arbejdes videre med investering i infoskærme til hhv BU Hejnsvig, Brugsen og stadion. Med 3 skærme er der tale om en investering på ca. kr. 40.000.

 

Kontakt til kommunen vedr. støttemuligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove

 

8.   Anbefaling af ansøgning

Lokalrådet vil gerne anbefale ansøgning om støtte vedr. reparation af det gamle klubhus, herunder reparation af tag, oprydning og maling.

 

9.   Eventuelt

 

 

 

 

 

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

14.12.2016 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud: Jørgen

 

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Orientering

 

 

Ved formanden:

·         Møde m. Signe Grønnegaard

·         Landdistriktsråd – info om søgning af pulje

·         Udviklingsplanen for Hejnsvig. Opfordring til at vælge nogle konkrete punkter fra planen, så befolkningen oplever, at planen ikke er udarbejdet forgæves.

 

Øvrige:

·         Info fra møde vedr. udvikling af turisme. Mange gode tanker og idéer på mødet.  Hvad kan vi gøre i Hejnsvig?

 

2.    Valg 2 personer til Billund landdistriktsråd

 

Torben og Ove valgt.

 

3.    Valg 2 personer til udviklingspuljen

 

Mads og Ove er valgt.

Ove er selvskrevet som repræsentant i udviklingspuljen i sin egenskab af formand for lokalrådet.

 

 

4.    Høringssvar ændring buskøreplan

 

·         Det er meget utilfredsstillende, at ruten til Billund allerede efter 1 år ændres, da der må forventes at være en indkøringsfase.

·         Det er ikke godt, at bussen til Billund ikke kører til helt til lufthavnen.

·         Der er indtil videre ingen kørsel til og fra Vesterhede, bortset fra skolekørsel. Dette er uacceptabelt for beboerne i Vesterhede.

 

Torben og Ove indsender høringssvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben og Ove

5.    Borgermøde for at få konkretiseret nogle af udviklingsplan 2022s ideer

 

·         Udviklingsplanen skal synliggøres.

·         Mads og Steen undersøger muligheder for etablering af informationsskærme.

·         Dato for borgermøde:

Torsdag d. 30/3-2017 kl. 1800

Steen booker hallen ved skolens serviceleder

 

 

Mads og Steen

 

 

Steen

6.    Fastsættelse af møder i 2017

 

Følgende møder er fastsat for 2017:

6/2 – 4/4 – 8/6 – 16/8 – 9/10 – 22/11 (årsmøde)

 

 

7.    Eventuelt

 

 

 

 

Referat fra årsmøde i Hejnsvig Lokalråd

Den 17/11-2016, på Hejnsvig skole

 

Afbud fra: Sten Møller, og Jørgen Johansen

Ikke mødt: Hejnsvig idrætsforening, og Donslund

 

!. Valg af dirigent. Laurits Heick blev foreslået og valgt

 

2 Valg af referent. Svend Højrup blev foreslået og valgt

 

3 Valg af stemmetællere. Thea og Sabrina blev foreslået og valgt

 

4  Styregruppens beretning, Arne Thomsen aflagde en fyldestgørende årsberetning, som er afleveret til Laurits, og som han lægger på hjemmesiden.

Arne orienterede om at der var forslag om at bruge den gamle elforretning til ungdomshus, og den gamle købmandsbutik som billard klub, det er dog en forudsætning, at de er til salg, da de er privatejede.

Der bør snart findes en afklaring da bygningerne ellers hurtigt vil forfalde.

Der var enighed om at indsende høringssvar omkring ændringerne af busforbindelserne til Billund.

Det er hurtigt at opgive ruterne allerede inden de har kørt et år, og det er en klar forringelse af det nuværende, både når det gælder antal afgange, og transporttiden fra Hejnsvig til Billund, da den nye rute skal gå via Skjoldbjerg. Fristen for høringssvar er ændret fra 22. til   29.11.

Ove Møberg efterlyser metoder til at styrke tilflytningen til byen, en mulighed kan evt. være at bygge større lejeboliger til børnefamilier, da man ved at det efterspørges.

Erik Lauersen foreslog en form for talentudvikling af beboere, til foreningsarbejde, og til udvikling og samarbejde, for på sigt at have kvalificerede mennesker til foreningsarbejdet i byen.

Thomas Mørkenborg vil gerne lægge arbejde i Lokalrådet, mest It, og markedsføringsopgaver, det er der god brug for, så tak for initiativet.

 

5  Regnskab: Tove fremlagde et flot regnskab, et overskud på 8676,40 kr. og en kassebeholdning på 47710,- kr, må siges at være flot i en forening uden egentlige indtægter, ud over de midler der bliver overført til drift fra Landdistriktsrådet.

 

6  Indkomne forslag: der var ikke kommet nogle forslag.

 

7 Orientering om Lokalrådets arbejde og planer: dette punkt blev behandlet under punkt 4

 

8 Valg af medlemmer, og nyudpegede fra foreninger: Idrætsforening mangler stadig at udpege et medlem, og det samme gælder Donslund, ny fra Hejnsvig Borgerforening er Hans Lund Kristensen

og valgt direkte til Lokalrådet blev Ove Møberg.

Lokalrådet blev bemyndiget til selv at finde det sidste medlem hurtigst mulig.

 

9 Valg af revisor: Johnny Hansen blev genvalgt

 

10 Evt. Laurits opfordrede til at finde en hjælper til Bynettet, da han trænger til aflastning.

Det nye Lokalråd har tre vigtige ting der skal sættes i gang.

Fastsætte en dato til dialogmøde med Landdistrikstkoordinatoren inden jul, da hun går på barsel til nytår.

Finde deltagere til mødet i Landistriksrådet den 22/11- kl 18,00 på Sdr. Omme Kro, hvor der bliver lejlighed til at møde Signe Grønnegaard (Landdistriktskoordinator)

Tilmelding er nødvendig til Jørgen Svanberg på svanberg2011(at)hotmail.com

Og afholde et borgermøde i det nye år ang. nye udviklingsplaner.

Arne opfordrede endnu en gang til at bruge kalenderen på Hejnsvig bynets hjemmeside.

Allan udtrykte bekymring for, om det i årene frem vil være muligt ar rekruttere medlemmer til de mange bestyrelser i byen.

Arne Thomsen takkede af som formand, og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde gennem tre år

 

 

 

Årsberetning 17-11-16

Beretning. Årsmødet torsdag d. 17.11.16.

Velkommen til årsmødet 2016. Det er blevet tid til at berette lidt om, hvad der er sket i årets løb og at se lidt frem.

Hejnsvig Udviklingsplan.

Lokalrådet har i det forløbne år brugt mange kræfter på udarbejdelsen af den nye udviklingsplan for Hejnsvig. Vi besluttede, at Tenna Tychsen skulle være tovholder og stå for det praktiske arbejde. Arbejdet blev indledt med en borgerworkshop torsdag d. 4. februar.  Borgerworkshoppen var ganske velbesøgt med ca. 55 deltagere. I aftenens løb fik vi rigtig mange gode input, som Tenna samlede op på. Interessen samlede sig dog primært om 3 indsatser:

·         1. Natur, kultur og fritidstilbud

·         2. Fællesskaber og sammenhold

·         3. Mobilitet

Punkt 1 skal vi bruge som motor for øget bosætning. Ved stagnation kan vi ikke forvente at kunne beholde de nuværende offentlige og private services . Vi skal også forsøge at få liv og aktiviteter i byens tomme butikker. Tanken om, at Ungdomsskolen kunne overtage den gamle elektrikerforretning har været bragt på bane. Det kunne være fantastisk med et ungdomshus midt i byen! I sidste uge var der en billardspiller, som foreslog, at billardklubben kunne overtage den gamle købmandsforretning. Der er altså ideer nok. Sker der ikke snart noget bør bygningerne efter min opfattelse rives ned, da vi ikke kan være tjent med et par øjenbæer så centralt i byen.

Punkt 2 fortæller os, at vi skal blive bedre til at koordinere tingene i Hejnsvig. Rammerne for børnenes og de unges fritidsliv skal også være i orden. De unge efterlyser en café eller et værested for de 13 til 18 årige. Et ungdomshus i den nedlagte elektrikerforretning kunne være en del af løsningen.

Punkt 3. Mobilitet er optager borgerne meget. En god offentlig transport er en forudsætning for udvikling og vækst. Uden ordentlige trafikmuligheder kan vi ikke holde på de unge og på seniorerne. Vi er meget glade for, at rute 179 har 9 daglige ture til og fra Billund.  I dag har jeg så fra Billund Kommune fået oplyst, at Sydtrafik planlægger at ændre på ruterne fra juni 2017. Det foreslås, at rute 179 fremover ikke skal gå via Hejnsvig.  Til gengæld skal Holstedbussen, rute 283, fremover gå til Billund via Hejnsvig. Antallet af afgange foreslås reduceret til 7 daglige ture og kun på skoledage. Der er altså tale om en klar forringelse. Ved samme lejlighed mister Vesterhede sin busforbindelse til Hejnsvig og Grindsted. Der er efter min opfattelse tale om klare forringelser. Lokalrådene har fået høringsfrist frem til 22. november 2017, hvilket er en uforskammet kort høringsfrist. Seneste: kl. 16.30 meddelte kommunen, at høringsfristen udskydes til d. 29. november.

Der er altså nok at give sig i kast med for borgerne og for det nye lokalråd.

Lokalrådet planlægger at afholde et nyt borgermøde i starten af det nye år for at få konkretiseret mange af udviklingsplanens ideer.

Udviklingsplanen for Hejnsvig frem til 2022 er nu færdig og trykt. Den vil blive husstandsomdelt til alle borgere i Hejnsvig og Donslund området sammen med næste nr. af Kirkebladet.

Bynettet og Facebook.

Bynettet har efterhånden nogle år på bagen. På bynettet kan man holdes sig ajour med, hvad der sker i byen og omegnen. Men kalenderen kan udnyttes bedre. Alt for mange foreninger og institutioner benytter kun deres egne hjemmesider. Derfor bliver tingene stadig ikke koordineret godt nok. Der skal lyde en fornyet opfordring til foreningerne om at benytte bynettet. Stor tak til Laurits og det øvrige bynetudvalg, som gør en stor indsats. Vi er godt klar over, at de unge og yngre er mere til Facebook end til bynettet. Derfor vil facebook også fremover komme til at spille en større rolle.

Hejnsvig Udviklingspulje.

I det sidste års tid har Lokalrådet arbejdet på at få oprettet Hejnsvig Udviklingspulje. Puljen skal være med til at profilere vort område og i det hele taget støtte sammenholdet og udviklingen i hele Lokalrådets område.

Arbejdet er nu færdigt. Det har taget lang tid, for der er mange interessenter. Udviklingspuljen skal administreres af en arbejdsgruppe under Lokalrådet. Arbejdsgruppen består af 5 personer med repræsentanter fra Markedsudvalget, Julefrokostudvalget, Skrotbanden, formanden for Lokalrådet samt yderligere 1 repræsentant fra Lokalrådet. Jeg har i dag fået oplyst, at Markedsudvalget nu er klar til at overføre ikke mindre end 90.000 kr. til Hejnsvig Udviklingspulje.  Udvalgene er for ca. 14 dage siden  blevet bedt om at udpege repræsentanter til Hejnsvig udviklingspulje, så arbejdet kan komme i gang.

Velkomstmødet d. 13. september og velkomstkurven.

Tirsdag d. 13. september afviklede Lokalrådet for 2. år i træk et velkomstmøde for tilflyttere. Mødet var annonceret i Ugeavisen, ved opslag i Brugsen samt ved overrækkelse af indbydelsen til de tilflyttere, som vi havde kendskab til. Vi får nok ikke fat på alle, da dataloven forbyder kommunen at give os adresser på tilflyttere. Der deltog 3 hold tilflyttere, som alle gav udtryk for at det havde været et godt arrangement. Lokalrådet efterlyser i øvrigt gode ideer til, hvordan vi får fat på flere af tilflytterne! Lokalrådet har igennem længere tid arbejdet på at få lavet en velkomstkurv til alle tilflyttere. Kurven blev uddelt til deltagerne i velkomstmødet. Det er en rigtig flot kurv med mange gode sager og informationer. Kurven er sponseret af det lokale erhvervsliv, foreninger og af Lokalrådets egne midler. Der skal herfra lyde en rigtig stor tak til de virksomheder og foreninger, som har ydet bidrag.

Efterfølgende har Lokalrådet uddelt yderligere 10 velkomstkurve til nye tilflyttere.

Dialogmøde med Økonomiudvalget d. 11.10.

Billund Kommune vedtog sidste år en ny landdistriktspolitik. Ifølge denne afholder Økonomiudvalget i hver valgperiode et dialogmøde med hvert enkelt lokalråd. Økonomiudvalget afholdt alle møderne tirsdag d. 11. oktober. Hejnsvig Lokalråd var så heldige at vi fik foretræde først, mens politikerne stadig væk var friske i hovederne, selv efter et langt ordinært økonomiudvalgsmøde. På mødet præsenterede vi vor nye udviklingsplan samt fortalte om vores ønsker vedr. fx byggegrunde, flere lejeboliger, en kommunal nedrivningspulje, offentlig transport og cykelstier.

En anden side af landdistriktspolitikken er, at lokalrådet skal have et årligt dialogmøde med kommunens landdistriktskoordinator. Det nye Lokalråd skal derfor have aftalt et møde med hende inden jul. 

I det nye kommunale budget for 2017 er afsat en pulje på 200.000 kr., som det er tanken, at Billund Landdistriktsråd skal fordele til mindre projekter i de enkelte lokalråd, på max 15.000 kr. pr. projekt. Det er ikke et ønske, der er groet i Landdistriktsrådets eller lokalrådenes have. Vi havde hellere set, at hvert enkelt lokalråd fik et mindre beløb til egne projekter, hvilket vi tidligere har givet udtryk for overfor borgmesteren.  I landdistriktspolitikken blev det netop understreget, at BLDR ikke ønskede bevilgende myndighed.

Cykelstier, øvrige stier og beplantning.

Vi glæder os stadig over den nye cykelsti mellem Hejnsvig og Gyttegård, som blev indviet for 1½ år siden. Stien bliver heldigvis flittigt brugt. Men vi er ikke i mål hvad angår cykelstier. Vi har meddelt kommunen, hvilke prioriteringer vi har til den nye stiplan: 1. cykelstien til Hejnsvig fra Boldingvej skal gøres færdig. Der mangler ca. 4 km., det meste af denne strækning kan følge det gamle banelegeme. Cykelstien vil kunne afsluttes ved byskiltet på Løvlundvej eller ud til Bredgade ved byskiltet. 2. etablering af cykelsti langs Kirkevej videre til Vesterhede. 3. etablering af cyklesti til Vorbasse. Det ser desværre ikke ud til, at vores ønsker bliver opfyldt i første omgang. Teknik og miljøudvalget har besluttet, at en cykelsti fra Loft til Eg og fra Vorbasse til Gyttegård har første prioritet.

Siden sidste årsmøde er der, på lokalrådets initiativ, blevet etableret en ny stenmelssti fra Søgårdparken til Langmosevej. Stien ligger i forlængelse af den allerede eksisterende sti vest for Skovhøjen og Søgårdparken.

Stien langs det gamle banelegeme fra Klodhøjvej til Østerbo trænger til en kærlig hånd. Stenmel på stien ville være en god løsning. Endelig kunne det også være en god ide med en trappe på Hjertestien, hvor denne mod nordøst går op på den gamle jernbanevold.

I november sidste år plantede Lokalrådet 21 søjleløn langs Søllingdalvej. Træerne blev plantet i 7 grupper med 3 i hver. Træerne er helt klart med til at forskønne området. Desværre blev et af træerne knækket af vandaler i juni måned.  Park og Vej har imidlertid lovet, at de omkostningsfrit vil plante et nyt træ i dette efterår.

Ren by.

Også i år tog en gruppe initiativ til opsamling af affald i form af dåser, pap, plastik, hundehøm hømposer m.m. Det fandt sted i april, så byen var fejet og prydet forud for årets konfirmationer. Rigtig mange deltog i år. Man startede med kaffe og rundstykker og sluttede af med grillpølser. Tak til deltagerne og ikke mindst initiativgruppen. Lokalrådet har besluttet at give et mindre tilskud til næste års forplejning.

Afslutning.

Som det fremgår, er der nok at se til for Lokalrådet. Det er et spændende arbejde, som forhåbentlig er til glæde for borgerne og til gavn for byens og områdets udvikling. For at få det fulde udbytte af arbejdet er det vigtigt, at alle områder og foreninger er repræsenteret i Lokalrådet, som foreskrevet i vedtægterne. Det har desværre ikke været tilfældet i det sidste 1½ års tid. Arbejdsopgaverne er mange; også af den grund er det vigtigt, at Lokalrådet er fuldtalligt.

Efter knap 3 år som formand meddelte jeg i juni, at jeg stopper i forbindelse med dette årsmøde. Det har været 3 rigstig spændende og lærerige år. Jeg vil gerne takke mine lokalrådskolleger og øvrige samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde.

Det skal også lyde en stor tak til Børge Skriver og Svend Højrup, som ligeledes har besluttet at træde ud af Lokalrådet.

Med disse ord overlader jeg beretningen til en forhåbentlig god og konstruktiv debat.

             

Referat fra lokalrådsmøde den 1. nov. 16

Hejnsvig, d. 19.10.16

 

Indkaldelse til lokalrådsmøde tirsdag d. 1. november 2016 kl. 19.00 på skolen.

 

Dagsorden.

1.       Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet d. 6.9.16.

2.       Hejnsvig Udviklingspulje. Der er indkommet et par bemærkninger til den endelige udgave, dateret 30.9.16. Giver det anledning til yderligere ændringer? Bilag.

3.       Årsmødet torsdag d. 17. november 2016.

a.       Praktiske forhold.

b.       Stikord til årsberetning.

4.       Hejnsvig Udviklingsplan. Planen er sendt til trykning.

5.       Evaluering af:

a.       Velkomstmødet d. 13.9.16.

b.       Uddeling af velkomstkurven.

c.       Dialogmødet med Økonomiudvalget d. 11.10.16.

6.       Orientering ved formanden.

a.       Billund Landdistriktsråds møde d. 4.10.16.

b.       LAG bestyrelsesmøde d. 5.10.16.

7.       Bordet rundt.

8.       Økonomi og status.

9.       Eventuelt. Det nye lokalråd skal have aftalt dato for afholdelse af dialogmøde inden jul med landdistriktskoordinator  Signe Grønnegård.

 

Med venlig hilsen

Arne V. Thomsen, lokalrådsformand

REFERAT

Ad 1:                  

Godkendt

 

Ad 2:

·         Oplæg til beskrivelse af Hejnsvig Udviklingspulje blev drøftet, herunder specifikke formuleringer. Oplægget er godkendt.

·         Ansøgningsskema redigeret med enkelte tilretninger.

·         Det nye lokalråd beslutter, hvem der bliver den anden repræsentant fra lokalrådet i arbejdsgruppen for Hejnsvig Udviklingspulje.

 

Ad 3a:

·         Laurits er foreslået som dirigent ved årsmødet, og han vil gerne.

·         Steen sørger for bestilling af kaffebrød i Brugsen samt kaffe/the

·         Mødet afholdes i Mødelokale 1 på skolen

 

Ad 3b:

Arnes fremlagde oplæg til indhold i årsberetningen. Der var enkelte supplerende bemærkninger.

 

Ad 4:

·         Der er stor tilfredshed med det endelige produkt.

·         Grindsted Y´s Men´s Club 2000 hyres til udlevering af Udviklingsplanen til borgerne

 

Ad 5a:

Der var tre hjem repræsenteret

 

Ad 5b:

10 kurve er uddelt til nye borgere efter velkomstmødet.

 

Ad 5c:

Ingen bemærkninger

 

Ad 6a:

·         Fik orientering om Budget 17, herunder at Landdistriktsrådet tildeles 200.000 kr. Landdistriktsrådet kan bevilge projekter op til 15.000 kr.

