Referat fra menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 16. 1. 2018 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Nr. 2 - 2018

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Fraværende: Jørgen Johansen

Tilstede:

Jørn Olsen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.      Indledning

3.      Drøftelse af det vigende antal kirkegængere i Hejnsvig Kirke, og hvad gør vi fremover?

Herunder

-          Antal gudstjenester

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med 9-gudstjenesterne i Hejnsvig Kirke.

Der kunne evt. tænkes nyt ind, evt. en gæstepræst eller anden aktivitet.

-          Gudstjenestens form

Menighedsrådet har diskuteret forskellige gudstjenester, bl.a. julegudstjenester og nytårsgudstjenester. Jørn Olsen snakker med præsten om det vi har diskuteret.

-          Ændret liturgi

Ændringer i liturgien skal godkendes af menighedsrådet.

4.      Status over projekt menighedshus/konfirmandstue

Hejnsvig menighedsråd foreslå at projekt nyt menighedshus/konfirmandstue sættes i bero.

5.      Nyt fra kirkeværge

-          Der er taget to murankre ud – nye murankre bliver sat i når temperaturen bliver højere og der kan pudses op.

-          Mht. maling af graverhuset. Det aftales med graveren om de selv kan udføre arbejdet, og om der evt. skal indkøbes materiale.

6.      Nyt fra kontaktperson

Intet nyt

7.      Nyt fra kasserer

Regnskabstal gennemgået

8.      Nyt fra udvalg

Intet nyt

 

 

 

 

     Nyt fra præsten

Der blev diskuteret indkomne punkter fra præsten

 

10.  Eventuelt

Intet

 

Lukket møde

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      En medarbejders lønregulering

3.      Eventuelt

___________________________________________________________

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 9.1 2018 kl. 17.45 i konfirmandstuen

Nr. 1 - 2018

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.      Behandling og godkendelse af revisionsprotokollat for 2016

Hejnsvig sogns menighedsråds supervisionsprotokollat til årsregnskab 2016 – notat gennemlæst, behandlet og godkendt

3.      Udarbejdelse af navneliste for menighedsrådsmedlemmer ang. fuldmagt for regnskabsføreren – er behandlet og udført.

4.      Eventuelt.

Intet

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 21.11. 2017 kl. 19.30 i sakristiet

Nr. 14 - 2017

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

         Godkendt

2.      Indledning ved præsten

 

3.      Orientering om regnskabsforløb v/ Helle Precht

 

 

4.       Skriftlige/hemmelig afstemning om valg af formand og næstformand.

       Formand – Jørn Olsen valgt

       Næstformand – Thomas Olesen valgt

 

5.      Valg af Kirkeværge – Kaj  Vingborg               

                    Kasserer – John Pedersen

                           Kontaktperson – Claus Gleerup

                           Sekretær – Lis Møberg

                           Præstegårdsudvalget Thomas Olesen, Claus Gleerup, John Pedersen

                           Bygningssagkyndig – Erik Møberg

                           Underskriftberettigede – Jørn Olsen og John Pedersen

                           De øvrige udvalg fortsætter uændret.

 

6.      Fastsættelse af honorar for formand, kasserer, kirkeværge og   kontaktperson.

      Formand: 18.500 kr.

      Kirkeværge: 13.500 kr.

      Kontaktperson: 13.500 kr.

      Kasserer: 13.500 kr. 

      Næstformand og Sekretær får 1500 kr. pr. år, til dækning af administrations om-

      kostninger.    

   

 

                   Fastsættelse af mødedatoer i menighedsrådet i 2018

                   Tirsdag d. 16. januar

                   Tirsdag d. 13. februar

                   Tirsdag d. 20. marts

                   Tirsdag d. 17. april

                   Tirsdag d. 15. maj

                   Tirsdag d. 19. juni

7.      Fortsat drøftelse af nyt menighedshus

Menighedsrådet er fortsat stemt for at bygge nyt sognehus/konfirmandstue i henhold til tidligere projekt.

8.      Nyt fra præsten

·         Der er ønske om en anden bibel i gave til konfirmanderne, den er 30 kr. dyrere end den vi giver nu. Blev bevilliget.

·         Præsten har planlagt en tidlig gudstjeneste kl. 10.30 juleaften, for børnefamilier. Det prøves i år og evalueres herefter.

