Hejnsvig Lokalråd afholder årsmøde 22 november kl. 1900 på Hejnsvig skole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Styregruppens beretning.

5. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år.

6. Indkomne forslag. Indgives skriftligt senest 14 dage før årsmødet til formanden.

7. Orientering om styregruppens planer og aktiviteter og budget.

8. Valg af medlemmer til styregruppen og meddelelse om nyvalgte/ udpegede medlemmer fra foreninger og institutioner.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 

Alle der er bosiddende under postnummer 7250 Hejnsvig er velkommen.

        Bestyrelsen 

___________________________________________________________________________

LOKALRÅDSMØDE

REFERAT

29.08.2018 kl. 1900

 

Deltagere:

Ove Møberg – frit mandat

Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening

Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen

Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening

Thea Kristensen – ældrerepr. (suppl. for Gitte Staahl)

Tove Brink – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening

Torben Jensen – frit mandat

Jørgen Johansen– repr. for kirken

Steen Møller – repr. for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

 

Afbud:

Ikke til stede:

 

 

DAGSORDEN

 

BESLUTNING

ANSVARLIG

1.    Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

2.    Orientering fra mødet med Rasmus Kaufmann d. 13/8

 

Godt møde.

Rasmus redegjorde for forvaltningens oplæg/udkast til udnyttelse af klynge 1, som på et tidspunkt skal præsenteres for politikerne.

Nyt møde aftalt til d. 22/10-2018, hvor resultat af budgetforhandlinger kendes.

 

 

3.    Opfølgning fra mødet med vores byrådspolitikere d. 28/6

 

Politikerne vil gerne orienteres løbende.

De inviteres med til Lokalrådsmøde d. 25/10 kl. 19-20

 

4.    Velkomstpakke

 

Drøftet og koordineret.

 

5.    Bordet rundt

 

Torben:

BLDR-møde d. 28/8.

·         Pulje til boligsanering, med forslag om, at lokalrådene skal yde bidrag, ex. 20.000 kr. Forslaget drøftet.

Enighed om at der skal forhandles med kommunen.  

·         Drøftelse vedr. udmøntning af puljemidler under BLDR

·         Arbejdet med ny hjemmeside har ligget stille over sommeren

Tove:  -

Hans:

Bagagerumsmarkeder afholdt

 

Karsten: -

 

Per:

Byvandring i Donslund i uge 34. 35-40 deltagere. God aften.

 

Steen:

·         Afkortning af skoledag

·         Skak i skolen, som del af understøttende undervisning

·         God skolestart, 210 elever, stor 0. klasse er startet og historisk stor 9. klasse

 

 

 

 

 

 

Torben, Ove

 

6.    Orientering v. formand

 

·         Enighed om at åbne for gratis reklamer på infoskærme frem til 1. januar 2019. Al annoncering går gennem Laurids.

·         Ove tager initiativ til møde mellem lokalråd, borgerforening og erhvervsforening, 2-3 repr. fra hver.

·          

 

 

7.    Valg af repræsentant til skolebestyrelsen

 

Karsten Møller Pedersen er valgt

 

8.    Økonomi og status

 

·         Foreløbigt regnskab for 2018 viser et overskud på 56.000 kr.

·         Indestående driftskonto:  kr. 47.000

·         Konto Hejnsvig Udviklingspulje: kr. 171.000

·         Konto Hejnsvig Marked:  kr. 76.000. Overskud i år på kr. 56.000

 

 

9.    Eventuelt

 

·         Idé om at huske at informere om, hvad udviklingspuljen er brugt til.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd torsdag den 28. juni kl. 1900 på skolen

 

Jeg har inviteret vores 3 byrådsmedlemmer til at komme og være med under punkt 1, og de har alle 3 sagt ja til at komme, det er rigtig dejlig.

 

Dagsorden:   1. Samarbejde i Hejnsvig.      
                   
Drøftelse af muligheder og ønsker i Hejnsvig, vi vil  gerne høre fra jer hvad
                    muligheder i ser, og vi har også ønsker og bør vi blive

                    bedre til at orientere hinanden?

                   

                      2.  Godkendelse af referat fra 1. maj

                      3.  Orientering ved formanden.

                      4.  Bordet rundt.

                      5.  Økonomi og status

                      6.  Evt.

 

                          Venlig hilsen   Ove

____________________________________________________________________________--

 

Bestyrelsesmøde i lokalråd tirsdag den 1 maj kl. 1900 - 2100 på skolen

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 

1.  Godkendelse af referat fra 6 marts

 

                             -godkendt

 

2.  Drøftelse og det videre arbejde fra mødet med foreninger og interesserede den 6 marts.

 

            -positiv feedback om mødet fra foreninger

 

            -forslag til anvendelser er sendt til kommunen (Leo Pedersens formulerede brev
            
som er sendt til jer)

 

             forslagene medio maj

 

             -der er et konkret ønske fra Bonanza (line danse forening) om at kunne starte
            
med  at anvende klynge 1 fra efter sommerferien 2018 (tirsdag & torsdag aften).

 

             -Over spørger Steen om dette er muligt

 

3.  Bysanering i landdistrikterne i Billund kommune ( bilag er sendt ud)

 

              -forskellig (5-6) emner blev drøftet.

 

            - Medlemmer af lokalrådet opfordres til at udfylde udsendte bilag med       sanerings emner og aflevere til Ove som så sender til kommunen

 

4.  Orientering ved formanden

 

-Grand Fondo cykkelløb 23-24 juni i Billund kommune med ca. 1111 deltagere. Ruten går også gennem Hejnsvig. Vi drøftede om der er frivillige som kan festliggøre ruten gennem byen for at skabe synlighed. På mødet var der ingen med ressourcer til dette.

 

-Ove undersøger om Mads (idrætsforeningen) kan sætte noget i gang.

 

-Velkomst pakken deles ud til nye borgere i maj/juni. Kurv fra brugsen + kalender + borgerforenings folder

 

-hold byen ren arrangement forløb super godt med ca. 40 deltagere. Det fornemmes at byen borgere værdsætter initiativet.

 

-regnskaber. Markedsdage sættes i system inden det overleveres til lokalrådet.

 

-Tove aftaler detaljer med Marianne

 

5.  Bordet rundt.

 

  -Referat fra BLDR årsmøde kan læses på deres hjemmeside

 

  Jørgen:

 

             -ny graver ansat

 

            -heldags undervisning ag konfirmander fortsætter

 

             -etablering af ny missionshus/menighedshus ligger i dvale

 

             -evt. etablere en (kirke)cafe i forbindelse med markedsdage

 

    Torben:             

 

             -ide at udbyde små køkkenhave jordlodder til lejeboliger på vandværkets grund

 

    Tove:

 

              -erhvervsforening har 20 års jubilæum i år

 

              -erhvervsforening arrangerer studietur i juni (Tove måske husk opslag på      
               infoskærme)

 

     Infoskærme:

 

             -vi drøftede mulighed for erhvervsdrivende at reklamere på infoskærme.
              Vi vil bevare en fordeling der hedder 80% oplysning/info og 20% reklame.
 Vi vil starte muliggørelse af reklame ved at opfordre, på infoskærmene  virksomheder  til at sende deres ”reklame” til Laurits, som så lægger det  op på skærmene i en gratis  prøveperiode indtil 1/9. herefter opkræves 500,- for resten af 2018 hvis interesseret.

 

7.  Økonomi og status.

 

                 54.000 på driftkonto

 

                 171.000 på Hejnsvig udviklingskonto

 

8.  Evt.

 

           

 

          Mvh.  Ove

 

 

 

 

Referat fra mødet den 6 marts.

Info møde omkring forventet renovering af Hejnsvig skole d. 6. marts 2018.

 

Ove Møberg bød velkommen til de ca. 40 borgere der var mødt op.

Ove meddelte der for nylig havde været møde med repræsentanter fra kommunen, mødet var meget positiv.

Det er meget vigtigt at vi efter mødet her hurtigt får sendt en melding til kommunen, hvad der var vores holdning og ønsker til nedenfor nævnte projekt skole renovering.

Steen Møller gennemgik helhedsplanen, hvor selve skoledelen samles i klynge to og tre med tilhørende faglokaler. Begrundelsen er, færre elever og at skolen er ved at være slidt.

Skolens budget til renovering af undervisningsdelen er 8 mil. Kommunen har derudover beslutter at afsætte 21 mil. til bygningsrenovering.

Ved den totale renovering bliver klynge et ledig til andre forhold.

Spørgsmål fra borgere:

Er der i den nye plan plads til evt. fremtidige flere børn? Svar: bliver formodentlig ikke et problem, ellers står klynge et der jo stadig.

Skal SFO flyttes? Svar: det ligger der i plane.

Alle gik for at se lokalerne i Klynge et.

Leo Pedersen fra initiativgruppen:

Leo henviste til de grupper der blev vedtaget på borgermødet i marts 2017.
1. Byfornyelse 2. Fitnesscenter 3.Pr gruppe 4. Legepladser.

Leo Pedersen og Bjarne Larsen havde også været indkaldt til kommunen for at høre om skolerenoveringen, og for at gøre initiativgruppen opmærksom på de fremtidige planer.

Leo gjorde opmærksom på at der i det forslag der lå var masser af muligheder.
Klynge et er administrativ nu flyttet over i Fritid og kultur.

Kommunen vil gerne medvirke til at udfærdige planer og beregninger for fremtidig brug af
klynge et.
Kommunen gjorde også opmærksom på muligheder for at etablere en” forsøgslejeplads”.

Leo lagde op til at man gik efter en kommunal ejet fritidsbygning i klynge et. Dvs. kommunal ejer og vedligehold af bygninger, og evt. forenings betaling ved brug.

Bjarne Larsen medlem af initiativgruppen:

Vigtigt at tænke helhed omkring by og skole og dermed sikre skolens overlevelse.
Når vi gør klynge et til et kulturelt center, så gør bygningen vigtig for byen.
Nu må vi vise vi vil noget med Hejnsvig, det kan ikke nytte at side på hænderne.

 

 Debat med forslag:

Hvilke forslag er der til brug af klynge et?

 1. Idrætsforeningen ønsker flere omklædningsrum.

 2. Redskabsrum kun til idrætsredskaber.

 3. Fitnesscenter

 4. billard med minimums rummål på 8,5x9,5 m.

 5. Linedans

 6. Evt. rum til anden idræt, yoga eller lignende.

 7. Idræt om dagen.

 8. Et folkeligt mødested med hygge og evt. bibliotek eller bogbytning.

 9. Ungdomslokale hvor de unge kan mødes evt. med E-sport.

 10. mulighed for andre foreninger vi har mange i byen.

 11. byen mangler også lokale til evt. kreative kurser

____________________________________________________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 6. marts på skolen

 

 

1.Godkendelse af referat fra 10. januar.                 Godkendt.

 

Orientering fra formand:                                            Leo, per, Torben  og Ove havde et møde med fritid           

                                                                                         Og kulturchef Rasmus Kaufmann, kulturkonsulent

                                                                                         Signe Grønnegaard, ang. Eventuelt brug af Klynge 1

                                                                                         Et godt møde hvor vi aftalte at sende og forslag

                                                                                         Til dem efter borgermødet den 6. marts, de ville

                                                                                          Arbejde videre med det, og vi aftalte et møde sidste

                                                                                          Halvdel af april.

                                                                                          BLDR årsmøde på Hejnsvig Hotel 18. april.

                                                                                          Betaling for optælling i hallen er nu kommet.

 

Vi holder byen rent:                                                       Per oplyste det bliver lørdag den 21. april, start fra

                                                                                           Petersmindecenteret kl. 09.00.

 

Bordet rundt:                                                                   Per orienterede om byvandring i år, det bliver i

                                                                                            Donslund d. 23. august.

                                                                                            Torben orienterede om modernisering og justering

                                                                                             Af Bynet og Infoskærme.

                                                                                             Ang. Reklamer på infoskærme vil Torben     

                                                                                             Undersøge hvad man gør i andre byer inden næste

                                                                                             møde.

                                                                                             Mads orienterede om fodboldsamarbejde med

                                                                                             Vorbasse.

 

Økonomi og status:                                                           Tove redegjorde for økonomien.

____________________________________________________________________________________

Referat: Lokalrådsmøde den 10. jan. 2018
Kl. 19.00 – 2o.oo møde med Billund Kommunes landdistriktskonsulent Signe Grønnegård. Et godt møde, der fremmer samarbejdet mellem Lokalråd og Kommune.
Lokalrådsmøde 20.00 – 21.30
Dagsorden:
Ad 1: Referat fra mødet den 9. okt. 2017. Godkendt.
Ad 2: Konstituering:
Formand: Ove Møberg – frit mandat
Næstformand: Mads Kragh – repr. Hejnsvig Idrætsforening
Kasserer: Tove Brink – repr. Hejnsvig Erhvervsforening
Sekretær: Steen Møller – repr. Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig 
Hans Kristensen – repr. Hejnsvig Borgerforening
Jørgen Johansen – repr. Hejnsvig Kirke
Per Kragh – repr.  Ældreområdet
Torben Jensen – frit mandat
Ad 3: Orientering ved formand:
Herunder orient. om arbejdet i BLDR. Drøftelse af økonomi – bl.a. tilskud givet til bredbåndsdækning (200000kr.) – forslag om større rådighedsbeløb (35.000kr.) – forslag om ny fordelingsnøgle.
Orientering om arbejdet med ”Udviklingspuljen” – fordeling af tilskud – hvem bidrager.        
 Der afholdes snarest et møde om regnskabsopstilling med de involverede parter. Ove og Tove deltager fra lokalrådet.
Ad 4: Bordet rundt:
Carsten: - god weekend i hallen med STORT indefodboldstævne (frustration over at Info-skærmen endnu ikke virker!) – tilskud fra Borger- og Idèkassen (50000 kr.) til bålhytte og shelter (2stk.) i Donslund. Torben: Hjemmesideopgradering – møde den 30. jan. (Louise, Torben V., Laurits og Torben) – afløser/hjælper til Laurits søges. Jørgen:  - julebesøg i klynge 1 på skolen – ekstra
gudstjeneste for børnefamilier – pizzagudstjenester godt besøgt – sommerudflugt for børnefamilier forberedes – jazzeftermiddage lukkes ned foreløbig – tæt på messefald ved kl.9 gudstjenester – nyt missionshus ” op ad bakke!”. Tove: - erhvervsforeningen ingen udskiftning i bestyrelsen. Thea (suppl. for Per):  - der arbejdes med vandretur i Donslund. Hans:  - juleudsmykningen har haft problemer – Jubilæumsarrangement på Hejnsvig Hotel (få pladser tilbage) – det nyindkøbte redskabshus trænger til nyt tag (der ansøges om penge) – fællesansøgning borgerforening/lokalråd til ”byparken” (bænke, beplantning osv.) påtænkes.
 Ad 5: - uddeling af velkomstkurve fortsættes, men intet velkomstmøde.
Ad 6: - byforskønnelsespris uddeles af lokalrådet (2-5000kr.) ”Den gamle Købmandsgård”.
Ad 7: - Tove redegjorde for økonomien.
Ad 8:   Mødedatoer 2018: Den 6.marts kl. 18.00 (foreninger indkaldes til 19.30). Øvrige møder kl. 19.00.      Den 1.maj, den 28.juni, den 29.august, den 25.oktober og årsmøde den 22. november. 
Ad 9:  Årsmøde BLDR i Hejnsvig den 18. april.
Ad 10: Evt. – fortove der trænger til rep. – blomstereng v. Søgårdvej – og andre strøtanker--

_________________________________________________________________________________