·         Lokalrådenes driftsbeløb hæves til 20.000 kr.

·         Overvejelser om temaer ved kommende kommunalvalg

 

Ad 6b:

Kort orientering fra mødet.

 

Øvrig orientering v. formanden:

·         orientering fra nyligt møde med Erhvervsrådet.

·         Der skal etableres et møde med landdistriktskoordinator Signe Grønnegaard. Følgende mødedatoer kan vælges (alle dage kl. 17-19):  23/11 - 24/11 – 30/11 – 1/12 – 8/12 – 14/12 – 15/12 – 20/12 – 21/12. Det nye lokalråd vælger dato.

 

Ad 7:

·         Kirken indvies d. 27/11

·         Der er valgt nyt menighedsråd, dog med et medlem mindre end ønsket.

·         Børge har meddelt Borgerforeningen, at han stopper som repræsentant for Borgerforeningen i Lokalrådet.

·         Skolen:

o   9.kl. har været i London på skolerejse

o   3 børnejournalister er uddannet under Børnenes Hovedstad

o   5. kl. har vundet en konkurrence i forbindelse med tema om ordblindhed

 

Ad 8:

Ingen bemærkninger

 

Ad 9:

Ingen bemærkninger 

__________________________________________________________________

Referat fra Lokalrådsmøde den 6. september, på Hejnsvig Skole

 

Ikke mødt: Idrætsforening, og Donslund

Afbud fra Steen Møller

 

 1. Referat fra 4.8.16 blev enstemmigt godkendt.
 1. 3. Begge punkter vedrører velkomstmøde den 13.9.16 kl. 18,30, på Petersmindecentret

 

Der er 6 personer tilmeldt, fra 3 matrikler, og alle som er inviteret vil få udleveret en       Velkomstkurv, fra Lokalrådet.

Lokalrådet sponsorerer kr. 150,- pr kurv, og Jørgen laver et velkomst blad til kurven, og Thea og Tove spørger alle de kan nå, om et sponsorat til kurven.

Tove og Inger-Lise bager til aftenen, og Arne bestiller 30 Burgere fra Golfbanen.

Steen sørger for duge, Thea for blomster, og alle møder ind kl 16,30.

      

 1.   Signe Grønnegaards kommentarer til Udviklingspuljens vedtægter.

 

   Forslag til dækning, Hejnsvig, og Donslund området.

   Midler tilføres fra overskud fra arrangementer, og sponsorater fra området

   Louises ansøgningsskema blev præsenteret, og den kan bruges med lidt tilretninger.

 

 1.   De nye udviklingsplaner skal trykkes, og  husstandsomdeles, ca. 600 stk.

  Borgermøde med præsentation afholdes i Januar.

  Arne kontakter Billund ugeavis, vedr. pris for trykning.

  Omdeling foretages evt. af spejderne.

 

 1.  Dialogmøde med Økonomiudvalget den 11. oktober, deltagere til mødet, Jørgen, Tove,                   Thea, Børge, Arne, Svend, og Steen spørges.

Arne fremlægger udviklingsplanen, med vægt på indsatsområder.

Forslag til diskussion, køb af gl. elektrikerbolig, til udvidelse af Petersmindecentret, og   mulighed for at skaffe en form for byfornyelses støtte til at forskønne hjørnegrunden med den  gamle købmands forretning.

 

 1. Referat fra BLDR. Møde

Det ser ud som om at Hejnsvig er meget begunstiget med internet dækning, i forhold til store dele af Billund kommune, det kan bruges i markedsføring af Byen.

 

 1. Bordet rundt.

Jørgen, i forbindelse med menighedsrådsvalget, mangler der stadig et par kandidater, og lige pt. er kirken noget tom indvendig.

Tove, Erhvervsforeningen har generalforsamling den 26. september, ved B.B.B, og Karin er i færd med at udvide forretningen med en butik.

Børge, ikke noget at berette.

Thea, mindede om byvandringen med Peer Høgsberg, torsdag den 8.september kl. 18,30.

Svend, ikke noget at berette.

 

 1. Økonomi, der er i øjeblikket en kassebeholdning på kr.47.665,-

 

 1. Næste møde er den 1. november, hvor Arne efterlyste ting til Årsberetningen, Arne og Svend stopper i Lokalrådet, og i Billund Landdistriktsråd, efter Årsmødet den 17. november.

 

Referent  Svend Højrup

 Referat fra lokalrådsmøde torsdag d. 4. aug. 2016 kl. 1900 på skolen.

Afbud: Svend Højrup, Thea Kristensen mødt i stedet for Gitte Ståhl. Fraværende: Mads Kragh og Donslundområdet.

Dagsorden:

1. Referater fra lokalrådsmøderne d. 27.4.16 og 14.6.16 godkendt.

2. Planlægning af velkomstmødet tirsdag d. 13.sept.kl. 17.00-19.00 i Petersmindecenteret.

 

Oplæg: 5 min. (Der er projektor og WI-FI)

Brugsen: v. Erik Laursen(Arne har aftalt)

Spejder,

Kirke og missionshus: ( Jørgen laver aftale)

Borgerforeningen: v. Børge Skriver

Skole og børnehave: v. Steen Møller

Idrætsforeningen: (Arne kontakter Rikke Strandhave)

Erhvervsforeningen: (Tove kontakter Allan Klein Mikkelsen)

Pensionistforeningen: (Thea kontakter Tove Nielsen)

Lokalrådet: v. Arne Thomsen

Hejnsvig Bynet: v. Laurits Heick

Servering:

Sandwich fra Gyttegaard (Arne aftaler)

Drikkevarer og servietter fra brugsen (Tove aftaler)

Borddækning (Steen finder duge, Thea sørger for blomster)

Kage (Tove leverer)

Invitation:

Arne skriver – Jørgen sørger for layoutet.

Annoncering: Billund ugeavis (tirsdag d.30. aug.), Hejnsvig Bynet og opslag i brugsen ( Arne )

Tilmelding: Sidste frist mandag d. 5. sept.

Velkomstpakken: Uddeles til de fremmødte (Tove ?). Yderligere uddeling ? ?

3. Hejnsvig udviklingspulje: ( møde midt aug.)Medlemmer af lokalrådet samt Luise Præstegaard (julefrokostudv.),Louise Daugaard (markedsudv.) og Hans Strandhave (skrotbanden).

4. Orientering ved formanden: Kommunen har lovet at plante nyt træ ved Søllingdalvej. Ny sti ved Søgårdparken færdiggjort. Liste med navne på tilflyttere afleveret af Gitte - evt. flere oplysninger?

5. Bordet rundt: Steen – Nye tiltag i skolen (bevægelsesbånd, læsebånd, samarbejde DGI (7.-9.årg.) og besøg fra musikskolen til de mindre elever).Jørgen – kirkefornyelse, Jazz i præstegårdshaven og menighedsrådsvalg (opstillingsmøde d. 13.sept. kl. 19.00 på hotellet- se kirkebladet!).

6. Økonomi og status: Tove:Tenna har sendt den færdige Udviklingsplan 2022 - er printet ud og betalt. Lokalrådets indestående 47.700 kr. (heraf 5000kr til udsmykning af hallen). Tove: Regninger sendes forbi formanden før betaling.

7. Eventuelt: Næste ordinære lokalrådsmøde tirsdag d. 6. sept. Kl. 19.00 på skolen. Arne sender ønske til kommunen om naturvejledertur på hjertestien – herunder også den nye sti, der ”understreger ”Hejnsvig som Bakkeø.

For referatet: Thea Kristensen

______________________________________________________________________________-

Referat fra lokalrådsmøde på skolen tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 19.00.

Afbud: Gitte Ståhl, Børge Skriver deltog fra kl. 19.30. Fraværende: Mads Kragh, Svend Højrup samt repræsentant fra Donslund området.

 

Dagsorden.

1.       Godkendelse af referat fra lokalrådsmødet d. 27.4.16.

Udskudt pga. manglende beslutningsdygtighed.

2.       Konstituering.

Udskudt pga. manglende beslutningsdygtighed. Formanden meddelte, at han træder ud af lokalrådet senest i forbindelse med årsmødet til november 2016.

3.       Hejnsvig Udviklingsplan.

Tenna Tychsens seneste udkast blev gennemgået og drøftet. Lokalrådet havde kun enkelte bemærkninger til det udsendte udkast.

4.       Hejnsvig Udviklingspulje.

Tankerne bag Udviklingspuljen har været sendt i høring hos samtlige foreninger i december 2015 frem til 1. februar 2016. Der indkom dog ingen høringssvar. Lokalrådet besluttede at oprette den omtalte Udviklingspulje. Inden endelig ikrafttræden vil papiret blive sendt til udtalelse hos folkene bag markedsudvalget og julefrokosten.

5.       Brugen af Facebook.

Formanden har haft møde med Laurits Heick og Louise Daugaard om etablering af en Facebookside. Lokalrådet besluttede at iværksætte Facebooksiden, som skal have link til Bynettet og omvendt.

6.       Velkomstmødet for tilflyttere tirsdag d. 13. september i Petersmindecentret.

Da der er opstillingsmøde til menighedsrådet samme aften forsøges velkomstmødet afviklet fra kl. 17.00 – 19.00. Detaljerne planlægges på et ekstraordinært lokalrådsmøde torsdag d. 18. august kl. 19.00 på skolen.

7.       Velkomstpakken.

Arbejdet er næsten færdigt. Børge undersøger, hvem der er flyttet hertil det sidste års tid.

8.       Orientering ved formanden.

Formanden har på lokalrådets vegne anbefalet, at FV90 søger penge fra Landdistriktspuljen nye vinduer i Forsamlingshuset. Kommunen har ansat en ny landdistriktskoordinator; det blev Signe Grønnegaard Christiansen.

9.       Bordet rundt.

Tove: Erhvervsforeningen har været på en ikke særlig velbesøgt tur. Erhvervsforeningen har fået 3 nye medlemmer. Jørgen: Sognedagen blev desværre aflyst; alt for få tilmeldte. Der skal vælges et helt nyt menighedsråd; der er opstillingsmøde d. 13.9. Steen: Der er valgt en ny fællesbestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter; Mads Kragh fortsætter som formand. Der er ansat en ny viceleder: Henrik Fribæk. Ledelsen er nu på plads.

10.   Økonomi og status.

Kassebeholdningen er på 47.710 kr.

11.   Eventuelt.

Ekstraordinært lokalrådsmøde torsdag d. 4. august kl. 19.00. Næste ordinære møde tirsdag d. 6. september kl. 19.00. Begge møder afholdes på skolen. Ellers intet til referat.

 

 

Referat: Arne V. Thomsen, Hejnsvig, d. 14.6.16

_________________________________________________________________________

Hejnsvig Udviklingspulje.

Hejnsvig Udviklingspulje har til formål at støtte de arrangementer i byen, som er med til at profilere byen og støtte sammenholdet og udviklingen i hele området.

Puljen skal være økonomisk backup for disse arrangementer og administrere overskud/underskud fra disse. Der skal til enhver tid være en rimelig arbejdskapital i puljen. Midlerne forrentes bedst muligt.

Puljen administreres af en valgt arbejdsgruppe bestående af 5 – 7 personer. Det vil være hensigtsmæssigt, såfremt repræsentanter fra HIF, Badmintonklubben og skrotbanden deltager i arbejdsgruppen. Formanden for lokalrådet deltager også i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har status som et underudvalg under Hejnsvig Lokalråd. Hejnsvig Lokalråd er som forening juridisk garant for puljen (og skal derfor høres ved evt. udlodninger). Puljens regnskab skal hvert år fremlægges på Lokalrådets årsmøde.

Puljen skal som minimum råde over 50.000 kr. før der kan finde udlodning sted.

Midler fra puljen kan søges af alle foreninger i området til tiltag, der er til gavn for områdets udvikling. Midlerne kan evt. anvendes som egenbetaling ved ansøgning om støtte fra diverse fonde og puljer, herunder Landdistriktspuljen og LAG.

Foreninger fremsender ansøgninger med budget til den valgte arbejdsgruppe, som herefter, (sammen med Lokalrådet), tager stilling til ansøgningen ud fra de økonomiske muligheder, der ligger i puljen.

Grupper af borgere kan også fremsende ansøgninger om støtte til projekter, som er til gavn for områdets udvikling.

Det er arbejdsgruppen, der beslutter, hvilke ansøgninger, der skal tilgodeses. (Lokalrådet vurderer den økonomiske betydning for puljen).

 

Således drøftet på borgermødet d. 4. februar 2016 og besluttet på Lokalrådsmødet d. xx.xx.2016. 

Begrundelse for oprettelse af Hejnsvig Udviklingspulje.

Mange har spurgt til, hvad vi nu gør, efter at vi med succes har fået samlet midler til og bygget vores nye hal.

Med de arrangementer vi har haft med formål at samle midler til vor nye hal, har vi fået opbygget nogle tiltag, som har været med til at styrke sammenholdet i byen. Dette skulle vi gerne fortsætte med.

Problemet med sådanne arrangementer er, at de allerede i planlægningsfasen kræver startkapital og en evt. garanti, hvis de mod forventning skulle give underskud.

Det er derfor vigtigt, og en lettelse, for de enkelte udvalg, hvis der står en pulje bag.

Der er her tale om f.eks. Hejnsvig Marked, Julefrokost og evt. de beløb, som ”Skrotbanden” samler ind. Flere andre aktiviteter kan også komme på tale.

Det er ikke meningen, at de enkelte foreninger skal blandes ind i dette. Kun såfremt de søger midler fra puljen.

Da hverken Markedsudvalget, Julefrokostudvalget eller ”Skrotbanden” er en forening foreslås, at denne pulje bliver lagt i et underudvalg under Hejnsvig Lokalråd, som dermed også bliver juridisk backup.

 

På vedlagte bilag kan I se, hvordan en sådan pulje evt. ville kunne administreres.      

 

 

 

 

 

 

Referat fra lokalrådsmødet på skolen onsdag d. 27. april 2016 kl. 19.00.

Afbud: Jørgen Johansen, Børge Skriver (Svend Andersen mødt), Gitte Ståhl (Thea Kristensen mødt), Svend Højrup deltog fra kl. 20.15. Fraværende:  Mads Kragh og repræsentant fra Donslund området.

 

Dagsorden.

1.       Godkendelse af referaterne fra lokalrådsmøderne d. 5.1.16, 9.2.16 og 1.3.16.

Godkendt.

2.       Konstituering.

Udskudt på grund af manglende beslutningsdygtighed.

3.       Opfølgning på borgerworkshoppen d. 4. februar og det videre arbejde med udviklingsplanen.

Tenna Tychsen har d. 11. 4. fremsendt en råskitse til vor nye udviklingsplan. Punktet drøftet. Råskitsen vil blive grundigt drøftet med Tenna på mødet d. 3.maj kl. 19.00.

4.       Hejnsvig Udviklingspulje.

Inden beslutning om fortsat arbejde med Udviklingsplanen tages, kontakter Lokalrådet atter Skrotbanden.

5.       Turisme i Landdistrikterne. Drøftelse af Tove Baisgaard slutevaluering, dateret 15.2.16. Bilag.

Der er i Billund Kommune ca. 20 mindre overnatningssteder i landdistrikterne. I 2015 var der ca. 45.000 overnatninger; ca. 75 % af overnatningerne er udlændinge. Potentialet er pt. 75.000 overnatninger. De  45.000 overnatninger genererer en turismeomsætning på ca. 21 mio. kr., hvilket har en beskæftigelseseffekt på ca. 25 fuldtidsstillinger. Tove Baisgaard konkluderer, at det konkrete faglige udbytte af projektet desværre må betegnes som begrænset. Punktet drøftet.

6.       Stiplan. Teknik- og Miljøudvalget drøftede d. 1.3.16 ”Fremtidens stier i Billund Kommune”. Evt. lokale tiltag: 1. Færdiggørelse af cykelstien fra Boldingvej til Hejnsvig. 2.  Stien fra Østerbo til Rogusavej (den gamle TVKJ bane).

Punktet drøftet. Thea og Svend A. arbejder videre med en mulig linjeføring af færdiggørelsen af cykelstien fra Boldingvej til Hejnsvig. Thea kontakter kommunen m.h.p.  forskønnelse af stien fra Østerbo til Rogusavej.

7.       Brugen af Facebook. Drøftelse.

Punktet drøftet. Facebook er nok fremtiden i de nærmest kommende år. Lokalrådet kontakter interesserede borgere m.h.p. at komme i gang med brugen af Facebook.

 

8.       Bordet rundt, herunder orientering om Projekt mobilitet i landdistrikter.

Fornyet opfordring fra Laurits Heick til foreningerne og andre om at benytte Bynettet. Det er ikke rimeligt, at Laurits selv skal opsøge nyheder til Bynettet. Bynettet har dagligt 63 besøgende. Karin Birkekær Lauridsen er blevet ny næstformand for LAG Vejen Billund. Ren by blev afviklet med succes for 3. år i træk. Lokalrådet vil fremover give et mindre økonomisk bidrag. Skolen holdt valgmøde til fællesbestyrelsen  d. 26. 4. 70 var mødt op. Der blev opstillet en liste med 7 personer: 5 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Svend A. oplyste, at Per Kragh har tilbudt at holde hjertestien. Indkøbsordning for ældre og svagelige: Svend A. kunne tænke sig at starte op.

9.       Økonomi og status.

Der er 47.000 kr. i kassen. Heraf er de 5.000 kr. øremærket til udsmykning af skolen/hallen. Vi har modtaget det kommunale tilskud på 10.500 kr.  Vi får et årligt tilskud på i alt 8.000 kr. fra vores 4 sponsorer.

10.   Eventuelt.

Velkomstpakken er ved at være klar til uddeling til alle tilflyttere; både lejere og ejere. Svend A. undersøger mulighederne for at få oplysninger om tilflyttere. Endelig procedure besluttes på junimødet. Møde med Tenna Tychsen tirsdag d. 3. maj. Næste ordinære lokalrådsmøde tirsdag d. 14. juni. Ellers intet til referat.

 

Referat: Arne V. Thomsen, Hejnsvig, d. 28.4.16

Møder i Lokalrådet 2015

Planlagte møder i lokalrådet:

Referat fra lokalrådsmødet på skolen tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 19.00.

Afbud: Svend Højrup. Fraværende: Mads Kragh og repræsentant fra Donslund området.

Fra skolen deltog Flemming Høj Pedersen

 

Dagsorden.

1.       Opfølgning på borgerworkshoppen d. 4. februar og det videre arbejde med udviklingsplanen.

Tenna Tychsen gennemgik den foreløbige opsamling fra borgerworkshoppen. Der udspandt sig en god og givtig diskussion. Følgende highlights vil blive prioriteret i det kommende arbejde med udviklingsplanen:

·         Natur, kultur og fritidstilbud (herunder bosætningsstrategi)

·         Skolen

·         Kommunikation og koordinering

·         Synlighed

·         Mobilitet

Lokalrådet arbejder allerede nu med muligheder for etablering af en evt. multibane og en ”café ” for unge.

Vi skal forsøge at få involveret mange af de interesserede deltagere i borgerworkshoppen.

Lokalrådets næste møde med Tenna Tychsen bliver tirsdag d. 3. maj kl. 19.00 på skolen.

2.       Drøftelse af landdistriktskonsulent Malene Brandt Winthers notat af 16.2.16 fra dialogmødet d. 9. februar.

Punktet udsat.

3.       Godkendelse af referaterne fra møderne d. 5.1.16 og 9.2.16.

Punktet udsat.

4.       Eventuelt.

Næste ordinære møde tirsdag d. 12.4.16 kl. 19.00på skolen. Der er afbud fra Børge og Gitte (Thea Kristensen indkaldes som suppleant for Gitte). Ellers intet til referat.

 

 

Referat: Arne V. Thomsen, Hejnsvig, d. 2.3.16

 

 

_________________________________________________________________________

Referat fra mødet med Landdistriktskonsulent Malene Brandt Winther

 

På Hejnsvig skole den 9/2-2016

 

Fraværende: Mads Kragh og Marianne Nielsen

 

1.

Malene udleverede et eksemplar af den nye Landdistriktspolitik til alle fremmødte.

 

Derefter orienterede Malene omkring de nye tiltag i politikken, som blandt andet åbner nye muligheder for at søge tilskud via Landdistriktspuljen, til kulturelle og sociale projekter, altså ikke kun mursten.

 

Malene nævnte at puljen er hævet til 1.000.000,-kr. og at Lokalråd og Billund Landdistriktsråd hører ind under Økonomiudvalget.

 

Billund Landdistriktsråd har et møde med ØK hvert forår, forud for budgetforhandlingerne.

 

Og alle Lokalrådene har et møde med ØK hvert efterår, i oktober omkring udviklingsplaner.

 

ØK har bevilget 500.000,-kr. til styrkelse af lokalområder, herunder en Landdistriktskonsulent,

dog ikke på fuld tid, indtil videre har Malene lovet at skyde den nye Landdistriktspolitik i gang.

 

Malene påpegede at det ikke var en Landdistriktskonsulents opgave at ordne gadebelysning, og div småting, men at hun gerne ville hjælpe med at samle trådene i eventuelle projekter.

 

Snakken gik på, at det er vigtigt med en profilering, og at man viser hvad man vil i lokalområdet.

 

Noget som også er nyt er, at der kan søges Landdistriktsmidler af enkeltpersoner, hvis ansøgningen opfylder kravene, som står i politikken.

 

Nyt er det også, at egenbetaling kun udgør 25 % af de første 100.000,-kr.

Og at der som udgangspunkt altid skal foreligge to tilbud til projektet, hvis det er over 50.000,-kr.

 

Man skal huske at tænke placering og synlighed ind i kommende projekter

 

Der er afsat 200.000,-kr. til en konsulent, der skal komme med løsningsforslag på Billund kommunes mobilitetsproblemer.  

 

Billund Kommunes nedrivningspulje er sat på standby, da der ikke mere ydes Statstilskud.

 

På Cafemødet kom det frem at der var utryghed ved skolen, som vi alle er enige om er en stor del af Hejnsvigs livsnerve, den er simpelthen vigtig.

Lokalrådets opgave med at hjælpe skolen, kunne være, at være medvirkende til at oprette en støttegruppe til skolebestyrelsen. Det kunne gøre det lettere for skolebestyrelsen at søge midler til nye tiltag, som for eksempel uddannelse af bestyrelsen, og evt. være med til at finde læsebedsteforældre.

 

Cafemødet d. 4.februar havde besøg af tre grupper af unge, og der var stor enighed i Lokalrådet om,

at alle tre projekter fortjente en chance, og at der skulle arbejdes videre med projekterne

 

Gitte Ståhl, og Tove Brink meldte sig til at forsøge at samle en gruppe, der ville arbejde med en multibane.

 

Jørgen Johansen ville gerne arbejde videre med Cafeprojektet, som pigerne fremlagde

Og Svend Højrup vil meget gerne høre mere om ideerne til den Cross bane, som de unge knægte ønskede sig.

 

Malene opfordrede til sidst lokalrådet til at tilmelde både bestyrelsesmedlemmer og lokale ildsjæle til kommende ildsjæleværksteder i henholdsvis Vorbasse og Filskov

 

Den 25 februar i Vorbasse  (ansøgninger til Fonde)

 

Den 31 marts i Filskov  (frivillige og lokal udvikling )

 

Og til sidst gjorde Malene opmærksom på, at et af punkterne i vores nye udviklingsplan, kunne være lokal iværksætteri .

 

2.

Der blev aftalt møde med Tenna Tychsen den 1/3-2016 kl. 19.00 på skolen ang. nye Udviklingsplaner

 

3.

Evt. der var ingenting

 

Referent

Svend Højrup

___________________________________________________________________-

 

  

Referat fra Lokalrådsmødet på Skolen  5/1-2016

 

Fravær uden afbud Mads Kragh; Donslundområdet hat stadig ikke udpeget repræsentant

 

Punkt 1

Hovedtema for mødet er planlægning af Borgerworkshop om nye udviklingsplaner for Hejnsvig:

 

Aftenen starter kl. 17, med velkomst v/Arne V. Thomsen

Derefter en fællessang ledet af kirkekoret

Så kommer Malene Brandt Winther og fortæller om hvordan udvikling i kommunens lokalområder kan være med til at gøre Billund Kommune til ”Familiens bedste valg”

Elever fra Hejnsvig Børne og unge univers kommer og fortæller, hvad de synes, der skal til for at børn og unge har et godt liv i Hejnsvig, ca. 3x5 min.

Så starter Tenna flyveren, og viser os vejen!!, og inden vi lander vil stewardesserne servere en sandwich og lidt drikkevarer, før vi igen med begge  ben på jorden skal til at arbejde med at finde de nye udviklingsplaner.

Udgangspunktet er de 9 indsatsområder fra den nye landistriktspolitik, men rammerne er brede, så det meste er i spil. Det endelige resultat kender vi først efter mødet.

Arne vil på et tidspunkt i processen, komme ind på den nye udviklingspulje.

Tenna bemærkede at der kunne blive behov for et opfølgende møde, hvor man evt. kunne invitere den planlagte indlægsholder fra Børkop, som desværre ikke kunne deltage på Workshoppen.

 

Praktiske opgaver:

Arne bestiller sandwich, og taler med brugsuddeleren om opstilling af en kasse til tilmeldinger i Brugsen.

Skolen laver kaffe, som købes af Lokalrådet.

Tove skaffer sodavand, øl, og småkager

Tenna laver annonce, og opretter hjemmeside til tilmelding.

Børge stiller borde op i hallen efter Tenna’s plan

Sidste tilmelding 28.jan. via hjemmeside og en kasse i brugsen.

 

Punkt 2

Næste punkt på dagsordenen var godkendelse af referat fra mødet 27.10.15, og mødet 24.11.16.

Begge referater blev godkendt, dog med en snak om sponsorpenge til udsmykning af Hallen,

 

Punkt 3

Mødeplan 2016

Tirsdag d. 09.02.16 på Skolen Inspirationsmøde med Malene Brandt Winther (Billund Kommune)

Tirsdag d. 12.04.16 på Skolen

Tirsdag d. 14.06.16 på Skolen

Tirsdag d, 06.09.16 på Skolen

Tirsdag d. 01.11.16 på Skolen

Og årsmødet 2016 torsdag d. 17.11.16 på Petersmindecentret

 

Referent Svend Højrup

Beretning fra Årsmødet i Hejnsvig Lokalråd 24/11.2015

 

Fraværende fra Styregruppen: Repræsentant fra Donslund, Tove Brink, Marianne Nielsen.

 

1 Valg af dirigent

   Ove Møberg blev valgt

 

2 Valg af referent

   Svend Højrup blev valgt

 

3 Valg af stemmetællere udsat, til man så om der var behov.

 

4 Styregruppens beretning, fremlagt af Formand Arne Thomsen

   Kædes sammen med punkt 7

   Beretningen kan ses vedhæftet referatet, her bringes kun kommentarer til beretningen

   Ove Møberg opfordrer til at der laves et udkast til ideer, for at samle flere til borgerworkshoppen

   Den 4.februar 2016.

   Der blev foreslået at oprette en udviklingspulje, i samarbejde med Lokalrådet, som skal samle       

   penge ind til et bredt udvalg af ideer, til udvikling af Hejnsvig..

   Børge sagde at man skal huske at det skal være en godkendt forening der samler pengene ind.

   Thea foreslog at Gruppen spurgte Klaus Brorholdt, om han ville være behjælpelig med at skrive    

   ansøgninger.

   Det blev bestemt at Ove, Laurits, og Arne danner en gruppe, sammen med evt, Louise, og Lone.

   Der blev talt om vigtigheden i at bevare vores skole, og om udvikling af stisystemet i, og omkring

   Hejnsvig.

 

5 Regnskabet blev præsenteret af Arne, og den viste et overskud på 23606,- kr

   Regnskabet viste at der var et pænt overskud på hjemmesiden, overskud der fremkommer på grund

   af en del annoncører. 5000,-kr af kassebeholdningen, er en gave fra Lokalbrugsen, øremærket til 

   udsmykning af Hallen.

 

6 Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag.

 

7 Var behandlet under punkt 4.

 

8 valg af medlemmer til styregruppen, og meddelelse om nyvalgte/udpegede medlemmer fra

   foreninger, og institutioner.

   Eneste nyt var, at Mads Kragh stopper i styregruppen, men fortsætter arbejdet til der er udpeget en 

   Ny fra Idrætten.

 

9 valg af revisor:  der var genvalg til Johnny Hansen

 

10 eventuelt:  der var intet at tilføje under eventuelt. 

 

Referent

Svend Højrup

     

Beretning. Årsmødet  i Hejnsvig Lokalråd tirsdag d. 24.11.15.

Velkommen til årsmødet. Det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Og til at se fremad.

Helhedsplan og udviklingsplan.

Som jeg omtalte i beretningen på årsmødet sidste år har vi nået de fleste af de mål, vi satte os i helhedsplanen fra 2011. Jeg behøver blot at nævne færdiggørelsen af vores nye hal, sammenlægning af skole og børnehave, søanlægget ved Højene.

Men vi skal videre. Stilstand er lig med tilbagegang.

Derfor har lokalrådet taget initiativ til opstart af en ny udviklingsplan for sognet, som skal afløse den gamle helhedsplan. I juli måned søgte vi Billund Kommunes Landdistriktspulje om midler til dette arbejde. Pengene blev bevilget i september. Vi har i lokalrådet besluttet, at Tenna Tychsen skal hjælpe os med udarbejdelsen af den nye udviklingsplan. Tenna Tychsen kender flere af jer; idet det var hende, der hjalp os med Kulturarvsprojektet fra 2013.

Vi håber derfor, at rigtig mange borgere vil møde op, når vi inviterer til borgerworkshoppen i hallen torsdag d. 4. februar fra kl. 17.00 – 21.00. Vi skal gerne have rigtig mange gode ideer på bordet, som vi kan arbejde videre med. Hejnsvig skal fortsat være et rart og godt sted at bo. Og vi skal gøre byen til at attraktivt sted for tilflyttere!    

Udviklingspulje.

Vi mangler en udviklingspulje i Hejnsvig. Formålet med udviklingspuljen skal være at støtte arrangementer i byen med det formål at profilere byen og i det hele taget støtte sammenholdet og udviklingen i området. Puljen skal være økonomisk back up for disse arrangementer og administrere evt. overskud/underskud. Det er tanken, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som et udvalg under Hejnsvig Lokalråd. Hejnsvig Lokalråd vil så som forening skulle stå som juridisk garant for puljen. Jeg ser gerne, at der i et sådant udvalg kommer repræsentanter fra markedsudvalget og fra udvalget, som stod for indsamling til vor nye hal. Såfremt vi opretter en udviklingspulje, skal der udarbejdes et sæt vedtægter, som jeg ved, nogle allerede har arbejdet med. 

Velkomstmøde.

Torsdag d. 17. september afviklede lokalrådet et velkomstmøde for tilflyttere. Vi havde fået udarbejdet invitationer på både dansk, engelsk og russisk. Registerloven forhindrer, at lokalrådet får adresser på tilflyttere fra Folkeregistret. Men alligevel fik vi kontakt til rigtig mange tilflyttere ved hjælp af mund til mund metoden. Desværre mødte kun 5 tilflyttere op til velkomstmødet. De fremmødte var til gengæld meget tilfreds med aftenens forløb. Lokalrådet har evalueret aftenen, og vi har allerede besluttet, at vi afholder et nyt velkomstmøde tirsdag d. 13. september næste år. Vi vil opfordre naboer til nye tilflyttere om, at tage tilflytterne ved hånden og tage med til velkomstmødet. I øvrigt modtager vi gerne forslag til, hvordan vi får fat på flere.

 

Turismeprojektet.

Via Billund Landdistriktsråd har Lokalrådet de sidste 3 år været involveret i et projekt vedr. turismeudvikling i landsbyer og landdistrikter i Billund Kommune. Billund By har de seneste årtier udviklet sig til en af de største turistmagneter i Danmark. Småskalaturismen, som projektet også kaldes, går ud på, at få turisterne til at få øjnene op for, at Billund Kommune har meget andet at byde på end Legoland og Lalandia. Vi har en skøn natur og i vort område har vi endvidere den unikke Grene Sande og den smukt beliggende golfbane. Jeg er overbevist om, at turisterne, når de har været nogle dage i Billunds 2 store turistattraktioner, har behov for og lyst til at se noget autentisk natur. Og der har vi som sagt meget at byde på. Vort ønske om flere cykelstier skal også ses i denne sammenhæng. Mange turister ønsker også et alternativ til de megastore hoteller i Billund. Alene i projektperioden er der i postdistrikt 7250 oprettet 2 nye velbesøgte B & B.    

Velkomstpakke.

Lokalrådet har gennem længere tid arbejdet på at få lavet en velkomstpakke til tilflytterne. Men det tager desværre længere tid, end vi havde forudset. Men vi giver ikke op.

Pixibogen.

Pixibogen, som er udarbejdet på Kulturarvsrapporten, er nu langt om længe blevet færdiggjort. Først da vi fik bevilget penge fra Landdistriktspuljen kunne vi gøre arbejdet færdigt. Pixibogen findes både på dansk og på engelsk. Jeremy Watts har oversat Pixibogen til engelsk. Stor tak til Jeremy. Pixibogen vil blive omdelt i lokalrådets område sammen med næste nr. af Kirkebladet. Pixibogen er allerede placeret i Brugsen, lokale B & B, Billund Erhvervsfremme og på Museet.

 

Bynettet.

Der arbejdes hele tiden på at gøre Bynettet mere spændende, mere brugervenligt og til et værdifuldt arbejdsredskab for hele lokalsamfundet. Men det helt afgørende, at alle foreninger og institutioner benytter Bynettet og ikke mindst bruger kalenderdelen. Vi modtager meget gerne forslag til ændringer og forbedringer af Bynettet. Jeg vil gerne her rette en stor tak til Torben Madsen, Finn Nielsen og ikke mindst til Laurits Heick, som hver dag arbejder med Bynettet.

Offentlig transport.

I min beretning for et år siden omtalte jeg, at der nok ikke var mange chancer for at få forbedret den offentlige transport fra Hejnsvig. I midten af november blev mine lidt pessimistiske forudsigelser heldigvis gjort til skamme, da jeg erfarede, at busrute nr. 179 fra 13. december fremover har følgende rute: Vejen – Vorbasse – Hejnsvig – Billund. Der vil dagligt være 9 dobbelture med ca. 2 timers mellemrum ; i weekender og på helligdage vil der være 4 – 5 daglige dobbelture. Vi har i mange år ønsket en busrute til Billund. Nu sker det altså. Det er også værd at bemærke, at vi fremover kan komme med bus fra Hejnsvig i weekenden. Det er godt nok mange år siden det sidst var muligt. Det bliver nu meget lettere for vore unge mennesker at komme til deres fritidsjob i Billund, ligesom det bliver lettere for vore ældre at besøge pårørende på Billund Plejehjem. På hverdage kører bussen fordi de store arbejdspladser på Kornmarken og Havremarken. Det er fantastisk, at vi nu får direkte busforbindelse til både lufthavn og den kommende jernbane. Sammenholdt med de lave fjernvarmepriser har vi nu alle muligheder for at få folk til at flytte til Hejnsvig.

Det er glædeligt, at flere og flere har fundet ud af at benytte Flekstur, som er et godt alternativ til Taxa, når bussen ikke kører. Det er også blevet lettere at finde ud af, hvordan man gør, efter at der nu i hver uge er en lille annonce på de kommunale informationssider i ugeaviserne. Annoncen er der i øvrigt på initiativ af Hejnsvig Lokalråd.

Cykelstier.

I foråret blev den nye cykelsti fra Hejnsvig til Gyttegård indviet. Den har godt nok været mange år undervejs, men nu er den der. Det glædeligt, at den bliver flittigt brugt af både cyklister og det løbende folk, men den bliver jo brugt af folk, som bare vil ud på en lidt længere spadseretur. Herligt.

Men vi slutter ikke her. Billund Kommune bad i sommer om at få forslag til nye cykelstier. Lokalrådet har fremsendt 3 forslag i prioriteret rækkefølge:

1.       Færdiggørelse af Grindsted – Hejnsvigstien fra Boldingvej til Hejnsvig langs det gamle TKVJ jernbanelegeme.

2.       Cykelsti fra Stenderup-Krogager via Vesterhede til Hejnsvig (Egebjerg Landevej og Kirkevej). Det er et ønske, som Stenderup-Krogager Lokalråd også har.  

3.       Cykelsti fra Vorbasse til Hejnsvig langs det gamle banelegeme. Det er et projekt, som Vorbasse Lokalråd arbejder med.

 

 

Stier og beplantning.

Et stiudvalg har i sommer fået accept af, at der etableres en sti fra Søgårdparken til legepladsen og skibakken ved Langmosevej. Arbejdet skulle gå i gang i dette efterår. Den nye sti vil også kunne blive en del af hjertestien.

Som omtalt i beretningen sidste år har en anden gruppe arbejdet på at forskønne området på sydsiden af Søllingdalvej. I samarbejde med kommune er der udarbejdet en plan for beplantning. Der skal være i alt 7 grupper af træer. Træerne skal plantes ca. 8 meter fra vejen; de 4 grupper skal være ud for hver af de 4 stikveje. Det er tanken, at arbejdet skal udføres her i november, som jo er en vældig god måned at plante træer i.

Ren by.

Også i år tog en gruppe borgere initiativ til projekt ren by. Aktionen fandt sted så betids, at byen var fin og ren til forårets konfirmationer. Der blev vist samlet knap så meget affald som året før. Men det er jo kun positivt, hvis vi er blevet bedre til at placere vores skrald på rette sted. Jeg håber, at projekt ren by fortsætter. Stor tak til initiativtagerne.  

 

Skolen og børnehaven.

Det er alfa og omega for et lokalsamfund at have en velfungerende skole og børnehave. På landsplan falder børnetallet alle steder bortset fra hovedstaden og de allerstørste byer. Det kan de fleste af os, der er til stede har i aften jo nok ikke gøre noget ved. Men det er vigtigt, at vi bakker skole og børnehave op. Og det er vigtigt, at skole og børnehave er i konstruktiv dialog med forældrene. Uden skole og børnehave kan vi godt skyde en hvid pind efter flere tilflyttere. Uden skole og børnehave vil vores huse falde flere 100.000 kr. i værdi, hvis de overhovedet kan sælges. Derfor: støt op om vor skole og børnehave.

Med disse overlader jeg beretningen til en forhåbentlig god og konstruktiv debat. Gode ideer og forslag modtages meget gerne.

Hejnsvig, d. 27.10.15

 

Referat fra lokalrådsmøde tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00 på skolen.

Afbud/fraværende: Mette Jensen, Mads Kragh. Jørgen Johansen deltog i behandlingen af punkt 7.

Dagsorden.

1.       Iværksætteri på Hejnsvig Skole, v. viceskoleleder Hans Rueløkke

Et valghold arbejdede sidste skoleår med entrepenørskab, hvor det handler om at udvikle projekter, der kan være til gavn og glæde for andre. En gruppe elever genererede ideer i forhold til et stykke jord mod syd. De fandt frem til en minigolfbane og isbod. De har udviklet materiale, projektbeskrivelse og forslag til drift, anlæg. En anden gruppe har udarbejdet et projekt med etablering af en multibane med bander, to håndboldmål med basketkurve. En tredje gruppe har arbejdet med at rejse en statue af Otto Brandenburg, der er født i Hejnsvig.

Der er forslag om cykelcrossbane.

Vi arbejder på at få en til at fortælle om projektet multibane til workshoppen 4. februar.

2.       Godkendelse af referaterne fra møderne 11.8.15 og 22.10.15.

Godkendt uden bemærkninger

3.       Evaluering af velkomstmødet d. 17.9.15.

Fantastisk vellykket møde, men med meget få tilflyttere.

Evaluering:

- skal vi have bankospil?

- vi skal arbejde på at få flere navne på tilflyttere

- der er delt mange invitationer ud.

- til næste år: ”tag din nye nabo med”.

Der var god stemning, og ideen er rigtig. Vi gentager næste år tirsdag d. 13. september.

4.       Velkomstpakken. Hvor står vi nu? Hvem gør hvad?

Opsamling på hængepartier:

Tove kontakter formand for Hejnsvig Erhvervsforening

Pensionistforening: Gitte tjekker

Jørgen: kontakt til spejder

Svend: Velkomstbrev mangler endelig færdiggørelse

Tove og Marianne arbejder videre med en skabelon

Opsamling efter årsmøde

5.       Workshop og udviklingsplan. Opfølgning på mødet med ekstern konsulent TennaTychsen

Der er kommet afklaring om økonomien

6.       Planlægning af møde med udviklingskonsulent Malene Brandt Winther, Jf. tidligere udsendt materiale d. 16.10.15.

Dialogmødet er planlagt til 9. februar 2016, kl. 18-20.30

7.       Drøftelse af mulighed for at have en infoansvarlig vedr. hjemmesiden/bynettet. Punktet genoptages fra sidste ordinære møde. Laurits Heick inviteres. V. Svend Højrup.

 

Vil det være en god ide at have en infoansvarlig i lokalrådet? Hvordan kan vi understøtte, at der er aktivitet på bynettet?

 

Der har tidligere været talt om, at det kan være en god ide at have ”by-journalister”, som leverer nyhedsstof til siden. Da siden blev oprettet, blev der lagt op til, at siden skulle være selvkørende med indlæg, som foreningerne selv skulle lægge ind.

 

Formålet med siden er at give folk/lokale mulighed for at følge livet i byen og få overblik over arrangementer i kalenderen. Kirken har nedlagt egen hjemmeside og lægger alle informationer på bynettet. Ved siden af bynettet har flere foreninger facebookgrupper, som der ikke kan linkes til, da  grupperne er lukkede.

 

Vi vil gerne i dialog med foreningerne, om hvordan vi gør siden mere aktiv og aktuel.

 

Der er to omdrejningspunkter på hjemmesiden: kalender og opslagstavlen

 

Vi vil gerne opfordre foreningerne til at lægge vinterprogrammet ind på hjemmesiden.

Skal vi have startet en stafet, der løber rundt i byen? Skal vi have fat i 2-3 unge, der gerne vil bidrage med gode historier.

 

Der arrangeres besøg på skolens valghold af Arne og Laurits. Svend arbejder lidt videre i forhold til foreninger. Det kunne være dejligt, hvis vi kunne få et ugentligt opslag, der fortæller om livet i byen.

 

8.       Ønsker til kommunens stiplan.

Sti fra Grindsted til Hejnsvig langs banelegemet og videre langs banelegemet til Vorbasse

Der har været henvendelse fra Krogager.

Færdiggørelse af sti mellem Grindsted og Hejnsvig (fra Boldingvej) står øverst på ønskesedlen.

Dernæst Stenderup/Kroager via Vesterhede til Hejnsvig

Tredje: sti mellem Hejnsvig og Vorbasse

9.       Emner til årsmødeberetningen.

Emner fra årets møder

Udviklingsplaner

Vi mødes kl. 18.30 den 24. november til årsmøde i Petersmindecentret

Gitte køber brød, pålæg, lidt grønt og småkager. Kaffe/te købes i Petersmindecentret

10.   Orientering ved formanden.

Pixibog deles ud sammen med det næste kirkeblad. Arne aftaler levering med Jørgen

11.   Bordet rundt

Sognedagen den 13. marts 2016 bliver i samarbejde med skole. Arrangementet afholdes på skolen, og der er aftalt oplæg med Lola Jensen. Det er et godt initiativ i forhold til livet i byen.

Billund Erhvervsfremme inviterer til turistnetværksmøde den 12. november i Vesterhede.(B & B Vesterhedevej 33).

Skole og børnehave har været med i det kommunale projekt ”Billund builds Music” og Musik i Tide. Et spændende projekt

12.   Status og økonomi.

Status: kr. 40.657,90, heraf udgør kr. 5.000 gave til udsmykning af hallen

13.   Eventuelt. Næste møde er årsmødet d. 24. november i Petersmindecentret.

Vedtægter revideres og fremlægges ved ekstraordinær generalforsamling.

Kan vi få de unge til at bidrage med små film til bynettet? Marianne undersøger, om der er muligheder i skole.

 

For referatet

Marianne Nielsen  

Referat fra Lokalråds møde den 22/10-2015 på Hejnsvig skole

 

 

Afbud fra Mette Jensen, Jørgen Johansen, og Mads Kragh.

 

1)

Præsentation af Tenna Tychsen, som er Byudviklingskonsulent, med eget firma Promonitor.

Tenna har været medvirkende til de nu opfyldte helhedsplaner, og hun har været tovholder på kulturarvsprojektet, så hun har et godt fundament for at kunne lede os gennem arbejdet med de nye udviklingsplaner.

Ønskerne er mange, nogle af dem er fremgang og udvikling, samarbejde, bosætning, inddragelse af unge, og børnefamilier, i de nye projekter, så Hejnsvig kan blive familiens bedste valg.

Tenna spurgte blandt andet ind til, om vi vidste hvor mange nye tilflyttere der er kommet til Hejnsvig. Det kan kun bero på gæt, da det ikke er muligt at indhente oplysninger nogen steder.

Der var en bred diskussion omkring hvad Hejnsvig mangler, der er stadig brug for ”Mursten”, og der er en del ønsker i retning af bløde værdier, der er enighed om at der mangler ting til unge, og til såkaldte foreningsløse, og det gælder ikke kun unge.

Af lidt mere konkrete ønsker, var der en multibane, en par courbane, og Marianne fortalte at børnene ønskede sig et ”Hejnsvig Storcenter” som skulle indeholde oplevelser, der var også et motionscenter på ønskelisten.

Men for at det ikke kun skal være lokalrådets ønsker, der skal gælde de næste år, så har rådet besluttet at indkalde til en Borgerworkshop. Her er det så meningen at vi skal finde ud af, hvad er vi gode til, hvad har vi, og sidst men ikke mindst hvad mangler vi.

Marianne fortalte at skolen har fået ca. 4,5 mil. til at udvikle læringsmiljøer i indskoling, mellemtrinet og udskolingen. Det er allerede godt i gang, og kan løbende ses på skolen.

I uge 45-46-47 er der en børneworkshop på Hejnsvig skole i forbindelse med udarbejdelsen af den nye kultur- og fritidspolitik.

Det er meningen at lokalrådet vil forsøge at bruge de input, der kommer fra de unge i forbindelse med borgerworkshoppen. Eventuelt med en repræsentanter fra børnene til at fortælle på workshoppen.

Andreas Kjærgaard fra Børkop inviteres til at holde et oplæg sammen med Malene Brandt Winther.

Borgerworkshoppen er planlagt til torsdag d. 4/2-2016 fra kl. 17-21.

Tilmelding skal ske i kasser opstillet ved Brugsen og på skolen, og på mail til lokalrådet

Tenna laver køreplan til workshoppen, som præsenteres for lokalrådet tirsdag d. 5/1-2016 kl 19 på skolen

Til denne aften skal Lokalrådet have afklaret hvem der er aftalepartner.

2)

Punktet vedr. ansøgning til S.E. vækstpulje.

Lokalrådet valgte at vente til næste ansøgningsrunde, da det bliver for tæt på deadline (1. nov.)

Der kan søges 3 gange om året.

Næste møde er tirsdag den 27/10-2016

Referent

Svend Højrup

Referat fra Lokalrådsmøde 11. august

Referat fra lokalrådsmøde tirsdag d. 11. august 2015 kl 19.00 på skolen.

Afbud: Mette Jensen

Dagsorden.

1.       Iværkersætteri på Hejnsvig Skole, v. viceskoleleder Hans Rueløkke

- udsættes til næste gang

2.       Godkendelse af referatet fra mødet d. 27.5.15

Strømregning er endnu ikke betalt

3.       Planlægning af velkomstmødet d. 17.9 kl. 17.30 – 19.30 i Petersminde Centret. Hvem gør hvad?

Petersmindecentret er reserveret til velkomstmødet (og årsmøde)

 

Oplæg og boder

Pizzaria

Gyttegård

Brugsen? Arne undersøger

Spejder

Kirke og missionshus

Idrætsforeninger

Borgerforeningen – uafklaret

Erhvervsforeningen – Tove giver besked efter møde i Erhvervsforeningen

Skole og børnehave v. Marianne

Hejnsvig Bynet  v. Laurits Heick

Lokalråd v. Arne: bl.a med henvisning til bynettet

 

Ideer til boder: folder, informationsmateriale, billeder/fotos

Oplæg: 5 min. pr. bod. Der er projektor og WI-FI

 

Aktiviteter for børnene

Spejderne laver aktiviteter for børnene.  Jørgen aftaler

Bålfade. Børge medbringer

 

Servering

Sandwich fra Kenneth Raabjerg – Arne aftaler

Drikkevarer og hvide servietter fra brugsen – Tove aftaler

Kaffe købes i Petersmindecentret

Kage – Tove/Mads leverer

Duge – Marianne medbringer

 

Invitation

Arne skriver dansk udgave – Jørgen oversætter til engelsk og russisk

Marianne deler invitation ud i skole og børnehave

Svend kontakter Marianne Witte med henblik på at få ideer til indsamling af adresser på tilflyttere

Opslag i brugsen og på bynettet.  Arne har opgaven

Jørgen deler invitation til udlændinge

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 11. september

 

Vi mødes kl. 16.30

 

4.       Velkomstpakken. Hvor står vi?

 

HIF: ved et voksenmedlemskab – et gratis medlemskab for et barn det første år

Erhvervsforeningen ønsker, at lokalrådet udsender brev til de erhvervsdrivende. Arne sender brev. Tove følger op: generalforsamling sidst i september

Borgerforening: første års snerydning gratis

Pensionistforening: Gitte undersøger

Spejderne: Jørgen undersøger

 

Velkomstbrev fra lokalerådet

 

Uddeles til tilflyttere til postnr. 7250 (undtaget Vesterhede gamle skoledistrikt)

 

Forventes at være klar til 1. januar 2016.

 

5.       Workshop og udarbejdelse af de kommende udviklingsplaner. Der er i slutningen af juli 2015 ansøgt om midler fra Landdistriktspuljen. To eksterne konsulentfirmaer har afgivet tilbud.

 

Der er arbejdet i sommerferien, der er udarbejdet budget, der er eftersendt ansøgningen.  Arne kontakter Konny Elbæk med henblik på få det sidste på plads. Vi afventer svar fra Økonomiudvalget, der skal behandle ansøgningen.

 

6.       Drøftelse af muligheden for at have en info-ansvarlig vedr. hjemmesiden/bynettet. V. Svend

Hvordan får lidt mere liv på siden?

 

Laurits inviteres med til oktobermødet.

 

7.       Orientering ved formanden.

a.       Fra mødet BLDR d. 9. juni 2015

Referat sendes til alle

b.      Henvendelse fra Billund Kommune vedr. ønsker til kommende stier i lokalområdet.

Henvendelse før sommerferien. Bringes i spil ved workshoppen

c.       Kommunen har kvitteret for modtagelse af høringssvar vedr. den nye landdistriktspolitik.

 

      

8.       Bordet rundt.

Svend: udkast til folder. Stor ros til Louise og Svend for arbejdet. Svend sender fil til feed back og korrekturlæsning(Lis)

Børge/Borgerforeningen: efter juleoptog vil der være arrangement på skolen: et minimarked for private med boder. Borgerforeningen vil gerne demontere infotavle. Lokalråd betaler elektriker.

Jørgen/kirken: på søndag er der jazzarrangement. Baggårdscafé i præstegården for unge i sommerferien.

Gitte/pensionistforening: torsdag, den 20. august er der tur i det blå og 3. september er der foredrag ”Fra vugge til grav” og den 17. september er der foredrag ”Når jorden ryster i Nepal”.

Tove/erhvervsforeningen: har været til arrangement for erhvervsforeningerne i Billund Kommune, næste møde er sidst i september

Mads/idrætsforeningerne: der har været afholdt fodboldskole med sponseret mad fra lokale sponsorer. Der er mulighed for at tjene lidt penge for foreningerne

Marianne/skolen: der afholdes sommerfest den 4. september, vi venter på igangsætning af modernisering og kvalitetsløft af læringsmiljøer. Kan få betydning for mulighed for leje/lån af lokaler (ikke hallen)

 

9.       Status og økonomi

Saldo: 26.962,96 kr.

 

10.   Eventuelt. Næste ordinære tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00

 

 

For referatet

 

Marianne Nielsen

    

Nyt Fra Lokalrådet

Orientering fra Hejnsvig Lokalråd

 

De helhedsplaner, som blev lavet for snart 5 år siden, er nu ved at være indfriet, og tiden er kommet til at der skal tænkes fremad.

Hejnsvig Lokalråd har derfor søgt Landdistriktspuljen i Billund Kommune om et tilskud til en konsulent, der kan hjælpe os med at få borgernes ønsker til fremtiden sat på tryk, så der er noget at arbejde på i fremtiden.

Hejnsvig Lokalråd ønsker, at udviklingsplanerne skal ramme så bredt som muligt, og med fokus på bosætning, erhverv, turisme og udvikling af Hejnsvig.

Ansøgningen er afleveret, så den kan komme med i første ansøgningsrunde d. 4.august, efter at den nye Landdistrikts politik er vedtaget.

 

Hejnsvig Lokalråd

Lokalrådsmøde den 27 maj.

Hejnsvig, d. 21.5.15

 

Indkaldelse til lokalrådsmøde onsdag d. 27. maj 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Dagsorden.

1.       Godkendelse af referat fra mødet d. 29.4.15.

2.       Planlægning af workshop til fortsat udvikling af byen og styrkelse af sammenholdet.

3.       Planlægning af evt. velkomstmøde for tilflyttere.

4.       Velkomstpakken. Hvem gør hvad?

5.       Orientering ved formanden.

a.       Pixibogen er i trykken.

b.      BLDR’s høringssvar vedr. Forslag til ny Landdistriktspolitik.

c.       Landdistriktskonferencen i Slagelse d. 21.5.15

6.       Bordet rundt.

7.       Status og økonomi.

8.       Eventuelt. Næste ordinære møde er tirsdag  d. 11. august kl. 19.00.

 

Med venlig hilsen

Arne V. Thomsen

Lokalrådsformand

______________________________________________________________________

Referat fra Lokalrådsmøde d. 27/5-2015

 

Sted: Hejnsvig Præstegaard

 

Afbud fra Marianne, Mette og Mads

 

 1. Referat fra sidste møde 29/4-2015 blev godkendt

 1a. Jørgen blev genvalgt til fællesbestyrelsen for skole og børnehave.

 

 1. Planlægning af workshop

  Der blev talt om 2 løsninger.

1 At samle så mange som mulig til en brainstorming

2 At søge professionel hjælp med midler fra Landdistriktspuljen.

Arne spørger Malene Brandt om hjælp til at udforme en ansøgning til professionel hjælp

Svend spørger Louise Daugaard om hendes forudsætninger som mødeleder.

Dette skal være afklaret til mødet den 11. august.

 

3/4.Planlægning af velkomstmøde, og velkomstpakke.

 Arne fortalte at der søges en kontaktperson til en nyindflyttet Syrer

Svend kontakter Marianne Witte, for at høre om hun evt. kan være behjælpelig med at finde ud af hvornår der kommer nye tilflyttere til byen, og hvad vi evt. kan bidrage med.

Tove foreslog at vi kunne invitere nye tilflyttere til fællesspisning, evt. betalt af lokalrådet.

Velkomstmødet foreslås afholdt den 17/9-2015, fra kl. 17,30 – 19,30, evt. med en eller anden form for spisning.

Velkomstmødet søges afholdt i Petersmindecentret, og hvor dem der er med laver små boder hvor de nye tilflyttere kan høre om hvad de har at tilbyde, og samtidig kan de samle viden om byens rige erhvervs, og foreningsliv, og stifte bekendtskab med byens institutioner, og Kirkelige sammenslutninger.

Tove tager sig af Erhvervsforeningens medlemmer.

Gitte tager sig af Ældreorganisationerne

Mads tager sig af foreningerne indenfor idræt

Jørgen tager sig af de Kirkelige sammenslutninger

Børge tager sig af Borgerforeningen, og Krolf, og Kroket

Arne tager sig af Pizzeria,  Fru Kristof, og Hotellet.

 

5. Orientering fra formanden

 Pixiebogen er trykt, og er både på dansk, og engelsk. Den engelske udgave er oversat af Jeremy  Watts fra Vorbasse.

Den skal nu omdeles både i byen, og på landet, evt. med spejderhjælp, og evt. sammen med Lokalrådsfolder, og Kirkebladet i august.

Arne har skrevet høringssvar fra lokalrådet, omkring den nye landdistriktspolitik.

Arne og Svend var til Landdistrikts konference i Slagelse, hvor der var en præsentation af to projekter fra henholdsvis Slagelse, og Højen.

Fornemmelsen fra dagen er, at vi i Billund Kommune er langt fremme i processen med udviklingsplaner i forhold til andre kommuner.

Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til Kim Tapdrup, for den fine bro han har sponsoreret til søen ved Højene, det er en fin bro, og vi skal i nær fremtid ha’ monteret en eller anden form for rækværk på broen, som vi kalder ”Kim’s Bro”

Arne har haft møde med Kommunen omkring stien fra Søgaardsparken, og til Legepladsen ved Langmosevej. Stien bliver en stenmelssti, og trækkes lidt væk fra beboelsen i området.

Arne har kontaktet Kommunen ang. fjernelsen af infostanderen på torvet, og efter flere forsøg, og ved at inddrage formanden for teknik og miljøudvalget, er det lykkes at få lov til at flytte standeren, evt. til stadion, hvis idrætsforeningen er interesseret.

6. Bordet rundt

Gitte: har ingenting.

Tove: Erhvervsforeningen har haft bestyrelsesmøde, og de vil rengøre velkomstskiltene ved byens indfaldsveje.

Erhvervsfremme i Billund har indkaldt til møde/kursus omkring dialog mellem Erhvervsliv, og Uddannelsessteder.

Erhvervsforeningen holder generalforsamling sidst i september.

Jørgen: KFUM har et samarbejde med Klubben i byen, men Klubben lukker ned i sommerperioden, og der har KFUM (Jørgen) så lavet en ”baggårds cafe” i Præstegårdshaven, med grill, og hygge, det ser ud til at blive en succes.

Missionshuset skal renoveres på en eller anden måde, hvordan det skal ske, er ikke helt på plads endnu, der er også planlagt en Jazz havefest, og så er der Hugos jubilæum.

Jørgen synes at samarbejdet med byen er godt, og tilbuddene til de unge er der, der er Kikekor, Lovsangsaftener, bagdørs cafe, og det er tilbud til de 13-18 årige.

Børge: Intet nyt ud over Ren By, som var en succes, der var mødt mange hjælpere op.

Markedsudvalget var tilfreds med året’s marked, og forventer et overskud i omegnen af 40.000,-kr.

Svend: Landdistriktsudvalget er nu færdig med at behandle indkomne høringssvar, og er officielt nedlagt efter et møde den 25.juni. det har været en god oplevelse at være med i udvalget, og Tak for den tillid der er vist i perioden.

 

7. Økonomi

Kassebeholdning kr.39.363,-, efter at der er betalt en strømregning til søen på ca. 2500,-kr

 

8. evt.

Jørgen fortæller at Kirken skal restaureres indvendig før Jubilæumsåret 2018

Og der skal bygges ny konfirmandstue, og laves kontor i den gamle, og etableres et handicaptoilet.

Der var en kort snak om lokalrådet’s sammensætning, om et evt. Iværksætterhus i den gamle Børnehave.

Til sidst skal der fra Lokalrådet’s side lyde en stor tak for det enorme arbejde der er lagt i Klovneløbet i Hejnsvig, det er et flot initiativ, og dem der står bag fortjener stor ros.

 

Referent

Svend Højrup               

 

     

Høringssvar til kommunens Landdistriktspolitik

Billund Kommune

Landdistriktsudvalget

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted.

 

Bemærkninger til Forslag til ny Landdistriktspolitik.

Hejnsvig Lokalråd har på sit møde den 29. april 2015 behandlet forslaget til ny landdistriktspolitik. Vi har følgende bemærkninger.

Generelt finder vi mange positive elementer i forslaget til ny landdistriktspolitik.

·         Det er positivt, at Billund Kommune mellemfinansierer bevillinger fra LAG Vejen-Billund til lokale foreninger.

·         Vi er meget tilfredse med, at Billund Kommune vil undersøge nye alternative mobilitetsløsninger for specielt børn, unge og seniorer. Vi ser i denne forbindelse meget gerne en nedsættelse af fleksturpriserne.

·         Det er positivt, at Billund Kommunes Landdistriktspulje på 750.000 kr. nu er blevet brugt. Vi ser derfor gerne en fordobling af puljen til 1.500.000 kr. Vi er meget tilfredse med den foreslåede ændring af egenfinansiering: pind 5 under forudsætninger på side 13. Dog virker omregningen af egenfinansiering til frivillighedstimer á 100 kr. pr. time for lavt. Satsen har været fastlåst i en del år.

·         Det er glædeligt, at der kun som udgangspunkt skal indhentes 2 tilbud for at få del i landdistriktspuljen.

·         Det er meget tilfredsstillende, at der fremover bliver 4 ansøgningsrunder.

·         Vi finder ikke, at Billund Landdistriktsråd, BLDR, skal indstille ansøgningerne; men gerne komme med en anbefaling.

·         Forslaget til samarbejdsmodel ser meget fornuftigt ud. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ønsker at blive et minibyråd eller sogneråd. Det politiske ansvar ligger hos byrådet.

·         Vi glæder os over, at der ansættes en landdistriktskonsulent. Vi er meget interesseret i stillingsbeskrivelsen; det vil måske være en god ide at involvere BLDR i dette arbejde.

Teksten i Forslag til Landdistriktspolitik er meget omfangsrig. Den kan med fordel strammes lidt op og forkortes.

 

Med venlig hilsen

Arne V. Thomsen

Lokalrådsformand, Hejnsvig   

Referat fra lokalrådsmøde onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00 på skolen.

Referat fra Lokalrådsmøde den 29/4-2015

På Hejnsvig skole

 

Der var afbud fra Jørgen Johansen, Marianne Nielsen, og Gitte Ståhl

Fraværende var Mads Kragh.

 

1        Referat fra mødet 24/3-2015, blev enstemmig godkendt

 

2        Planlægning af workshop om byudvikling

 Der er forsøgt at indbyde Malene Brandt, som mødeleder, men pga. en del afspadsering, har det ikke været muligt at få en aftale i stand. Mødet var oprindelig foreslået til lørdag den 22. aug.  men ny dato er foreslået til 17. sept. kl 17-21. Arne tager kontakt til Malene, og undersøger muligheden for at hun kan være tilstede en hverdagsaften. Aftalen blev, at vi planlægger mødet den 19 maj, på næste Lokalrådsmøde. Alle var enige om, at der skal en slagkraftig annoncering til, for at tiltrække  lokalbefolkningen.

 

3        Louise Daugaards indlæg blev drøftet, og rost, og der er mange ideer der skal arbejdes med, og prioriteres.

 

4        Udarbejdelse af Høringssvar til den nye Landdistriktspolitik

 Billund Landdistriktsråd sender en kort høringssvar, og på årsmødet opfordrede formanden de enkelte lokalråd til at gå mere i dybden.

Hejnsvig lokalråd har kommentarer til flg.

Det er positivt med den nye kommunale medfinansiering af LAG projekter

Positivt at der skal arbejdes med mobiliteten i lokalområderne

Hejnsvig kunne ønske sig en billigere flexbusordning.

Det er positivt at Landdistrikts puljen sidste år blev brugt, og at der er mulighed for at hæve den

Det er også positivt at medfinansieringen er sat ned til 25%, af de første 100.000,-kr

Det ville være af betydning for landdistrikterne, hvis timelønnen for frivilligt arbejde hæves.

Der er også godt at der kan dispenseres fra ordningen med to tilbud.

Lokalrådet ser gerne at man ændrer ordet indstilling, til ordet anbefaling vedr. anbefaling af projekter.

Lokalrådet synes godt om samarbejdsmodellen.

Lokalrådet anbefaler at der ansættes en Landdistriktskoordinator, og ser gerne at det bliver Malene Brandt.

Til sidst er lokalrådet enige om at det er tung læsning, og at der godt kunne redigeres lidt ned i politikken.

 

5        Planlægning af Velkomstmøde

 Velkomstmødet udsættes, da lokalrådet ikke skønner at kunne nå en ordentlig planlægning inden den 19.maj. der var enighed om at der skal laves en ordentlig planlægning, så det bliver en god oplevelse for de nye tilflyttere, så der skal nedsættes en gruppe den 19.maj, så lokalrådsmedlemmerne bedes finde en, eller selv tage stilling til evt. deltagelse i gruppen.

Velkomstmødet skal afvikles efter workshoppen, men før jul.

Arne undersøger om det er muligt, via folkeregistret, at finde ud af om der er nye tilflyttere.

 

6        Orientering fra formanden

Der har været årsmøde i Billund Landdistriktsråd, og her var inviteret Område Direktør i DJS Svend Erik Christensen, som havde lovet at give en orientering om den finansielle situation, og eventuelle udvikling i Billund Kommune. Svend Erik gav en god og saglig orientering, krydret med lidt tal, og statistikker, og det ser overvejende godt ud i Billund Kommune .

De er pt. 5 byggegrunde til salg i Hejnsvig, og vi har jo som bekendt Kommunens flotteste byggegrunde.

Arne undersøger om infostanderen oppe i midtbyen må fjernes, og Børge har lovet at klare det praktiske. Måske kan Idrætsforeningen bruge den som infotavle ved stadion.

Malene Brandt har sendt en invitation til konference om landdistrikter, i Slagelse, den 21.maj.

Arne og Svend Deltager fra Hejnsvig.

Der er kommet tilbud om afholdelse af førstehjælpskursus for 12-16 mand, Arne sender stafetten videre til Mads Kragh, så han kan høre om det er noget for enten Idrætsforening, eller skolen.

Pixie bogen om Hejnsvigs kulturarv er på trapperne, både i Engelsk og Dansk version.

 

7        Bordet rundt

 Arne havde fra Jørgen at Kirken var medarrangør af Skt. Hans aften, og i efteråret var der Jazz i præstegaarden.

Børge: Borgerforeningen er også med til at arrangere Skt. Hans fest, og også med til Jazz i Præstegaarden, Borgerforeningen vil også gerne udvide deres hytte på renseanlægget, så den kunne rumme alt Borgerforeningens materiel. Derudover skal man i gang med at rette foden til Juletræet på torvet op, da den har taget en ”skæv” retning.

Tove: Sidst da Erhvervsforeningen havde møde, blev aftenen med Asger Åmund aflyst uden egentlig grund. Tove spørger Laurids om buget på hjemmesiden, og Formanden for Erhvervsforeningen, har lovet at videresende annoncer, og  forespørgsler om  evt. sponsorat til velkomstpakken, til foreningens medlemmer, hvis Lokalrådet laver brevet.

Mette: Der bliver måske afholdt Byfest i Donslund i år, og Skt. Hansfest

 

8        Økonomi

 Kassebeholdningen er på  39.460,-kr, og de er blandt andet kommet ved at der er indsat 15.500,-kr fra BLDR, og så er der 5.000,-kr. der er øremærket til udsmykning af Hallen

               

9        Evt

 Næste møde er 19.maj

 

Referent

Svend Højrup

_______________________________________________________________________

Hejnsvig, d. 24.3.15

 

Referat fra lokalrådsmøde tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 på skolen.

Afbud: Jørgen.  Fraværende:  Mette

Dagsorden.

1.       Planlægning af workshop til fortsat udvikling af byen og styrkelse af sammenholdet. Louise Daugaard fra Markedsudvalget deltager i behandlingen af dette punkt.

Sådan kan vi øge  interessen både for lokalrådet og for Hejnsvig? Brain storm

- facebook

- møder afholdes på skift hos vores bagland: hvor der kunne indgås partnerskabsaftale

- ambassadører: vi skal have fat i de rigtige ildsjæle

- leg i hallen v. ?

- samling af ønsker til pengeindsamlinger

- folder/invitation m. præsentation af lokalrådet, hvad kan lokalrådet. Husstandsomdeling m.  

   happening

- pixibogen

- database: fotos fra Hejnsvig – fotokonkurrence

- bod v. Hejnsvig Marked: konkurrence?

  - puslespil for børn

  - post its: små spots/reklamer for Lokalrådet

  - ideindsamlingskaravane – indsamling af ideer, der hvor folk kommer:

    - Hejnsvig Marked

    - fællesspisning

    - klovneløb

   - Petersmindecentret

   - Eventdag, den 16. april

   - Sct. Hans-fest

- præmie: kurv  - udtrækkes v. workshop i august

 

Opmærksomhedspunkter

- fordeling af arbejdsopgaver ud i baglandet

- nedsættelse af aktionsgrupper

- kommunikation til og fra bagland

 

Aftaler

- work shop lørdag, den 22. august kl. 9.00-12.00

 - folder/invitation m. præsentation af lokalrådet, hvad kan lokalrådet. Husstandsomdeling m.   

   happening. Svend og Louise kommer med oplæg

- stand ved marked: pixibog om Hejnsvig, idetavle, puslespil for børn, nøglespil. Bemandingsplan laves ved næste møde 29. april

  - ideindsamlingskaravane – indsamling af ideer, der hvor folk kommer:

     - facebook

    - Hejnsvig Marked

    - fællesspisning

    - klovneløb

    - Petersmindecentret

    - Eventdag, den 16. april

    - Sct. Hans-fest

- velkomstpakke, fx  elektrikertime, kurv, billetter til næste fællesspisning. Alle undersøger

  muligheder i bagland til næste gang vi mødes.

 

2.       Godkendelse af referaterne fra møderne d. 20. januar og 3. marts 2015.

Begge referater er godkendt

3.       Revision af Lokalrådets vedtægter.

Udsættes til næste ordinære møder

4.       Fra arbejdet i Landdistriktsudvalget, § 17, stk. 4 udvalget. Ved Svend Højrup.

Der kan nu søges 4 gange om året, og loftet er nu væk. Der er nu krav om 25% af de første 100.000 kr.. Der er lavet fast struktur, og kommer sandsynligvis en kommunal koordinator

5.       Orientering ved formanden.

Der er generalforsamling i LAG i april, hvor alle er velkomne. Der er udarbejdet udviklingsplan

a.       Fra landdistriktsrådets møde d. 24.2.15.

b.      Fra afsluttende turismeseminar d. 14.3.15.

Ikke stort fremmøde. Der er lidt penge tilbage, hvor 25.000 kr. går til arbejde med småskala turismeprojekter

c.       Henvendelse fra Pensionistforeningen.

Der er kommet henvendelse om offentliggørelse af aktiviteter i lokalrådet i pensionistbladet

6.       Planlægning af evt. velkomstmøde (tirsdag d. 19.5. kl. 17.30) for tilflyttere.

Udsat til aprilmødet

7.       Bordet rundt.

Erhvervsforeningen har møde på torsdag

Skole: Der er universuge i uge 16 for skole og børnehave med forældredag torsdag, den 16. april

Borgerforening: der er lavet aftale med spejderne om opmagasinering af materiel

8.       Status og økonomi.

5.005 kroner er flyttet til konto til udsmykning af hallen. Restbeløbet fra haludvalget er overført til lokalrådet

Kassebeholdning: 23.963.

9.       Eventuelt.

Gitte vil hænge referater på dagcenteret og plejehjemmet

 

For referatet

Marianne Nielsen

Punkter til dagsorden 29. april

1.       Velkomstmøde

2.       Bemandingsplan for stand ved marked

3.       Hvem gør hvad

__________________________________________________________________________

Referat fra lokalrådsmødet den 3. marts

Referat fra lokalrådsmøde tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.00 på skolen

Fraværende: Mette Jensen, Børge Skriver og Jørgen Johansen.

Referat.

1.       Fællesmøde med Støtteforeningen for ny hal i Hejnsvig og markedsudvalget.

Der mødte 4 personer fra støtteforeningen og 5 personer fra markedsudvalget. Støtteforeningen nedlægger sig selv ved en ekstraordinær generalforsamling senere på måneden. Der var en rigtig god diskussion om, hvordan vi fortsat udvikler byen og styrker sammenholdet. Den viden, indsigt og de kompetencer, som støtteforeningen besidder, skal ikke gå tabt. På den baggrund besluttedes det, at lokalrådet på sit møde den 24. marts skal planlægge en workshop til afholdelse i midten af juni 2015. Formålet med workshoppen er at komme med ideer og indspark til det videre arbejde.

2.       Cirkus Sundhed – Frokost i det Grønne.

De øvrige lokalråd i kommunen har besluttet at bakke ud af projektet, som skulle have været afviklet i april 2015. På den baggrund besluttede lokalrådet, at vi heller ikke deltager.

3.       Eventuelt.

Næste lokalrådsmøde tirsdag d. 23.3.15. Ellers intet til referat.

 

Referat: Arne V. Thomsen, d. 4.3.15

 

Referat  fra lokalrådsmøde tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 19.00 på skolen.

Afbud fra Gitte Ståhl og Svend Højrup. Mads Kragh fraværende

Dagsorden.

1.       Besøg af bosætningskoordinator Marianne Witte. Hvordan får vi øget bosætning?

-          Der er indgået samarbejdsaftale med Lego om kontakt til alle nye internationale medarbejdere

-          der er udarbejdet en flyer, der fortæller om muligheder i Billund Kommune

-          der opleves en stor interesse for privat- og friskoler, hvilket er en national tendens

-          der arbejdes på at skabe en platform, hvor tilflyttere kan orientere sig i forhold til kultur og fritidstilbud

-          der er en tendens til, at seniorer søger området

-          det er en overvægt af rumænere og engelsktalende, der flytter til kommunen

-          virksomhedsservice: tilbud om sparring til virksomheder og indsats over for familier, hvor den ene ægtefælle har fået job i Billund Kommune

-          hvordan griber vi det an i Hejnsvig?

-          skole og vandværket kan ses som aktører, hvor den første kontakt skabes.

-          elevrådsformand kunne være initiativtager

-          velkomstmøde hvert halve år fx på Petersminde eller skole

-          vi skal åbne dørene for de nye

-          mentorer

-          lokal flyer

-          sprogskole i Hejnsvig

-           

2.       Godkendelse af referat fra mødet d. 14. januar 2015.

3.       Orientering ved formanden

a.       Fra landdistriktsrådets møde d. 19. januar.

Arne Thomsen orienterede fra møde i landdistriktsrådet. Man er langt fremme med at formulere politik

b.      Fra besøget d. 20. januar af landdistriktsudvalgsformand Kenneth Storbank og udviklingskonsulent Malene Brandt Winther.

Der var gåtur i byen og efterfølgende møde ved Arne. Emner der blev drøftet: faldende elevtal, hjertestien, bosætning - ikke kun seniorer, aktiviteter og opholdssted for unge i byen, færdiggørelse af sti til Grindsted, skilte

c.       Hvem deltager i Workshoppen i Sdr. Omme idrætscenter onsdag d. 21. januar om ”Det gode liv” i landdistrikterne?

Børge Skriver deltager. Der er 90 deltagere. Der er sendt invitationer til mange

4.       Det videre arbejde med Cirkus Sundhed – Frokost i det grønne.

Birgit Thomsen er kontaktet og vil gerne være med.

Ide med kobling med skolefest afventer fællesbestyrelsesmøde.

5.       Hvordan kan samarbejdet med haludvalget fortsætte, nu da hallen står færdig?

Møde med haludvalget primo marts. Skal der afholdes et borgermøde i Hejnsvig?

6.       Fra arbejdet i Landdistriktsudvalget, § 17, stk. 4 udvalget. Ved Svend Højrup. Punktet udskudt.

7.       Bordet rundt.

Erhvervsforeningen har arrangeret aften med Asger Aamund i Vorbasse Fritidscenter 25. februar

Besøg på bryghus i Vejle måtte aflyses pga for få tilmeldte

Generalforsamling i Donslund i den kommende uge

Sogneaften om islamisk stat

Sogneudflugt er flyttet til en lørdag, næste udflugt er til Silkeborgsøerne

Der etableres nye stier ved børnehavens hegn

Der har været afholdt en møderække i december med foreninger, lokalråd, haludvalg, skole og børnehave, hvor der har været arbejdet med ”livet i hallen”

8.       Status og økonomi.

Der er 13.000 kr. på kontoen. Der er endnu ikke udsendt opkrævninger til annoncører. Prisen var sidste år 2.000 kr.

Opslag vedr. Hejnsvig Marked fra sidste år på bynettet slettes.

Tove drøfter priser for annoncer i erhvervsforeningen

9.       Eventuelt.

Borgerforeningen: de nye stier, der etableres, hvem vedligeholder dem?

 

 

For referatet

 

Marianne Nielsen

___________________________________________________________

Referat fra Lokalrådsmøde den 14/1-2015

 

 

Der var afbud fra Marianne Nielsen, Jørgen Johansen, og Jytte Thomsen.

 

1 orientering om projektet Cirkus sundhed.

 

Efter en kort præsentation af Lokalrådet, fik vi en kort præsentation af projektet Cirkus Sundhed, af lederen Jytte Pedersen.

Ud over Jytte Pedersen, var også Camilla Ploug Thomsen og Claus Frost, mødt op for at fortælle om projektet, og høre Hejnsvigs ideer til ”Frokost i det Grønne”, som er en dag med mad og bevægelse, og kulturelle indslag.

Meningen er at Frokost i det Grønne skal afvikles i perioden 20-29. april 2015

Mads foreslog at man kunne slå arrangementet sammen med skolefesten, som alligevel kommer til at foregå på en anden måde som tidligere.

Gitte foreslog et samarbejde mellem pensionisterne og gymnastikforeningen, for at evt. få flere ældre til at møde op.

Maden/frokosten foreslås at foregå om middagen, af hensyn til børnene, og datoen foreslås til lørdag den 25. april.

Arne lovede at tage kontakt til Malergruppen på Donslund skole, for at høre om de kunne/ville lave noget på dagen.

 

Selve projektet er pengeløs, der er søgt penge til opgaverne, men det står sløjt til med tilkendegivelserne.

Jytte Pedersen nævnte at Kulturskolen måske kunne bidrage med et musikalsk indslag.

Datoen skal koordineres med de andre lokalråd,

Kontakten fremover bliver mellem Arne, Claus, og Camilla, da Jytte Pedersen har fået nyt job, og stopper med udgangen af januar.

Tove har ikke præsenteret projektet i Erhvervsforeningen, da der ikke har været afholdt møde siden projektet er startet, men tager det med på mødet den 29. jan.

Jytte Pedersen foreslog at inddrage byens butik i samarbejdet, evt. med sundhedstilbud.

Kirken/præsten kunne måske også byde ind med et eller andet.

Jytte Pedersen spurgte ind til indholdet af frokosten, kunne evt. være en form for picnic med medbragt mad. Og hvor mange Lokalrådet forventede til dagen. Alle var enige om at et fælles arrangement med skolen ville være bedst, med hensyn til fremmøde.

Gitte lovede at kontakte Pensionistforeningen, og Petersmindecentret ang. Gymnastikdelen.

Børge mente af Borgerforeningen kunne byde ind med lidt praktisk arbejde.

Produktionsskolen kan måske komme med et ”Cirkustelt” og de stiller selv op.

Aftalen blev at alle skulle tilbage til deres bagland, og forhøre om, og afprøve ideer, og så melder man tilbage til Arne.

 

2 Godkendelse af referat fra 4/11-2014- og 18/11-2014

 

Begge referater blev godkendt

 

3 Konstituering

 

Formand:

Arne V. Thomsen

Næstformand:

Mads Kragh

 

Kasserer:

Tove Brink

 

Sekretær:

Marianne Nielsen /Svend Højrup

 

4 Næste mødedag, og evt

 

Næste mødedag 20/1-2015 på skolen

Og under evt. blev det aftalt at Lokalrådet i nærmeste fremtid, skal tage kontakt til Haludvalget, for at aftale samarbejdet fremadrettet.

 

 

Referent

 

Svend Højrup  

___________________________________________________________

Hejnsvig, d. 4.12.14

 

Referat fra Årsmødet i Hejnsvig Lokalråd 18/11-2014

 

1 Valg af dirigent. Ove Møberg blev valgt

2 Valg af referent. Svend Højrup blev valg

3 Valg af stemmetællere. Ove Møberg foreslog at vente med dette punkt, til man så om det blev nødvendig.

 

4 Styregruppens beretning. Formanden vedhæfter sin beretning.

Der var spørgsmål om fornyelse af helhedsplaner, fra Ditte Kragh, helhedsplanerne løber over 5 år, og Landdistriktsrådet er i dialog med kommunen om hjælp til fornyelse, når tiden er inde.

 

 5 Regnskab Tove Brink redegjorde for regnskabet, som løber fra 1/7- 30/6

Hovedpunkterne var indtægter på kr. 22.608,75, og overskud på 12.534,52, og en ny egenkapital på 15.724,-

Største indtægter var 10.000,- fra Landdistriktsrådet, og ca. 12.000,- fra annoncer på hjemmesiden.

 

6 Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen

 

7 Orientering om Styregruppens planer.

Der er planer om beplantning langs Søllingdalvej, en ny sti ved Langmosevej, udgivelse af en Pixiebog  udgave af kulturarvsprojektet, som skal husstandsomdeles, Arne laver indstik med en foreningsoversigt, en bro ud i søen ved højene, på nordsiden, den kommer dog først i 2015.

Der blev i den efterfølgende diskussion nævnt at vi skal slå på billig varme i forbindelse med markedsføring af byen. Der blev talt om QR koder på stolper langs stien. Der var forslag om en ældrevenlig Hjertesti, og Thea ville gerne inddrage de unge i projektet, og foreslog at kontakte viceskoleinspektøren, for at få de unge med, og samle ideerne.

Hans Strandhave spørger hvad der skal ske med indsamlingerne fremover, når hallen er færdig, og foreslår Hjælpekassen til Hejnsvig og omegns fremtid. Ove Møberg svarer at haludvalget stopper, men foreslår et nyt udvalg, da der jo er en del erfaringer i det nuværende udvalg som nødig skulle gå tabt. Jørgen Johansen kunne godt bruge medlemmer af det gamle haludvalg i lokalrådet, og Mads Kragh mente også at der lå ekspertise som bør bruges.

Der kom spørgsmål omkring beplantningen langs Søllingdalvej, og beboerne ønsker en lav bevoksning, så udsigten bevares, og med en vis afstand mellem træerne. Ideen til beplantningen er fremkommet under udviklingen af kulturarvskalenderen, og skal ses som en afgrænsning af byen mod syd.

Thea bemærkede at det grønne område ved Langmosevej var belagt med haveaffald, og der var  ønsker om at det kunne forskønnes, og måske med lidt beplantning.

Ove Møberg påpegede at der var ved at være småt med industrigrunde, og at det var vigtigt at få nye gjort klar.

 

8 Valg (udpegning af medlemmer til Lokalrådet) der er ikke et normalt valg, da medlemmerne i styrgruppen udpeges af deres baglande, som kan ses på Hejnsvig bynet.

Dog er der i år et nyt medlem, da Margit Hansen, som har været udpeget for ældrerådet, har valgt at stoppe, i stedet for Margit, er indtrådt Gitte Ståhl.

Tak til Margit for indsatsen, og velkommen til Gitte.

 

9 Valg af Revisor. Der var genvalg til Johnny Hansen

 

10 Evt. der var kun et punkt under eventuelt, og det var udviklingskonsulent Malene Brandt Winther, som gav et fantastisk indlæg om lokalråd, bosætning, og organisation i lokalområderne.

Og ifølge Malene, ser det ikke så skidt ud for os i Hejnsvig, vi skal bare blive bedre til at gøre opmærksom på vores dejlige by, som har en god beliggenhed, kort afstand til motorvej, og lufthavn, billig varme, billige boliger, byggegrunde med en fantastisk udsigt, og en intakt landsby, med et rigt foreningsliv.

 

Referent

Svend Højrup
__________________________________________________________

 

Formandens beretning 2014

Beretning.  Årsmødet i Hejnsvig Lokalråd tirsdag d. 18.11.14.

Det er blevet tid til at kigge lidt tilbage på det sidste års arbejde i lokalrådet. Det nye lokalråd konstituerede sig i februar og jeg blev valgt til ny formand.

Det har været et ganske travlt år med mange bolde i luften.

Helhedsplan for udvikling i Hejnsvig fra juni 2011.

Hvis vi ser i helhedsplanen fra sommeren 2011 er ganske mange visioner og mål opfyldt eller ved at blive det.

Sø og parkprojektet er færdiggjort og er blevet en lille bynær oase.

Halprojektet, som mange gode borgere har arbejdet ihærdigt med at få realiseret, står nu klar om 2 måneder. Der skal lyde en kæmpestor tak til ildsjælene og tovholderne bag halprojektet. 

I foråret gennemførtes den første kampagne med Ren By. Over 30 unge og ældre var mødt op en lørdag formiddag for at samle affald. Det blev en stor succes. Der blev samlet virkelig meget affald. Samme formiddag blev stierne om Søen gået efter og kanter blev rettet af. Jeg håber borgerne fremover vil efterlade lidt mindre affald til næste års Ren By arrangement.

Helhedsplanen havde også et ønske om bedre koordinering af fx foreningsarrangementet. Det er blevet bedre. Men der er stadig plads til forbedringer. Jeg vil opfordre alle til at benytte Bynettet endnu mere, så vi undgår uheldige overlap.

Vedr. den kollektive trafik. Der er ikke blevet bedre busforbindelser. Vi skal nok heller ikke forvente at det sker. Til gengæld blev der i sommeren 2012 indført Flextur i kommunen. Man kan via Sydtrafik benytte Flextur. Man bliver kørt i taxa fra dør til dør. Prisen for at benytte Flextur er lidt dyrere end bussen, men væsentlig billigere end den almindelige taxa. Kilometerprisen er 5 kr. Det kan være relevant at arbejde for at få prisen ned. Læs mere om Flextur på Sydtrafiks og kommunens hjemmesider.

Helhedsplanens vision om sammenlægning af skole og børnehave er allerede en realitet. Og til januar finder den fysiske sammensmeltning sted.

Vedr. information og markedsføring af natur, stier og historie er vi allerede godt i gang. Kulturarvkataloget: Hejnsvig på Toppen- Mellem fortid og fremtid fra 2013 skal ses i denne sammenhæng. Mere om dette lidt senere.

Stier og beplantning.

Efter 12 – 15 års lobbyarbejder og intenst lokalt pres er færdiggørelsen af cykelstien mellem Billund og Hejnsvig nu endelig ved at være på plads. Jeg håber rigtig mange vil benytte stien, så vi får dokumenteret behovet for den.

Et stiudvalg har netop søgt kommunen om etablering af sti vest om Søgårdparken til legepladsen og skibakken vest for Langmosevej. Stien vil forbinde Højene med området ved Langmosevej og vil altså være med til at udbygge stisystemet til glæde for såvel borgere som turister.

En anden gruppe arbejder med at forskønne den store Søllingdalvej. Der tænkes på beplantning af solitærtræer på sydsiden af vejen, så den får karakter af en allé. Kommunen har mundtligt givet tilsagn om en positiv behandling. Men alle borgere langs vejen skal jo også være med på ideen.  

Hallen.

Gennem mange år har mange arbejdet målbevidst på at få en ny hal til erstatning for den gamle og nedslidte hal. I foråret blev det første spadestik taget og allerede den 8. august var der rejsegilde; naturligvis i strålende solskin.  Der skal lyde en stor tak til haludvalget, markedsudvalget, folkene bag julefrokosterne i den gamle hal, dåse- og skrotindsamlerne, sognets borgere, som tog godt imod indsamlerne ved husstandsindsamlingen i foråret. Uden de manges indsats var hallen ikke blevet til noget.

Nu glæder vi os alle til den officielle indvielse den 16. januar 2015 og til ibrugtagningen af hallen. 

Kulturarvprojektet.

Med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og fra Billund Kommunes landdistriktspulje i 2012 blev der mulighed for at på Hejnsvigs kulturarv med henblik på blandt andet byfornyelse og mulighed for udvikling i fremtiden. Fra lokalt hold deltog Ditte Kragh, Thea Kristensen, Svend Højrup og Erik Lauersen i arbejdet. Tak til jer. Resultatet blev et flot kulturarvkatalog:  Hejnsvig på Toppen – Mellem fortid og fremtid. Kulturarvkataloget vil vi bruge i arbejdet med udvikling af byen. Vi har fået kommunens restoplag af kataloget til uddeling blandt interesserede borgere.

Pixibog.

En arbejdsgruppe har gennem længere tid arbejdet med udgivelse af en miniudgave af Kulturarvkataloget, en såkaldt Pixibog. Som et indstik i pixibogen vil være oversigt over foreninger, organisationer og institutioner mm. i sognet.  Pixibogen tænkes husstandsomdelt samt placeret i lokale butikker og B & B og på Erhvervs- og turistkontoret. Endelig skal Pixibogen indgå i en mulig kommende velkomstpakke til nye borgere. Et projekt, der også arbejdes på. Når arbejdet er trukket lidt ud skyldes det et afslag om foråret om at få del i de såkaldte møllepenge. Men i oktober fik tilsagn om penge fra Billund kommunes landdistriktspulje.  Så nu klør vi på igen.

Søen.

I foråret fik lokalrådet et tilbud fra en lokal iværksætter om opsætning af en udsigtsbro ved den nordlige del af søen. Broen ville blive leveret kvit og frit. Lokalrådet sagde ja tak til tilbuddet. Derefter gik arbejdet i gang med at få kommunal tilladelse.  I august var vi to fra Lokalrådet, som havde møde ved Søen med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Søens almene tilstand blev også drøftet. Kommunen vil i vinterens løb fjerne uønsket bevoksninger fra Søens breder. Vi fik samtidig oplyst, at de 5 brødfede ænder er høj grad er med til at forringe vandkvaliteten. Man bør stoppe fordringen af ænderne og allerhelst fjerne disse. Det vil give plads til en ny og mere naturlig fauna både i og ved søen. Vi fik tilladelsen til broen så sent på året, at iværksætteren først vil levere den til foråret.

Markedsføring.

Som en udløber af Kulturarvprojektet har en arbejdsgruppe arbejdet med markedsføring af byen og sognet. 4 gange om året vil der være 4 sider i Billund Ugeavis under sloganet Hejnsvig- Et godt sted at bo. Siderne vil omfatte  lokale annoncer, artikler om det lokale erhvervsliv, arrangementskalender , artikler om skolen og pasningstilbud, bosætningsmuligheder mm. Erik Lauersen har været primus motor for dette arbejde. Stor tak til ham.

I lokalrådet arbejder vi også øget synliggørelse af, at vi har gode erhvervsgrunde og særdeles attraktive byggegrunde på Søgårdparken. Der har været kontakt til formanden for Teknik- og Miljøudvalget mhp. en bedre skiltning af byggegrunde og erhvervsgrunde. Helst ved de 3 store indfaldsveje til byen. Vi gjorde også opmærksom på, at vi snart kan komme til at mangle byggegrunde og at kommunen bør tage højde for dette.  

Landdistriktsudvalget.

Ca. 40 % af indbyggerne i Billund Kommune bor i landsbyer og landdistrikter, altså andre steder end Billund og Grindsted. Men udviklingen i landområderne er truet; ikke kun i Billund Kommune, men over hele landet: fraflytning, faldende huspriser, faldende børnetal, butiksdød mm.  Det derfor glædeligt, at byrådet i sommeren 2014 besluttede at nedsætte et landdistriktsudvalg, også kaldet et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget skal inden sommeren være klar med et forslag til ny landdistriktspolitik til fremme af den positive udvikling i landdistrikterne. Udvalget består af 3 lokalrådsmedlemmer, 1 repræsentant fra Billund Erhvervsfremme og 3 byrådsmedlemmer. Kenneth Storbank fra Stenderup/Krogager er formand for udvalget. Vi er repræsenteret i udvalget ved Svend Højrup.

 

Jeg overlader hermed beretningen til en god og forhåbentlig konstruktiv debat. Goder ideer og forslag modtages med kyshånd.

____________________________________________________________

Referat - lokalrådsmøde tirsdag d. 4. november 2014 kl. 19.00 i Petersmindecentret.

Deltagere: Arne Thomsen, Børge Skriver, Gitte Ståhl (ny repræsentant for pensionisterne), Tove Brink, Jørgen Johansen, Mads Kragh, Marianne Nielsen, Torben Holt under pkt. 4

 

Afbud: Svend Højrup og Jytte Thomsen

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra mødet d. 2. september 2014

Referatet godkendt uden bemærkninger

 

2.       Orientering ved formanden:

a.       Turismeprojektet

Der har været afholdt work shop i Vesterhede den 24. september med oplæg af HR, Lalandia, om korpsånd og trivsel. Herefter var der videndeling blandt lokalrådene vedr. turismeprojektet

b.      Kursus ved fundraising på Filskov Kro d. 23.10

Oplæg ved Stine Berg, Landdistrikternes Hus, og efterfølgende videndeling blandt lokalrådene

c.       Pixibogprojektet

Penge til udgivelse af Pixibog er bevilget fra Landdistriktspuljen

d.      Fra Landdistriktsmødet d. 27.10

Der er afholdt møde Landdistriktsudvalget i Billund Kommune, og udvalget er på studietur til Rødding, Salling, hvor der er et interessant landdistriktsudviklingsprojekt, ”Æblets By”.

Udviklingskonsulent, Malene Brandt Winther, der er koordinator for landdistriktsudvalget, og Kenneth Storbank, der er formand for udvalget, vil gerne på besøg i landdistriktsrådene.

Bosætningskoordinator, Marianne Witte, Billunds Erhvervsfremme, vil også gerne rundt til landdistriktsrådene.

e.      Fra workshoppen vedr. frivillighed i Vorbasse Fritidscenter d. 30.10

Oplæg ved Henrik Villadsen, årets ildsjæl 2013, om frivillighed, efterfølgende videndeling og gruppearbejde, hvor der blev drøftet handlemuligheder for at styrke bosætning i landdistrikterne.

Arne har hold møde vedr. mulighed for at skilte for byggegrundene i Hejnsvig.

f.        Cirkus Sundhed

Møde i uge 43 aflyst. Vi afventer nyt fra arbejdsgruppen.

 

3.       Nyt fra udvalg. Stier. Beplantning ved Søllingdalvej

Underudvalg, der arbejder med anlæg af ny sti og beplantning ved Søllingdalvej fremlagde forslag. Der var tilslutning til udvalgets anbefaling: stien anlægges som tegnet på lokalplan nr. 89 af 1994.

Der arbejdes fortsat på at undersøge om, der er opbakning blandt områdets beboere til beplantning ved Søllingdalvej.

 

4.       Brugen af vor nye hal. Drøftelse

Der har været henvendelse fra læringschef, Lisbeth Østergaard. I forbindelse med ibrugtagningen af hallen foreslår styregruppen for byggeprojektet, at brugere af hallen, fritidsbrugere, børnehave og skole, inddrages i det forestående arbejde med at skabe klarhed over regler og sammenhæng i livet i hallen, mellem institutions- og fritidslivet, fx fælles regler og værdier. Arbejdet skal være afsluttet inden indvielse af hallen den 16. januar og procesleder vil være udviklingskonsulent Malene Brandt Winther, Billund Kommune. Der var tilslutning til dette forslag, og Arne melder tilbage til Lisbeth Østergaard.

5.       Kollektiv trafik

Der har været henvendelse fra Trafikstyrelsen vedr. ønsker til forsøgsprojekter, der omhandler kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder. Pengene kan søges af fx Lokalråd, der laver projekter i samarbejde med kommuner, og der gives optil 50 % af projektomkostningerne, dermed skal 50% finansieres kommunalt. Der er ansøgningsfrist den 1. februar. Forslag til projekter modtages gerne. Brainstorm i udvalget: Revurdering af infrastruktur i Billund Kommune, prisnedsættelse i Flextrafik, book en bus.

 

6.       Årsmødet d. 18. november. Herunder emner til beretning

Forslag til emner til beretning:

-          helhedsplan – det er realiseret

-          stier og beplantning

-          hal

-          kulturarv: pixibog

-          Ren By

-          kollektiv trafik

-          landdistriktsudvalget

Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2013-30. juni 2014. Drøftelse af fremtidig regnskabsfører.

Vi mødes kl. 18.30 for at gøre klar. Gitte bager boller. Tove køber smør og pålæg. Kaffe/te købes i Petersmindecentret.

 

7.       Bordet rundt. Er der nyt fra vores baglande?

Borgerforeningen      skal til at sprede salt v. Varde Boligforenings lejeboliger, da det har været et krav for at forlænge aftalen om snerydning. Denne aftale udgør en betragtelig del af foreningens økonomi. Forventer, at det kan medføre, at andre også ønsker at få saltet. Det ses ikke som en mulighed, da foreningen ikke har kapaciteten. Det annonceres på bynettet

Pensionister                 Der har været afholdt generalforsamling, hvor der blev valgt ny repræsentant til Lokalrådet: Gitte Ståhl. Velkommen til.

Kirken                             Optaget af at styrke livet og fællesskabet i byen. Kunne være ved dilettant eller revy

Erhvervsforeningen  Der er afholdt generalforsamling 29. september. Bestyrelsen blev genvalgt. Der har været besøg af Marianne Witte, Billund Erhvervsfremme

                                          Der afholdes julemesse i Nr. Nebel, og der søges efter flere stande fra Hejnsvig. Underholdningen vil være Carsten Sommer.

                                          Sammen med Vorbasse Erhvervsforeningen arrangeres aften med Asger Aamund.

Idrætsforeningerne  Der er sendt ansøgning om tilskud

                                          Der er behov for ny måltavle på stadion. En måltavle koster ca. 45.000 kr., og der arbejdes på ansøgning til fonde. Det er godt, at vi snart igen får en hal, så

                                          børn og unge ikke længere skal køres til træning i nabobyer.

Skolen                            Der har været afholdt fordybelsesuge i uge 41, hvor indskoling og mellemtrin har arbejdet med ”Skolen 200 år” og udskolingen har arbejdet med social iværksætteri. Udskolingseleverne har i den forbindelse afholdt messe, hvor panel, med deltagere ”udefra” har vurderet indhold og præsentation på de enkelte messestande og kåret en vinder.

                                          Der er travlhed i forbindelse med byggeri af hal og børnehave. Det forventes fortsat, at børnehaven er klar til at åbne 5. januar og hallen er klar til indvielse 16. januar.

 

 

8.       Status og økonomi

Der er ca. 13.700 kr. på kontoen. Det har været en god forretning af skifte vært for hjemmesiden. Økonomien blev gennemgået ved Tove. Det er aftalt, at strømmen til lamperne ved Søen skal betales af borgerforeningen.

 

9.       Fastlæggelse af næste møde og mødeplan for 2015. Medbring kalender

Kommende møder er planlagt således:

Årsmøde 2014             18. november 2014

Ordinære møder        20. januar 2015

                                          24. marts 2015

                                          19. maj 2015

                                          11. august 2015

                                          27. oktober 2015

Årsmøde 2015             24. november 2015

 

10.   Eventuelt

Skolen har i år et valgfag: iværksætteri, hvor elever arbejder med forskellige fiktive udviklingsprojekter. Eleverne skal undersøge forskellige forhold, og i den forbindelse vil de kontakte relevante parter i lokalsamfundet.

 

 

For referatet.

Marianne Nielsen

 

Referat fra Lokalrådsmøde d. 02-09-2014

 

Mødet afholdt på Hejnsvig skole kl 19,30

Der var afbud fra Jytte Thomsen, Marianne og Mads mødte senere pga. forældremøde, og Thea Kristensen repræsenterede de ældre da Margit Hansen efter eget ønske har trukket sig ud af Lokalrådet.

 

 1. referat fra 12. juni blev godkendt.
 2. Øget bosætning i Hejnsvig. Bestyrelsen i Varmeværket har besluttet at nedsætte prisen på fjernvarme, og Arne siger at varmeprisen er stort set halveret, og at det skyldes anvendelse af solfangere, som i fremtiden skal udbygges. Arne siger samtidig at fjernvarme priserne i Hejnsvig er de laveste i Billund Kommune. Det bør kunne udnyttes i bestræbelserne på at få øget bosætning i Byen, og det er vigtig, især børnefamilier, da fødselstallet i 2013 var helt nede på 12.

Arne undersøger ved Billund Kommune, om muligheden for at skilte ved indfaldsvejene med nye erhvervsgrunde, og byggegrunde til privatbeboelse.

Thea kunne tænke sig at vise byen bedre frem på bynettet, evt. via billeder, og omtale, og der blev diskuteret en evt. side for nye beboere

Thea spørger nogle mennesker om hjælp til en pr. gruppe

Der blev yderligere drøftet et par emner til en pr. gruppe, som Arne ville spørge inden næste møde.

Der blev aftalt at invitere en repræsentant fra Hal udvalget til næste Lokalrådsmøde.

 

 1. Orientering fra formanden

Tove og Arne havde møde med Billund Kommune omkring søen ved højene, og etablering af en udsigtsbro ud i søen. Broen blev vel modtaget, og samtidig så man på søens ve, og vel.

Kommunen fjerner pil og siv, og anbefaler ikke at grødeskære, da grøden så vil brede sig uhensigtsmæssig.

Affaldsbeholdere skal stilles mere hensigtsmæssig.

Fællesseminar i Turismeprojektet er i Vesterhede Multihal d. 24 september, hvor alle er velkommen.

Arne er valgt til den nye LAG bestyrelse, og fortalte at det samlede budget i det nye LAG, var det samme som det Vejen havde før, og nu skal det så også dække Billund Kommune.

Næste møde i Billund Landistriktsråd er d. 08-09-2014, og Arne har sendt det Høringssvar som Billund Landistriktsråd har indgivet ang. budgetforslag, rundt til alle  

 

 1. Landdistriktspuljen

Arne opfordrede alle til at gå til baglandet og informere om Landdistriktspuljen, og at man søger til en masse projekter, så vi kan få puljen brugt.

Der kom forslag om at Lokalrådet kunne søge om lokale infotavler til at sætte op evt. ved Brugs og Skole, der blev foreslået et par personer der skulle spørges om vedligeholdelse af tavler, og evt. hvad muligheder der er . 

 

 1. Cirkus Sundheds projektet

Projektet havde opstartsmøde d. 29-08-2014. og Arne sender referat rundt til Lokalrådsmedlemmer.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe lokalt, til at tage sig af et arrangement som Lokalrådet foreslår afholdt den 29-04-2014

Arrangementet er tænkt som et der dækker både børn og voksne, og som løber over en hel dag. Der kan måske bydes ind med lokale kunstnere til dagens underholdning.

 

 1. Bordet rundt

Marianne fortalte at man på skolen er godt i gang med at indføre den nye skolereform, og at det forløber planmæssigt, og i en positiv stemning

Mads fortæller at man i foreningslivet er presset lidt på økonomien, det kan resultere i højere kontingenter, hvis man ikke finder nye måder at tjene penge på. Af ting som før gav indtægter nævnte Mads, Vorbasse Marked, med Pasning af Bar, og Pølsevogn. Begge ting har man mistet, så man er på udkig efter nye indtægter. Idrætsforeningen har lavet Hal samarbejde med Vorbasse, og arbejder på at lave et Fodboldstævne i Januar 2015

Børge havde intet at tilføje fra Borgerforeningen.

Jørgen fortalte om skt. Hans aften sammen med Borgerforeningen, et dejligt arrangement med god tilslutning. Og fortalte at der laves Klubaftener hver fredag, og at Jette Kruse er ny Gruppeleder ved spejderne.

Thea fortalte at Running dinner for ældre desværre må opgives i år, men tages op igen senere.

Svend fortalte at der havde været opstartsmøde i det nye Landdistriktsudvalg, og at der nok ville komme en del mails i fremtiden, og ting der skulle afgøres lokalt i forbindelse med udvalget, som består af 3 Landdistrikstrådsmedlemmer, 3 fra Byrådet, og Kommunaldirektøren, og så vores Repræsentant i Billund Kommune.

Tove fortalte at Erhvervsforeningen lige havde haft bestyrelsesmøde, og et kursus i brug af Hjertestarter, og at der var generalforsamling d 29-09-2014. der arbejdes med at arrangere et julemarked

    

 1. Økonomi

Kassebeholdningen er kr. 15.333,15, og de er bla. kommet ind i tilskud fra Landdistriktsrådet med  kr.10.000,-, og fra annoncører på hjemmesiden. Der er god opbakning af annoncørerne på hjemmesiden, og den er blevet noget billigere i drift, efter at der er valgt en ny samarbejdspartner.

 

 1. evt.

Næste møde er d. 04-11-2014.

Årsmødet i Lokalrådet er den 18-11-2014 i Petersmindecentret, den nye landdistriktskoordinator inviteres til mødet.

 

 

 

   Ref. Svend Højrup 

referat for lokalrådsmøde 12 juni 2014

Referat fra lokalrådsmøde torsdag d. 12. juni 2014 kl. 19.00 på Donslund Gl. Skole.

Afbud: Margit, Jørgen, Tove, Marianne og Svend.

Fraværende: Mads.

Dagsorden.

1.       Godkendelse af referat fra mødet d. 1. april og fra det ekstraordinære møde d. 7. maj.

Referatet fra 1. april godkendt med bemærkning om samarbejdet mellem Menighedsrådet og Ungdomsskolen vedr. ungdomsklubben i skolens kælder om fredagen, bl.a. som konsekvens af folkeskolereformen. Referatet fra 7. maj godkendt; dog deltog Jørgen i dette møde.

2.       Hejnsvig Bynet. Laurits Heick var inviteret til at deltage i mødet.

Økonomien er blevet bedre efter overgang til anden udbyder. Torben Vejs er sidens webmaster. Der er ca. 3.000 søgninger om måneden. Laurits vil gerne have en medhjælper til aflastning. Ret henvendelse til ham! Opfordring til alle foreninger: vær bedre til at gøre opmærksom på arrangementer på Bynettet. Det er i øvrigt vores opfattelse, at siden fungerer godt.

3.       Orientering ved formanden.

a.       Fra Billund Landdistriktsrådsmøde d. 26. maj. Til orientering.

b.      Fra fællesmødet mellem Billund Landdistriktsråd, lokalrådene og Billund Byråd d. 3. juni. Til orientering.

c.       §17, stk. 4 udvalget. Hejnsvig Lokalråd har afgivet høringssvar til Billund Landdistriktsråd, som har afgivet et samlet høringssvar til Billund Byråd. Landdistriktsrådet har peget på de 3 personer, som skal repræsentere lokalrådene i § 17, stk. 4 udvalget. De kommer fra henholdsvis Sdr. Omme, Filskov og Hejnsvig. Byrådet beslutter nedsættelse af udvalget på sit junimøde.

d.      Badebro ved Højene Sø. Lokalrådet har d. 27. maj ansøgt Teknik og Miljøforvaltningen om tilladelse til opsætning af en badebro ved nordsiden af søen.

e.      Lokalrådets repræsentation i skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Lokalrådet er blevet repræsenteret i bestyrelsen ved Jørgen Johansen.

f.        Henvendelse fra Stine Ofelia, Trekantens Festuge. I forbindelse med Festugen i slutningen af august skal der laves et fotoprojekt om steder i Billund Kommune, herunder Hejnsvig. Formanden kontakter Stine Ofelia.

4.       Bordet rundt.

Vi fik en rundvisning på den ny renoverede Donslund Gl. Skole. Husstandsindsamlingen til den nye hal har givet i omegnen af 134.000 kr. Hejnsvig Borgerforening er i gang med planlægningen af Sct. Hansfesten ved Søen og Brugsløbet d. 23. august. Der afholdes også Sct. Hansarrangement i Donslund. Højene Sø  har igen fået megen grøde. Lokalrådet anmoder derfor forvaltningen om tilladelse til at slå grøden for at forhindre tilgroning. På september mødet aftales planlægning af et borgermøde senere på året m.h.p. involvering af flere borgere i arbejdet med at gøre Hejnsvig til et endnu attraktivt sted at bo. Pixibogen  skal  gøres færdig.

 

5.       Status og økonomi.

Punktet udsat.

6.       Eventuelt. Næste møde er tirsdag d. 2. september kl. 19.00 på skolen

Intet til referat.

 

For referat: AT. 13.6.14

 

 

 

Referat fra møde den 7 - 5 - 2014

Referat fra Lokalrådsmøde d. 7/5 2014

 

Deltagere: Tove, Børge, Margit, Arne, Svend

Der var afbud fra: Marianne, og Jytte

Fraværende uden afbud: Jørgen og Mads

 

1 Arne og Svend deltog i Billund Landistriktsråds årsmøde Hvor Susanne Quist var indbudt som gæstetaler.

Susanne holdt os godt fanget med sine dejlige skarpe skud ang. Lokalområderne i Billund Kommune.

Mest gik snakken omkring at man skal blive bedre til at erkende hvor man står, i Lokalområderne, og ikke sætte flere skibe i søen, som man kan styre.

 

2 Hovedårsagen til mødet var, at der skulle indsendes høringssvar omkring §17 stk 4 udvalget, til

 

Billund Landistriktsråd inden vores næste møde d. 29/6.

 

Billund Kommune har bevilget ca 1 mill. kr. til udvalget, hvilket må siges at være særdeles positivt.

 

Udvalget kommer til at bestå af 3 pers. Valgt fra Landistriktsrådet, 3 pers. Valgt fra Byrådet, og en Embedsmand.

 

Ind til videre er udvalget’s formål at formulere ny Landistriktspolitik, da den nuværende nærmer sig 10 år.

 

Høringssvar fra Hejnsvig Lokalråd, udarbejdes af Arne, og sendes til Johan Andersen, som samler høringssvarene fra samtlige Lokalråd, og sender et fælles til Billund Kommune.

 

3 Keld Stampe har henvendt sig til Lokalrådet, ang. en bekendt der ville sponsorere en bro ved søen, ved Højene, under forudsætning af at der kom lys i lamperne rundt om søen, denne forudsætning skulle være i orden, da Borgerforeningen har lovet at betale for strømmen til belysningen om kring søen.

Alle de fremmødte var enige om, at den skulle passe ind i de ting der var etableret rundt om søen, og at et evt, gelænder skulle være i træ.

Der arbejdes videre med projektet, og Arne og Børge er tovholdere

 

Under et kort eventuelt, blev der diskuteret indhold, og anvendelse af §17 stk 4 udvalget

 

Referent

Svend Højrup 

 

 

Referat fra lokalrådsmøde den 1 april 2014

Referat fra lokalrådsmøde d. 1. april 2014.

Afbud fra Svend Højrup og Margit Hansen.

 

1. Godkendelse af referat

     Referatet er godkendt, men workshop på Gyttegård er fra kl. 19-22.

 

2. Orientering fra formanden

   a. Turismeprojekt

Der har været arrangement på Sdr. Omme Kro, hvor Tove Baisgaard gennemgik rapport. Der skal være midtvejsseminar til september og afsluttende seminar i det nye år.

 Karin Lauridsen og Hans Bennedsen blev valgt til tværgående gruppe.

LAG har fået forlænget fristen til 2017. Der er foreslået sammenlægning af LAG Billund, Vejen og Haderslev, men det er endnu uafklaret.

  b. Pixibogsprojektet

Anses for næsten at være færdigt, men der er afslag fra Vindmøllepulje, da der er tale om en tjenesteydelse til en vare og ikke en anlægsudgift. Det betyder, at der mangler finansiering af trykning af bogen, kr. 13.000.

 

c.  Ren by

Der er inviteret til arrangement den 12. april. Der har været annonce i ugeavisen og regning er sendt til Hejnsvig Erhvervsforening. Det afklares om, det er erhvervsforeningen eller lokalrådet, der skal betale.

Borgerforeningen vil være vært ved pølse med brød og vand ved bålhuset kl. 12, hvis vejret vil. Hvis det regner flyttes det til Petersmindecentret.

 Vi håber på stor deltagelse.

 

3. Nyt fra udvalg

    Intet at bemærke

 

4. Åben skole

Med folkeskolereformen har skolen en opgave ”åben skole”, hvor der skal etableres samarbejde med lokalsamfundet, erhvervs-, forenings- og idrætsforeninger. Marianne holdt et kort oplæg og inviterede til samarbejde.

Det er besluttet, at der skal vælges 1-2 repræsentanter til fællesbestyrelsen til sommer.

Det blev aftalt, at det drøftes i erhvervsforeningen og idrætsforeningen med henblik på at indlede et samarbejde. Der er mange muligheder og ideer, som vi skal arbejde videre med.

                                                         

5.  Drøftelse af, hvad lokalerådets arbejde og funktion

 Lokalrådet er en paraplyorganisation for foreninger i Hejnsvig. Funktionen er at udvikle samarbejdet mellem foreninger, erhvervsliv og institutioner. Der arbejdes med at varetage byens interesser, men der er ingen økonomi. Økonomien ligger i foreningerne.

 Lokalrådet står for hjemmesiden ”Hejnsvigbynet.dk” og etablering af miljø ved søen. Erfaringerne har vist, at det er vigtigt også at have øje for drift og vedligehold, når der anlægges.

Der er enighed om, at mulighederne for udvikling er mange, og at der skal kigges på bredden, både i forhold til alder og interesser.

 

6. Bordet rundt, er der nyt fra vore baglande?

Borgerforeningen vedligeholder søområdet og overtager vedligeholdelses- og driftsudgifter til belysning.

Borgerforeningen og Menighedsrådet har købt et telt, som lånes ud i Hejnsvig Sogn, hvis der er et

medlem fra borgerforeningen, der vil hjælpe med at stille teltet op.

 

Der er invitation til kursus i brug af hjertestarter. Tove aftaler dato med Falck og vender tilbage til 

interesserede.

Idrætsforeningen har fået to nye bestyrelsesmedlemmer. Rikke Strandhave er formand og kasserer blev Johnny Hansen, Karina Kragh blev også valgt ind. Der skal være børnestævne på oppustelig bane her i foråret. Det sker i samarbejde med DGI. Idrætsforeningerne arbejder på at finde pladser til aktiviteter i den kommende indendørssæson.

 

I Donslund er gymnastiksalen renoveret, og der indrettes legerum og rum til de unge. Næste møde holdes i de nyrenoverede lokaler. Der er anretterkøkken og plads til ca. 80 personer. Der er etableret tilbud til de unge om fredagen i ungdomsklubben.

 

Der er en problemstilling omkring konfirmationsforberedelsen i kommende skoleår. Vi afventer kommunal beslutning.

 

 

7.  Økonomi

 

På kontoen er saldoen 6.700 kroner. Der sendes regning, kr. 500,00, til de store annoncører på bynettet til delvis dækning af driftsudgifter.

 

Der er endnu ikke overført midler fra LAG.

 

8. Eventuelt

   

Næste møde holdes i Donslund d. 3. juni 2014.

På næste møde arbejder vi med hejnsvigbynet.dk. Laurits inviteres.

 

 

For ref. Marianne Nielsen, 4.4.14

Referat fra styregruppemøde d. 04-02-2014 på Hejnsvig Skole

 

Ingen afbud.

 

 1. Konstituering:

Formand  Arne V. Thomsen

Næstformand  Mads Kragh

Kasserer  Tove Brink

Sekretær  Svend Højrup/Marianne Nielsen

Øvrige medlemmer:

Donslund  Jytte Thomsen

Ældreråd  Margit Hansen

Kirken  Jørgen Johansen

Borgerforening  Børge Skriver

 

 1. Datoer for lokalrådsmøder:

 

   

  1. April kl 19 på Skolen

   

3.   Juni   kl 19 på skolen

2.   Sept. kl .19 på Skolen

4.   Nov. kl  19 på Skolen

                 18.  Nov. kl. 19 på Petersmindecentret (årsmøde)      

 

Arne præsenterede en invitation til ”Operation Pæn By” som efter planen skal være d. 12. April

Vi mødes kl 09,00 på Petersmindecentret, og kl. ca. 12,00 er der en Pølse m/brød til de fremmødte.

 

Karin fra Bolding B.B. havde 2 forslag til datoer til en workshop, og her blev valgt d. 29. april kl 17,30 til ca. 21,30

 

Marianne vil sende materiale til gennemsyn, vedr. Åben Skole projekt, så  alle medlemmerne kan være forberedte til næste møde, hvor Åben Skole vil være et punkt på dagsordenen .

 

Marianne ønskede ligeledes en orientering om hvad lokalrådets arbejde består i, og  det blev også et punkt på næste mødes dagsorden

 

Referent

Svend Højrup

_______________________________________________________________

  

Referat fra møde I Hejnsvig Lokalråd tirsdag d. 7.1.14 kl. 17.30 på skolen.

Deltagere: Margit Hansen, Jørgen Johansen, Tove Brink, Børge Skriver, Svend Højrup (tiltrådt lokalrådet), Arne V. Thomsen.

Afbud: Marianne Nielsen, Jytte Thomsen og Mads Kragh.

 1. Lokalrådets arbejde.

Laurits Heick var inviteret for at give en orientering om lokalrådets arbejde. Vedtægter og Forretningsorden blev uddelt og diskuteret. Svend gav en orientering om Billund Landdistriktsråd, BLDR.

 1. Landsbypedel.

Svend orienterede om tankerne bag landsbypedelordningen. Der vil være tale om en fuldtidsstilling, finansieret af Billund Kommune. Svend deltager i BLDR møde den 16.1.14 og medbringer Lokalrådets ideer (se referat fra mødet d. 27.11.13).

 1. Turismeprojekt i landsbyer og landsdistrikter i Billund Kommune.

BLDR har 355.000 kr. i støtte til at gennemføre et projekt, der gerne skal øge turismeudviklingen i landsbyer og landdistrikter i Billund Kommune. De 266.000 kr. kommer fra Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter; de resterende 89.000 kr. kommer fra Billund Kommune. BLDR nedsætter i januar en styregruppe. Svend kontakte B & B, Boldingvej og Gyttegård Golfklub.

 1. Konstituering.

Udsat til næste møde.

 1. Næste møde.

Tirsdag d. 4.2.14 kl. 18.00 -19.00. Mads medbringer kaffe. Enighed om, at tirsdag er en god mødedag.

Referat fra møde i Hejnsvig Lokalråd 10-10-13

Referat af møde i Hejnsvig Lokalråd d. 10. oktober 2013

Til stede: Uffe, Torben, Ditte, Svend, Mads, Marianne, Tove, Børge, Laurits og Anne.

Mødet indledes med en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende.

1. Bordet rundt

Børge

Der er indhentet tilbud på et nyt telt. Menighedsrådet vil gerne give et bidrag. Teltet skal gerne kunne sættes sammen på forskellige måder. Lige nu afventes tilbud.

Der blev i foråret købt en kantskærer. Det har vist sig, at det er nødvendigt med manuel hjælp, når der skæres kanter.

Der er købt fem gribetænger - mere om dette senere i referatet.

Jul og snerydning nærmer sig. Der er indkøbt lidt ekstra materialer til snerydning, og julelysene skal op inden 1. søndag i advent.

Tove

Der har været generalforsamling i Erhvervsforeningen. Der er kommet to nye bestyrelsesmedlemmer, Flemming Marquardt og Erik Møberg. Henrik, Allan og Tove sidder stadigvæk i bestyrelsen, der har konstitueret sig med Allan som formand, Flemming som sekretær og Tove som kasserer. Bestyrelsen mødes igen den 27 okt.

Anne

Donslund Borgerforening har fået bevilget penge fra LAG til opbygning af et sted (skolen), hvor alle aldersgrupper kan samles på tværs af hinanden, og der ydes hjælp til bl.a. lektier (unge) og computere (ældre).

Laurits

Kirken vil til at bruge Hejnsvig Bynet mere, og det kommer Laurits til at tage sig af.

Der er søgt landdistriktsmidler til at finansiere skilte til Tingstedet, så det kan ses, hvor stenene kommer fra. Laurits skal hente et tilbud mere hjem, og så skulle der være styr på det.

2. Siden sidst

Møde med politikerne i Urup

Det var et positivt møde. I landdistriktskredse søger man at få oprettet et stående udvalg (§17-3), som angiveligt vil bevirke øget fokus fra kommunens side på landdistrikterne. Politikerne var positivt stemt overfor dette.

I landdistriktsrådet er der for tiden særligt meget fokus på turisme. Der vil måske blive oprettet underudvalg af Landdistriktsrådet for at effektivisere. Svend påpeger, at det fortsat er vigtigt, at Hejnsvig Lokalråd viser ansigt og deltager aktivt i Landdistriktsregi.

Torben spørger ind til, hvordan det går med cykelstierne. Økonomisk er projektet blevet delt, så kommunen tager sig af dele af projektet.  Den del, som Landdistriktsrådet står for, finansieres primært af fonde, der søges til formålet.

3. Orientering fra Haludvalget v/ Torben

Forleden var status på indsamlingen på ca. 3 millioner kr. De såkaldte vindmøllepenge har indtil nu ikke været talt med i summen af flere årsager. Af hele vindmøllepuljen var der en rest, som der ikke var blevet søgt om, så haludvalget har faktisk fået flere penge, end de har søgt. Status er nu, at indsamlingen har nået ca. 4,2 millioner kr.

Der søges stadigvæk fonde, og haludvalget har ikke fået tilbagemeldinger fra alle endnu.

Der bliver snart taget fat i lokale, private erhvervsdrivende med henblik på økonomisk støtte. Der er aktiviteter hele tiden med formålet at indsamle flere midler, bl.a. den årlige julefrokost, markedsdagene og metalindsamlingen. I Haludvalget er man åbne overfor gode idéer.

En husstandsindsamling er tidskrævende. Kræfterne skal bruges rigtigt, og det er ikke helt sikkert, at den bliver en realitet. Om ca. 14 dage ligger der en brochure klar til en evt. husstandsindsamling.

Kommunen har sagt god for det nuværende projekt, som nu skal detailtegnes. Der afholdes infomøde d. 5. december.

Marianne tilføjer, at alle interessenter skal tænkes ind, og det ser ud til at være lykkedes indenfor de givne rammer.

4. Orientering fra øvrige udvalg v/Ditte

Opfølgning på et stort stykke arbejde (helhedsplan, lokalplan, kulturarvsprojekt).

Markedsføringsudvalget

Udvalget er i gang med flere aktiviteter.

Markedsføring: Har haft fire sider i avisen med gode historier og reklame for byen. Dette gentages fire gange årligt fremover.

Velkomstpakke til nye husejere: Skal bl.a. indeholde en pixiudgave af kulturarvskataloget. Der er indhentet tilbud fra Billundposten og lavet en liste over lokale udbud.

Pixiudgaven skal husstandsomdeles til nuværende husstande og vil desuden være en del af velkomstpakken til kommende husejere i sognet.

Pæn by/renovering

Borgerforeningen har bevilget fem gribetænger som allerede nævnt. Vil gerne have, at byen bliver holdt pæn. En gruppe kvinder i byen vil gerne samle affald op, når de alligevel er ude at gå. Der er planlagt en fælles ”gør-rent-dag” i byen op til byens konfirmationer. Det bliver d. 12. april 2014. Mere info herom senere.

Hovedgade/bytorv/byen i landskabet

Udvalgenes achilleshæl - der er ikke sket så meget endnu. Svend vil gerne hjælpe med at finde en tovholder.

Der har bl.a. været tale om at plante en række træer i klynger/buske/en form for afgrænsning på den sydlige side af Søllingdalvej, og Erik fra Brugsen har planer om at pynte på området foran Brugsen. Der er masser af idéer - nu mangler vi blot nogle, der vil gå forrest og sørge for, at der sker noget. Det ville være fint med en samlet plan fra udvalget, som vil kunne forelægges på kommunalt plan.

Afslutningsvist: Det kører derudaf i Sdr. Omme, som har mange ildsjæle. Vi vil gerne gøre dem kunsten efter.

5. Hjemmesiden

Hører under Lokalrådet. I år har der været en del problemer, og det har været dyrt. Vores host har været relativt dyre, og derfor er der truffet beslutning om at flytte hjemmesiden. Siden skal servicere knap 100 brugere og kører, som den skal. Den kan måske gøres mere fancy. Der har været drøftelser i portalgruppen om, hvorvidt der skal søges midler til at opdatere sidens udseende. Det bliver ikke nu, men måske på et senere tidspunkt. I første omgang handler det om, at siden bliver flyttet, da de årlige udgifter simpelthen er for store pr. nuværende. På årsbasis kommer der 10.000 kr. ind fra kommunen, og de fire sponsorer på siden indbringer 8.000 kr. årligt.

6. Økonomi

Søprojektet kostede ca. 25.000-30.000 kr. ekstra, som Lokalrådet måtte betale ved afslutningen af projektet. Det gjorde, at vi kom lidt ud af den stabile økonomi.

Der diskuteres forskellige muligheder for at få lidt flere penge ind.

7. Årsmøde d. 11. november 2013 kl. 19.

Pedersmindecenteret er bestilt til mødet. Der er fra og med sidste årsmøde mulighed for, at to medlemmer ”uden bagland” kan træde ind i Lokalrådet, hvilket vi hver især kan forsøge at gøre vores til inden mødet. Vi mangler desuden en ungerepræsentant - måske kan vi friste med, at vedkommende kan nøjes med at deltage i dele af møderne.

Hvert medlem af Hejnsvig Lokalråd sørger for at blive valgt eller få en anden valgt i sit bagland inden årsmødet.

8. Næste møde er årsmødet.

 

9. Eventuelt

Ingen kommentarer

REF: Anne

Referat fra møde i lokalrådet 2 aug. 2013

Bestyrelsesmøde i Lokalrådet mandag d. 5. august 2013

Tilstede: Tove, Laurits, Margit og Anne

Referat:

1. Tilbagemelding fra baglandet (bordet rundt)

a. Anne - Donslund Borgerforening

Har fået bevilget LAG-midler til projekt ”Børnenes landsby”. Vi skal i gang med at planlægge

processen.

Byfesten er godt overstået.

b. Tove - Erhvervsforeningen

Har lige afholdt arrangement hos Fun and action med fin tilmelding.

Tove har orienteret erhvervsforeningen om velkomstpakken. De er positive omkring det. Det

kan være, at Erhvervsforeningen skal stå for at finde sponsoratet. Det vil blive diskuteret på

generalforsamlingen d. 30/9. Der er lidt uenighed om, hvorvidt både lejere og ejere skal have

en velkomstpakke.

c. Margit - De ældre borgere

Arrangementet (running dinner) i maj var en succes. Det kan være, at det skal prøves igen. En

anden gang er det en god idé, hvis deltagere ved tilmelding meddeler, om de har behov for

hjælp i form af transport til og fra værtsstederne.

d. Laurits - Kirken

Laurits vil fremadrettet lægge kirkens aktiviteter ind på bynettet, når kirkebladet udkommer.

e. Vedr. borgerforeningen

Laurits fortæller, at han har hørt, at Skt. Hans, som Borgerforeningen stod for, var en succes.

Borgerforeningen står for at slå græs på Hjertestien.

2. Orientering om status på byprojekter/haludvalget + Lokalrådets økonomi/arbejde

Laurits orienterer om det senest afholdte møde vedr. kulturarvsprojektet, hvor kulturarvskataloget

blev offentliggjort.

Vi skal videre med de projekter, som er udsprunget af kulturarvsprojektet. Det kan blive nødvendigt

endnu engang at indkalde dem, der tidligere har vist interesse for disse projekter, til endnu et møde

for at der for alvor kan blive sat gang i dem. Laurits tager en indledende snak med kulturarvsudvalget.

Markedsføringsgruppen er godt i gang, men de øvrige hænger lidt.

Margit fortæller, at der er en lille gruppe, der gerne vil samle affald i byen, når de alligevel er ude at gå.

Der mangler blot ”håndpincetter”, som Børge vil skaffe.

3. Hjemmesiden

I foråret og sommeren har der været flere problemer med hjemmesiden, og det har kostet en del

penge. Hjemmesiden er efterhånden ved at være gammel, og der er behov for opgradering for at

undgå den slags problemer. Det vil nok koste omtrent 20.000,-

Det er en mulighed at skifte til en anden udbyder, f.eks. infosiden, som de bl.a. bruger i Hovborg.

Mulighederne undersøges nærmere i portalgruppen. Økonomien kan nemmere tages op til

overvejelse, når vi kender mere til mulighederne.

Det ville også være rart, hvis vi kunne finde en sponsor mere til hjemmesiden.

Vi vil tilbyde en præsentation af hjemmesiden for foreninger i håbet om, at der vil ske mere på

hjemmesiden. For at opnå det bedste fremmøde kan det være nødvendigt at ringe rundt til de

forskellige foreninger. Det bliver forhåbentlig d. 4/9. Nærmere info følger senere.

4. Generalforsamling i november (kan formen gøres bedre?)

Generalforsamlingen finder sted d. 11/11 2013.

Det er vigtigt at vise, hvad vi har lavet, og hvad der er på vej. Det ville være rart, hvis pixi-bogen (fra

kulturarvsprojektet) f.eks. kunne vises frem, så der er noget konkret at vise frem.

Vi skal huske at sprede informationen om, at to personer uden ”bagland” har mulighed for at blive

valgt ind i lokalrådet på generalforsamlingen.

5. Næste møde

7/10 2013 - sted findes senere.

6. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 4. marts 2013

Tilstede: Ditte, Børge, Margit, Tove, Laurits og Anne.

1.             Siden sidst

Kulturarvsprojektet er gået ind i den afsluttende fase, og der har siden sidst været et par møder i den henseende.

2.             Bordet rundt

Børge: Det næste på plakaten er Dilettant fredag og lørdag i uge 12. Det er endvidere besluttet, at der enten skal købes en ny græsklipper eller noget nyt materiel til at sætte på den nuværende maskine. Om den ene eller den anden mulighed vælges, vides ikke endnu, men det bliver til noget.

Margit: Margit har tænkt på at lave et arrangement á la running dinner, men hvor man spiser hele menuen hos den samme vært i stedet for at skifte sted efter hver ret. Prisen er 150 kr., og værten giver maden i stedet for at betale. Arrangementet vil finde sted i maj måned, og pengene går til Bakkehallen.

Anne: Bestyrelsen i Donslund Borgerforening er konstitueret, og årsplanen er lavet. Vi lægger vores arrangementer i kalenderen på bynettet.

Laurits: Der er ikke sket mere i processen omkring et nyt menighedshus. Vedr. portalgruppen: En af sponsorerne/annoncørerne har meldt fra, og der kunne godt være et par stykker mere. Vi skal være opmærksomme på, om nogle kunne være interesserede i at købe annonceplads.

Tove: Har fået en henvendelse fra Vesterhede. De har mistet plexiglas-pladen i deres infostander. Laurits sender kontakten til firmaet videre til Vesterhede, så de kan få fat i en ny plade. Arrangementet i Erhvervsforeningen d. 15. marts er desværre blevet aflyst pga. manglende tilslutning. Det næste arrangement bliver i maj måned.

3.             Bestyrelsessammensætning

Vi har stadigvæk et par ledige pladser i Lokalrådet. Laurits har måske en person på bedding.

4.             Fællesmøde med haludvalget

Det kunne være fint, hvis der kunne være en bedre kobling imellem haludvalget og Lokalrådet. Haludvalget er enige i den betragtning og ønsker et fælles bestyrelsesmøde. Vi kan evt. tage det i slutningen af det næste haludvalgsmøde. Laurits giver lyd, når han hører mere til det.

5.             Opfølgning på Kulturprojektet og 6. Nedsættelse af udvalg

Tenna sidder og skriver på projektet og er jævnligt i kontakt med Ditte. Vi håber, at vi når at få det færdige materiale inden Hejnsvig Marked i år.

I Sdr. Omme har de nedsat tre arbejdende grupper med ti personer i hver. De har også holdt møde med kommunen og er i det hele taget i fuld gang. Kommunen har i øvrigt sagt til Sdr. Omme, at de vil hjælpe dem på alle mulige måder. Det regner vi med, at de også vil, når det gælder Hejnsvig.

Nu skal der også ske noget her i Hejnsvig.

De personer, der tidligere har deltaget i borgermøderne og har vist interesse for projektet er skrevet på en liste i de fem forskellige grupper, som de hver især har vist interesse for.

Vi vil invitere alle på listen til at komme til et møde. Mødet bliver tirsdag d. 2. april kl. 19. Vi prøver at se, om vi kan være i Dagcenteret. På mødet kan de fremmødte bekræfte, om de vil deltage overhovedet eller evt. hellere vil i en anden gruppe end den, som de er blevet skrevet i.

Det er væsentligt, at der kommer en tovholder på hver gruppe.

Måske skal ”Pæn by” og ”Byen i landskabet” slås sammen? Det skal i hvert fald koordineres, så de to grupper ikke lapper for meget over.

Der ligger allerede materiale fra tidligere møder, der vil kunne anvendes som udgangspunkt. Der skal være noget konkret at arbejde ud fra – evt. noget opsamling fra de øvrige møder – så vi kan få fremdrift. Det kan være, at Ditte starter mødet med en peptalk.

Økonomien skal komme fra fonde, som vi skal have søgt, efterhånden som der opstår projekter.

7.             Næste møde

Der kommer som noteret tidligere i referatet måske et ekstra lille møde sammen med haludvalget. Laurits meddeler os andre, når noget er aftalt. Næste ordinære bestyrelsesmøde i Lokalrådet bliver d. 6. maj kl. 19 hos Tove.

8.             Evt.

 

Referat fra møde i lokalråd den 9. jan. 2013

Møde i Hejnsvig Lokalråd d. 9. januar 2013

Tilstede: Laurits, Børge, Tove, Margit, Ditte og Anne

1. Konstituering

Vi mangler stadigvæk en repræsentant for de unge og for Sporten i Hejnsvig. Endvidere er der de to ekstra pladser til folk uden et egentligt bagland. Vi vil alle arbejde på at finde nye repræsentanter til bestyrelsen frem mod haludvalgets årsmøde i februar. Vi holder hinanden orienteret undervejs i processen.

På første bestyrelsesmøde efter haludvalgets årsmøde konstiturer vi os. Indtil da er Laurits midlertidig formand. Ingen af de tilstedeværende har umiddelbart lyst til at påtage sig rollen som formand.

 Anne fortsætter som sekretær indtil endelig konstituering, og Henrik er kasserer – i hvert fald frem til sommer, hvor regnskabsåret slutter.

Vi mangler en repræsentant udover Børge i Landsbyrådet. Laurits beder Svend om at fortsætte, indtil bestyrelsen er konstitueret først i marts. Hvis han ikke ønsker dette, træder Laurits midlertidigt ind.

2. Bordet rundt

Børge – Borgerforeningen:

Næste arrangement er fastelavn, der afholdes i samarbejde med menighedsrådet. Ole Christensen har henvendt sig for at høre, om Borgerforeningen kan yde økonomisk støtte maskineri til græsslåning på

Hjertestien. Dette giver samtidig mulighed for at slå græs på steder, hvor kommunen ikke kommer, f.eks. hos spejderne. Her er det dog vigtigt at huske, at maskineriet ikke er til forenings- og privat brug. Det skal bruges i byens interesse.

Tove – Erhvervsforeningen:

Julemessen d. 2. december gav et underskud på ca. 5.000 kr. Det er første gang, at arrangementet har givet underskud. Det bliver en udfordring at få koordineret næstkommende julemesse med de omkringliggende byer.

 Der er møde i erhvervsforeningen torsdag d. 17. januar.

Anne – Donslund Borgerforening:

Vi venter på svar fra LAG-ansøgningen, som blev godkendt lokalt, og som nu afventer behandling i Naturog Erhvervsstyrelsen.

Margit – Ældrerådet:

Intet nyt. Laurits beretter, at der med succes er gennemført PC-kurser, og at der starter nyt hold i februar.

Netcaféen kommer til at fungere således, at der vil være support, hvis der bliver ringet efter Ditte og/eller Laurits.

Laurits – Menighedsrådet:

Intet nyt.

Laurits – Portalgruppen:

Vi har mistet en annoncør på bynettet og kunne godt bruge 1-2 nye. Tove vil gøre lidt reklame for det iErhvervsforeningen.

Der er et ”bynet”-kursus på trapperne. Indtil videre har 5 vist interesse for at deltage.

Laurits har sendt en opfordring ud til alle foreninger om at anvende bynettet – særligt kalenderen.

3. Lokalrådets arbejde/arbejdsform det kommende år

Markedsføring, Pæn by, Hovedgaden og Landskab er overskrifter på arbejdsudvalg, der skal nedsættes.

Udvalgene skal have en repræsentant/tovholder, der bl.a. orienterer bestyrelsen i Hejnsvig Lokalråd om udvalgsaktiviteter.

Der skal fremover holdes bestyrelsesmøde mindst én gang hver anden måned jf. forretningsordenen.

4. Kulturarvsprojektet v/ Ditte

Ditte skal ind til By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet i morgen d. 10. januar, hvor hun skal mødes med repræsentanter fra de to andre byers/områders kulturarvsprojektgrupper. Der skal foregå videndeling;

Ditte skal eksempelvis fortælle om, hvad vi i Hejnsvig har haft af aktiviteter i forbindelse med kulturarvsprojektet. Kort sagt skal der reklameres for Hejnsvig. Svend deltager som ”supporter”, og der er ca. 5-10 min. til rådighed.

Med udgangspunkt i rapporten, som er produkt i kulturarvsprojektet, vil der blive udarbejdet en såkaldt pixibog om Hejnsvig, som dels skal husstandsomdeles, dels skal vedlægges den velkomstpakke til tilflyttere,

som der snakkes om i flere af byens foreninger.

Ditte minder om, at hun er tovholder på projektet, mens Hejnsvig Lokalråd er ejer af projektet.

5. Mødekalender for 2013

Kommende møder finder sted:

• mandag d. 4. marts kl. 19 hos Margit på Rosengårdsvej nr. 5.

• mandag d. 6. maj. Sted vælges senere.

• mandag d. 5. august. Sted vælges senere.

• Årsmødet er d. 11. november. Sted vælges senere.

6. Evt.

Margit vil gerne vide lidt mere om, hvad Lokalrådet har udrettet.

Oprindeligt startede Lokalrådet (dengang Hejnsvig på toppen) for at have et samlingssted for foreningerne i området – altså som en paraplyorganisation.

Vores navn er nu Hejnsvig Lokalråd – Hejnsvig på toppen, hvilket blev vedtaget på forrige årsmøde i november 2011.

 Hejnsvig Lokalråd støtter projekter og hjælper dem på vej, men råder ikke som sådan over økonomiske midler. Vi har eksempelvis etableret området ved søen, men har ingen midler til vedligehold. Et overordnet formål er at samle byen om forskellige projekter – overordnet for at holde liv i byen og vores fælles interesser.
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster