Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 20. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 15 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen, Thomas Olesen

og Lis Møberg

 

Fravær med afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.
 • Epistelteksten til kommende søndag og salme nr. 334 ”Guds kirkes grund alene”
 1. Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, sekretær samt diverse udvalg
 • Der er valgt følgende:

       Formand: Jørn Olsen

       Næstformand: Thomas Olesen

       Kirkeværge: Kaj Vingborg

       Kasserer: John Pedersen

       Kontaktperson: Claus Gleerup

       Sekretær: Lis Møberg

 

 • Studietur lægges ind under sogneudflugtsudvalg og udvalgsmedlemmerne er uændret.

      Øvrige udvalg er uændret.

 

 1. Fastsættelse af honorar til menighedsrådsmedlemmer for næste år.
 • Honorerne fortsætter som i 2018
 1. Nyt fra præsten.
 • Kommende søndag er der missionsdag i kirken og missionshuset. Der er besøg af  ”Åbne døre” og ”Mission Afrika”.
 • Der har været besøg af Provsten til Alle Helgens gudstjeneste
 • Der kommer visitat i foråret, muligvis søndag d. 24. marts.
 • Der er kommet nye Dåbs- og Fadderbreve og Vielsesfolder i A5 størrelse.
 • Nyt Alpha kursus er planlagt til foråret.
 • Søndag d. 12. maj vil Jørgen arrangere ”Pris Herren” aften i Hejnsvig kirke.
 • Orienteringsmøde for menigheden, søndag d. 5. maj 2019 kl. 10.30

med frokost.

 

      6. Forhold omkring kirkegården herunder:

           -status over mandskabssituationen.

           -besøg af kirkegårdskonsulent til foråret 2019

           -belysning af kirken.

 

 • Orienteret om mandskabssituationen på kirkegården.
 • Besøg af kirkegårdskonsulent ønskes udsat
 • Parklamper på kirkegården – parklamperne skiftes til LED snarst.

 

      7. Drøftelse af festligheder omkring 100- årsjubilæet, herunder

          -tårnur.

         -springvand.

 • Den 23. november er 100 års dagen for jubilæet.

Selve festlighederne afholdes søndag d. 24. november 2019.

Der vedtages at igangsætte anskaffelse af et tårnur, som udsmykning af kirken – søges fra Skovgaards mindelegat.

 

       8. Nyt fra udvalg.

           - Brødrene Olsen kommer og afholder koncert tirsdag d. 4. dec. – Jørn, Thomas, Claus og

             John hjælper med at stille stole op i kirken kl. 16.30.      

 

       9. Sognehus.

           -  Fælles udvalget holder møde snarest om beslutning af opførelse af sognehus.

 

     10. Eventuelt.

           - Har fået tilbud om bekæmpelse af borebiller.

 

           - Der er en utæthed ved spiret, tømmeret bliver vådt – skal istandsættes efter nytår.

 

           - Der er modtaget tilbud på digitalt signal – drøftes på næste møde.

 

           - Menighedsrådsmøder i 2019

              Tirsdag d. 15. januar

              Tirsdag d. 19. februar

              Tirsdag d. 19. marts

              Tirsdag d. 16. april

              Tirsdag d. 14. maj

              Tirsdag d. 18. juni

         

         -  Nytårskur er planlagt til tirsdag d. 8. januar 2019

 

 • Frivillighedsfest er planlagt til søndag d. 20. januar i Vesterhede.

 

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 18. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

Nr. 12 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen, Thomas Olesen

og Lis Møberg

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  - Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.

 • Indledning med salmen: ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.

 1.  Godkendelse af endeligt budget for 2019.

              Ændring: Menighedsrådet skal tage stilling til besparelser på budgettet:

 • 50.000 kr. besparelse på præstegården

 • 85.000 kr. kirken, vedligehold

 • Ca. 20.000 kr. evt. udskydelse af ansættelse af ny gravermedhjælper

 1.  Nyt fra præsten.

 • Afslag fra fredningsstyrelsen på at opsætte ny carport

 • Evt. ændre nuværende garage/depotrum, så garagen bliver forlænget. Jørn Olsen undersøger om det er muligt/lovligt og hvad det vil koste.

 • Ændre analogt signal til digitalt signal bl.a. til plejehjemmet – Kaj undersøger mulighed og pris.

 • Vi stopper optagelse på cd i kirken midlertidig.

 1.  Opfølgning på rotter i præstegård.

 • Ang. rotter – der foretages hånd opgravning af sokkel.

 1. Nyt fra kirkeværge.

 • Der bliver bevilliget en vikar til en ekstra uge.

 1. Nyt fra kontaktperson

  Orientering om diverse

 2. Nyt fra udvalg.

 • Sogneudflugten blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Hvad gør vi fremadrettet?

 • Tour de Langfredag kommer til Hejnsvig næste år – udvalg fra menighedsrådet hjælper med forplejning.

 • Frivilligfest ændres til afholdelse d. 20. januar, i stedet for december – Claus og Dorthea fra Vesterhede arrangerer.

   

   

   

 1. Drøftelse af menighedshus/konfirmandstue.

 • Jørn, formand, tager kontakt til Vesterhedes formand vedr. projekt nyt menighedshus/konfirmandstue, hvor vi vil inddrage provstisekretæren i projektet.

 1.  Eventuelt.

 • Ved meddelelser i kirken: Husk at annoncere kaffe efter gudstjenesten.

___________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 21. august kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 11 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen og Lis Møberg

 

Afbud: Thomas Olesen

 

Dagsorden ordinært møde

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  - Dagsorden godkendt

 

 1. Indledning ved præsten.

  - Indledte med salme nr. 557, Her vil ties, her vil bies.

   

 2. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal med tilhørende noter.

   

  -  Kvartalsrapporten for 1. kvartal er gennemgået og godkendt

  -  Kvartalsrapporten for 2. kvartal er gennemgået og godkendt

   

             -  Budgetmøde i Billund d. 10. september kl. 19.00

             -  Ang. budget 2019 – budgettet reduceres med 85.000 kr.  - pengene findes ved at

                udsætte udskiftning af ende bjælker i forbindelse med murankre, 60.000 kr. og

                udsættelse af udskiftning af vinduer i præstegården, 25.000 kr.

 

            -  Ved evt. besparelse i driftsbudgettet 2019 foreslås procentvis besparelse for alle

               menighedsråd.

            

 • Byggeri af sognehus forventes at gå i gang i 2020 – prisoverslag som tidligere fremsendt.

   

 • Vi forventer ikke kassebeholdningen kan reduceres yderligere.

 

 

 1. Nyt til og fra præsten.

  - Præsten gennemgik forskellige begivenheder i sognet.

  - Præsten anmoder om ny telefon – præsten undersøger selv priser – der afsættes

    et beløb mellem 3000-4000 kr.

   

 2. Ang. rotter i præstegården. Hvem har ansvaret for at styre indsatsen mod rotter.

  Præstegårdsudvalget har ansvaret for rottebekæmpelsen – John og Lars arbejder videre med løsningsforslag.

 3. Carport i præstegårdshaven. Hvor står vi nu.

  - Der ventes svar fra fredningsstyrelsen.

   

 4. Nyt fra kirkeværge.

 • Ved næste møde d. 18. september er der kirke- og præstegårdssyn kl. 16.00.

       tilmelding senest en uge før.

 • Mandag d. 27. august er der studietur for kirkegårdsansatte arrangeret af FAKK i Vejle – prisen en 200 kr. pr. person – turen en bevilliget til de to ansatte på kirkegården.

 • Der er indhentet tilbud fra Hejnsvig Borgerforening på snerydning af fortov ved præsteboligen og fortov og parkering ved Hejnsvig Kirke og ved kapellet – det er besluttet at lade Borgerforeningen stå for snerydningen.

  I tilfælde af snerydning i præstegården i weekenden, tilkaldes eksternt firma – Kaj er ansvarlig.

   

 1. Nyt fra udvalg.

 • Julekoncert med Brd. Olsen er på plads - de kommer og afholder koncert.

 • Tilmelding til Sogneudflugten er åben frem til 31. august.

 • Frivilligfest arrangeres af Vesterhede i år.

 

 1. Eventuelt.

 • Granbogstaver – hvad gør vi for at få flere med?

   

 

Dagsorden lukket møde.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Hvordan går det med den nye medarbejder.

3. Ansættelse af medarbejder på fuld tid.

4. Benyttelse af vikarer på kirkegården kommende år.

5. Eventuelt.

__________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 19. juni kl. 19.30 i Konfirmandstuen.

Nr. 10 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Thomas Olesen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen og Lis Møberg

 

Afbud: Jørgen Johansen.

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Orientering om og godkendelse af budget 2019

  Godkendelse af foreløbig budget for 2019, dateret 14.06.2018, 14:29.

   

 2. Orienteringspunkter fra præsten

 • Præstens fravær pga. sygdom

  Provsten sørger for afløsere til diverse tjenester.

 • Spørgeskema til menigheden

  Vi har drøftet spørgeskemaet fra præsten om kirke og missionshus.

  Menighedsrådet opfatter det som præstens eget projekt.

 • Tur til Oberammergau

  Menighedsrådet tager orientering om turen til Oberammergau til efterretning.

 • Notat fra præsten

   

 1. Nyt fra kirkeværgen

 • Muranker-arbejde er udført.

 • Kirken er ved at blive kalket.

 • Henvendelse fra en bedemand vedr. at få en afdød i kapellet en søndag

  Det er besluttet at der kun modtages kiste i kapellet i kirkegårds-personalets arbejdstid.

   

 1. Nyt fra kontaktperson

  Alle kirkegårdsansatte skal oplæres i driften af kirkegårdskontor og kirkegård.

   

 2. Nyt fra udvalg

   

 3. Eventuelt

       Nye mødedatoer for næste halve år:

Tirsdag d. 21. august

Tirsdag d. 18. september – m/ evt. kirkesyn

Tirsdag d. 23. oktober

Tirsdag d. 20. november

December intet møde                                                                                   Lis

___________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 15. maj kl. 19:30 i Konfirmandstuen.

Nr. 9 – 2018.

 

Tilstede: Jørn Olsen, Thomas Olesen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, Johns Pedersen. Jørgen Johansen.

 

Afbud: Lis Møberg

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt

 2. Indledning ved præsten.

  Ap.g.2:42

 3. Nyt fra kirkeværge.

  Muranker skiftet. Bjælkeender i muren i tårnet har det dårligt.

  Kalkning bestilt til kirke og præstegård.

 4. Nyt fra kontaktperson.

  Ny graver har fået ansættelsesbevis.

  Der holdes møde med kommunen vedr. praktikanter eller arbejdsprøvning

  Orientering om ny ferielov. Personale orienteres.

  Ny persondatalov træder i kraft d. 25. maj.

  Orientering om kirkesanger.

 5. Nyt fra kasserer.

  Orientering.

  Lønstigning i forhold til overenskomst.

 6. Nyt fra præsten.

  Carport opsættes mod vest. Bevilget 3000 kr. + sokkelsten.

 7. Nyt fra udvalg.

  Ny dato for prøvetur for sognetur.

 8. Tilbud på tårnur.

  Der er modtaget et tilbud på kr. 78.000. Det undersøges om Skovgaards legat kan bruges til projektet. Stiftets spørges om tilladelse. Der nedsættes et udvalg bestående af Jørn Olsen, Thomas Olesen, Jørgen Johansen. Der udarbejdes forslag.

 9. Finpudsning af plan for medarbejder fratrædelses fest.

  Afskedsreception flyttet til forsamlingshuset.

 10. Låsning af kirken

  Kirken er åben i arbejdstid eller efter aftale.

 11. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 7 – 2018

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

 

Fraværende:

 

Fraværende med afbud:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen,

Kaj Vingborg, Claus Gleerup,

John Pedersen, Thomas Olesen,

Lis Møberg, Helle Precht

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden er godkendt

 1. Indledning ved præsten

 2. Præsentation af budgetforslag for 2019 ved Helle Precht

 • Budget 2019 er fremlagt og gennemgået på mødet.

 • Det besluttes at søge forhøjelse af ligningsbeløbet til dækning af udgifter på præstebolig og kirke, samt udgifter forbundet med kirkens 100 års jubilæum. Yderligere søges der om frigivelse af midler forbundet med udsmykning af kirkegården.

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold m.v.

 • Protokollatet er gennemgået og underskrevet på mødet d.d.

 1. Orientering om ansættelse af medarbejder ved Claus

 • Ny graver, Charlotte Stensgaard, er ansat pr. 15. juni.

 1. Drøftelse af afskedsreception for medarbejder

 • Der skal udarbejdes en personalepolitik vedrørende fratrædelse, så det bliver ens for ansatte der fratræder.

 • Der inviteres til en let kirkefrokost 1. pinsedag efter gudstjenesten, for graveren og hans nærmeste familie, samt menigheden.

 • Claus orienterer

 • Jørn, Thomas og Lis er sat på kirkefrokost opgaven.

   

 1. Orientering om tildelte 5% midler

 • Provstiet har givet tilsagn om 5% midler til installering af rotte spærrer i kloakken, samt kloak arbejde.

 • Provstiet har afvist at finansiere en bimåler til varmen i konfirmandstuen

 • Provstiudvalget har bevilliget et lån på 100.000 kr. til likvid beholdning, gældende for et år.

 1. Nyt til eller fra præsten

 • Der er problemer med Head sæt i kirken – Kaj og Jørgen henvender sig til firmaet der har leveret.

 • Garage telt er endnu ikke opsat

 • Jørgen snakker med skolen vedr. konfirmandundervisning.

 • RAMS-møde i Grindsted d. 6. juni – Lis og Jørgen er tilmeldt.

   

 1. Bevilling af specialstol til præsten

 • Kontorstol er bevilliget, 1800 kr.

 1. Eventuelt

 • Telegramvagt i missionshuset ved konfirmation d. 29. april kl. 9 -12 – Kaj og John tager tjansen.

 __________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøde –tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 4 – 2018

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

 

Fraværende med afbud:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden er godkendt

 1. Indledning ved præsten

 • Salme og tekst til indledning

 1. Nyt fra kassereren, herunder: vores økonomiske situation.

 • Orientering om vores finansielle situation.

 1. Nyt fra præsten, herunder drøftelse af gudstjenesteformen, oplæg fra præsten.

 • Kassereren arbejder videre med Visda-aftale med Vesterhede: Visda = Visuelle Rettigheder, Danmark – forvaltningsorganisation for billedrettigheder.

 • Præsten ønsker garagetelt til bil – menighedsrådet accepteret, dog med prøveperiode indtil august, hvor det igen tages op.

 • Gudstjenesteformen

  Liturgien blev gennemgået, drøftet og godkendt.

 • Punktet ”Nyt fra præsten” – fremadrettet bliver punktet  ”nyt” til og fra præsten.

 1. Lis ønsker at deltage i kursus ”Landskursus for Kirke- og kulturmedarbejdere”

 • Landskursuset d. 11. – 13. juni er bevilliget.

 1. Nyt fra kirkeværge

 • Kirkeværgen og graveren har udarbejdet en inventarliste med billeder af alt i kirken, graverkontoret, kirkegården, kapellet, redskabsrummet.

 1. Nyt fra kontakt person

 • Orientering om personalesituationen.

 • Evt. afskedsreception for Hugo pinsedag – udvalg: Jørn, Thomas og Lis.

 1. Nyt fra udvalg

 • Nyt fra ”Gi´ den gazz” idé-udvalg: Forslag om hvordan kirken kan deltage ved Hejnsvig marked 2019

 • Præstegårdsudvalg: Der arbejdes videre med evt. bi-måler til konfirmandstuen. Jørgen og Jørn undersøger mulighederne.

 1. Eventuelt

 • Stort bøgetræ ved præstegårdens garage skal evt. fældes – Thomas undersøger pris osv.

_______________________________________________________

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 16. 1. 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 2 - 2018

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Fraværende: Jørgen Johansen

Tilstede:

Jørn Olsen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.      Indledning

3.      Drøftelse af det vigende antal kirkegængere i Hejnsvig Kirke, og hvad gør vi fremover?

Herunder

-          Antal gudstjenester

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med 9-gudstjenesterne i Hejnsvig Kirke.

Der kunne evt. tænkes nyt ind, evt. en gæstepræst eller anden aktivitet.

-          Gudstjenestens form

Menighedsrådet har diskuteret forskellige gudstjenester, bl.a. julegudstjenester og nytårsgudstjenester. Jørn Olsen snakker med præsten om det vi har diskuteret.

-          Ændret liturgi

Ændringer i liturgien skal godkendes af menighedsrådet.

4.      Status over projekt menighedshus/konfirmandstue

Hejnsvig menighedsråd foreslå at projekt nyt menighedshus/konfirmandstue sættes i bero.

5.      Nyt fra kirkeværge

-          Der er taget to murankre ud – nye murankre bliver sat i når temperaturen bliver højere og der kan pudses op.

-          Mht. maling af graverhuset. Det aftales med graveren om de selv kan udføre arbejdet, og om der evt. skal indkøbes materiale.

6.      Nyt fra kontaktperson

Intet nyt

7.      Nyt fra kasserer

Regnskabstal gennemgået

8.      Nyt fra udvalg

Intet nyt

 

 

 

 

     Nyt fra præsten

Der blev diskuteret indkomne punkter fra præsten

 

10.  Eventuelt

Intet

 

Lukket møde

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      En medarbejders lønregulering

3.      Eventuelt

___________________________________________________________

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 9.1 2018 kl. 17.45 i konfirmandstuen

Nr. 1 - 2018

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.      Behandling og godkendelse af revisionsprotokollat for 2016

Hejnsvig sogns menighedsråds supervisionsprotokollat til årsregnskab 2016 – notat gennemlæst, behandlet og godkendt

3.      Udarbejdelse af navneliste for menighedsrådsmedlemmer ang. fuldmagt for regnskabsføreren – er behandlet og udført.

4.      Eventuelt.

Intet