·         Ønske om fast afløser for kirkesanger – Claus arbejder videre med det.

·          Missionsdag – en rigtig god dag.

9.      Bevilling af 42.000 kr. til ændring af badeværelse i præstegården, 1, sal – bevilliget og i gang sættes i 2018.

10.  Fjernstyring af varme i kirken – ønskes ikke.

11.  Nyt fra udvalg

 

12.  Evt.

Der er sagt god for at Lis kan låne sakristiet til Kirke- og kulturmedarbejder ERFA gruppe møde i januar og kan købe let forplejning til mødedeltagere.

 

Næste møde er tirsdag d. 16, januar.

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 10.10. 2017 kl. 19.30 i præstegården

Nr. 12 - 2017

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.     Indledning ved præsten

3.     Endelig godkendelse af ændret budget for 2018

Budget 2018 endeligt godkendt

4.     Nyt fra præsten

Intet nyt at berette

5.     Godkendelse af nyt tæppe på pulpituret

Pris på tæppe incl. moms 36.125 kr. – vedtaget at tæppet skiftes,   formodentlig i uge 43.

 

Erik Møberg er bestilt til at udskifte murankrene

 

Kirke- og præstegårds synsrapport er godkendt

 

Sicom kommer d. 24/10 og gennemgår lyd i kirken

 

Nye forslag til bogstaver/skriftyper til kirkeåret – er beluttet.

 

6.     Nedsættelse af to udvalg for afholdelse af Frivillighedsfest og Nytårskur.

Frivilligfest udvalget: Jørgen Johansen

                  Claus Gleerup

                  Dorthea Frisk

                  Eva Jensen

                      Nytårskur udvalg: Thomas Olesen

                                  Lis Møberg

                                                         Nytårskur: Tirsdag d. 9. januar 2018.

 

7.     Nyt fra udvalg med videre

Orientering fra sogneudflugtsudvalget

 

Gud og pizza – småbørnsfamilieudflugt.

 

8.     Fuldmagt til ny regnskabsfører

Menighedsrådet giver regnskabsfører, Helle Precht, fuldmagt til kirkens kontoer.

9.     Eventuelt

 

Næste menighedsrådsmøde tirsdag d. 21. november

__________________________________________________

Referat fra menighedsrådsmøde i Hejnsvig d. 19. september

Tilstede: Jørn Olsen, Thomas Olesen, Claus Gleerup, Kaj Vingborg, John Pedersen, Jørgen Johansen

Afbud: Lis Møberg

Nr. 11 - 2017

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

2. Indledning ved præsten.

3. Orientering fra sidste budgetmøde. Vi skal spare 65.000 kr. på budget for 2018.                   

 

·         Orientering

·         Besparelser:

Vi afleverer 300.000 fra kassebeholdning

Vi henter 65.000 fra budget 2018 på konto 21, vedligehold af kirkebygning

 

4. Nyt fra kirkeværge.

Herunder:

Bevilling af 110.000 kr. til nye murankre i tårn: Bevilget.  Erik Møberg udfører opgaven.

 

Gulvtæppe på pulpituret: Tilbud ikke modtagset.  Såfremt tilbuddet holdes inden for kr. 35.000  (incl. moms), bevilges beløbet. Formanden orienteres.

 

Teksttavle. Nye prøver på vej. Kaj Vingborg, Jørn Olsen og sognepræsten tager stilling.

 

Lydtjek fra Sicom. Kaj Vingborg ansvarlig.

 

 

5. Bevilling af 5.000 kr. til undervisning for kirkekoret.

Bevilget.

 

6. Bevilling af 3.000 kr. til nye sangbøger for kirkekoret.

Bevilget.

 

7. Nyt fra Præsten.

Herunder.

Vedtagelse om investering i døbehåndklæder.

                      Bevilget

Personalet pligt til at deltage i vielse af homofile.

Menighedsrådet henviser til tidligere beslutning og fritager personalet i givne sager

 

Ny indsamlings liste godkendt.

 

 

8. Nyt fra kontaktperson.

Organist stillingsbeskrivelse udarbejdet.

Kirkesanger stillingsbeskrivelse udarbejdet

Godkendt af sognepræsten og formanden

 

9. Nyt fra udvalg.

                      Vi gir den Gazz: Kun 40 betalende gæster.

                      Koncert udvalget forslår gentænke konceptet til          Hejnsvig marked. Beløb kr. 10.000.

                      Sognetur

Hjerl Hede: 34 deltagere.

Vi beder udvalget om et lavere ambitionsnivau + en tur særskilt for børnefamilier med små børn.

10. Eventuelt.

Orientering ved menighedsrådet og kirkefrokost d. 24. sep i præstegården

Mad ansvarlig: Jørn + Orientering: Jørn

 

Lutheraften i konfermandstuen 5 okt.:Kaffe Kaj Vingborg og John Pedersen

________________________________________________________

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 15. 8. 2017 kl. 20.00 i præstegården

Nr. 10 - 2017

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

Arkitekt, Bruno V. Larsen.

 

 

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden

2.     Drøftelse og afslutning af projekt kirkerenovering med arkitekt Bruno V.Larssen

·        Tæppe ved orgelet – Arkitekt Bruno sender en tæppeprøve, herefter anses kirkerenoveringen for at være afsluttet.

3.     Nyt fra præsten

a.     Kirkekaffe – vi kører videre med kirkekaffe i Hejnsvig efter 10.30 gudstjenester. Vi kunne ønske os nogle flere frivillige, der kunne tænke sig at hjælpe med kaffen.

b.     Indsamlingsliste – præsten sender en liste til menighedsrådet.

4.     Nyt fra kassereren

a.     Gennemgang og underskrift af kvartalsregnskab

b.     Ny regnskabsfører – Jørn kontakter provsten vedr. hvem vi skal rette henvendelse til, indtil der bliver ansat en ny regnskabsfører.

5.     Nyt fra kirkeværge

Jørgen, Kaj og Jørn tager stilling til hvilke ”kirkeårs-skilte” der skal vælges, når de kommer på prøve.

6.     Nyt fra kontaktperson

 

 

7.     Nyt fra udvalg

Sogneudflugten er prøvekørt – tilmeldingsliste kommer på søndag d. 20. aug.

 

8.     Eventuelt

Budgetsamråd i Billund d. 7. september – tilmelding inden d. 4. sept. til Jørn.

Ved næste menighedsrådsmøde er der præstegårdssyn kl. 16.00. Kl.17 er der kirkesyn, derefter spisning inden der afholdes menighedsrådsmøde kl. 19.30.

___________________________________________________

 

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 20. 6. 2017 kl. 19.30 i præstegården

Nr. 7 - 2017

 

 

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

 

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

 

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden

 

2.     Indledning ved præsten

 

3.     Opfølgning af kirkerenovering, indvendig og udvendig

 

·        Kirken og præstegården er blevet fuldkalket

·        Ansøgning vedr. udskiftning af murankre er sendt til stiftet og vi afventer svar.

·        Tilbud og prøver på tæppe ved orgelet

Vi beslutter at lægge nyt tæppe på – Ragna kontaktes vedr. indretning af podiet på pulpituret inden.

·        Lampe i sakristiet er på vej

 

 

4.     Nyt firma, RMK- Videbæk, er kontaktet vedr. lyd og projektorlærred.

·        Han foreslår et lærred der er monteret over i hjørnet modsat prædikestolen.

               Vi laver en prøveopstilling – pris 13.500 kr.

·        Der er besluttet at købe to head sæt - et til præsten og et til kirkesangeren.

Der skal ligeledes skaffes nye receiver til head sæt

Vesterhede menighedsråd skal spørges vedr. bevillige af en ny receiver til Joans head sæt.

·        Vi overvejer at købe to nye højtalere og evt. bytte vores ekstra projektor.

Vi vil spørge firmaet om evt. at opsætte prøvehøjtalere på stativ, så de kan afprøves.

 

5.     Nyt fra kassereren

Orientering fra budgetmøde

 

6.     Nyt fra præsten

·        Næste gang der er offergang til  ydremission, laves der et ydremissionsarrangement i forbindelse med gudstjenesten.

·        Foredrag om Katherina von Bora – Luthers kone – et aftens arrangement den 5. okt. 2017.

 

7.     Nyt fra udvalg

Intet nyt

 

8.     Eventuelt

Tirsdag d. 15. august kl.18.30 – 19.30, ekstra ordinært møde med arkitekten vedr. den nye konfirmandstue.

Menighedsrådsmøde – tirsdag d. 18. 4. 2017 kl. 18.00 i præstegården

Nr. 5

 

Dagsorden

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

Referat:

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Claus Gleerup, John Pedersen, Thomas Olesen, Lis Møberg

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Indledning ved præsten

 

3. Kvartalsrapport og udarbejdelse af budget for

    2018 i samarbejde med Karen-Margrethe.  

Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.

Udkast til budget 2018 er lagt.

4. Nyt fra Kirkeværge

Renovering af parkeringsplads påbegyndes ca. 1. maj.

Der kommer to ekstra lamper i sakristiet.

Arkitekten sættes på opgaven med at finde bogstaver til tavlen med søndagens navne.

Mht. murankre – der er givet tilbud fra Erik Møberg på rustfri stål murankre. Arkitekten sender ansøgning om udskiftning af murankre til provstiet.

Jørn kontakter MAVT mht. nyt lærred og lyden i kirken.

5. Nyt fra kontaktperson

 

 

6. Nyt fra præsten

Gospelkoret til Jazz i haven koster 7000 kr.

Der var omkring 75 – 80 deltagere til Tour de Langfredag.

Kirkekaffe – der aftales med Hugo vdr. køleskab.

Cd-optagelser i kirken fortsætter uændret.

Kirkebønnen flyttes til ”lige før kollekten”.

 

7. Nyt fra udvalg

Sogneudflugtsudvalg har møde d. 27. april.

8.Eventuelt

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøde –Tirsdag d. 21. 3. 2017 kl. 19.30 i konfirmandstuen

 

Dagsorden

Ordstyrer: Jørn Olsen

Referent: Lis Møberg

 

Referat:

Tilstede:

 

 

 

Fraværende:

Jørn Olsen, Jørgen Johansen, Kaj Vingborg, Thomas Olesen, John Pedersen, Claus Glerup,

Lis Møberg

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Indledning ved præsten

 

3 Gennemgang af regnskab 2016 ved Karen-   

    Margrethe

Regnskabet gennemgået, drøftet og godkendt.

Menighedsrådet ansøger om at få overskuddet på 118.105 kr. overført til 2017. Ligeledes søger menighedsrådet provstiudvalget om ekstra at afdrage 400.000 kr. på lånet.

Hejnsvig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43789317, Regnskab 2016, afleveret d. 21.3.2017

 

4. Orientering ved Kirkeværge

 

-          Udskiftet radiator ved orglet – med god virkning.

-          Der er kommet nye reoler oppe ved orgelet.

-          Der mangler noget belysning i sakristiet – kirkeværge følger op på det.

-          Mht. kalkning af kirken og evt. præstegården tilbyder kalkfirmaet en ”pasningsordning”,

               hvilket vil være en bedre og billigere       

               løsning.

               I 2017 bliver kirken og præstegården

               fuldkalket. Herfter tages der stilling til

               ”pasningsordningen” fra 2018.

-          Mht. murankre –  foreløbig pris på ca. 125.000 kr. fra to forskellige leverandører. Vi skal have det på budgettet i 2018.

-          Parkeringspladsen ved kirken skal renoveres og der er indhentet tilbud. Det er besluttet at Hejnsvig Maskinstation skal udføre arbejdet.

-          Præstegårdssyn udsættes, så det er sammen dag som kirkesyn, i september – dato fastsættes senere.

-          Mht. ekstra stole i kirken, aftaler graver, præst og sognemedhjælper hvor stolene skal placeres.

5. Orientering ved kontaktperson

Dna væske /tyverisikring af materiel undersøges af Kaj

6. Nyt fra præsten

Kirkekaffe i Hejnsvig kirke ved 10.30 gudstjenester – Lis finder frivillige og koordinerer.

Brug af konfirmandstue: Regler aftalt på menighedsrådsmøde.

 

 

7. Nyt fra udvalg

Præstegårdsudvalget: Ønske om ny bruser i badeværelse – menighedsrådet er positiv over for det.

Tour de Langfredag: Jørn og Lis serverer kaffe/saft til deltagerne i Hejnsvig kirke.

 

8. Eventuelt

Intet

 

 

 

 
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster