Fælles menighedsrådsmøder

Referat fra fælles menighedsrådsmøde

D. 10. april 2013.


Fraværende: Bo Madsen, Henrik Mohrsen, Eva Jensen, Ellen Krogh Larsen, Ernst Nissen.


1. Velkomst

2. Indledning

3. Nyt fra udvalgene

Præstegårdsudvalg

Det mangler stadig at blive lavet en skriftlig vedligeholdelsesaftale mellem præstefamilien og menighedsrådet - Jørn indkalder til et møde.


Koncertudvalg

2013 var på plads. Trine Gadeberg i september og Vorbasse Koret til jul.
2014 er stadig ikke aftalt.


Sogneudflugtsudvalg

Turen er ved at blive planlagt. Lyder spændende. Glæd jer.


Studietursudvalg

Der fremkom forskellige forslag. Jelling kirke, Aulum kirke og sognehus.


Kirkebladsudvalg

Næste kirkeblad er næsten klar.


Sognedagsudvalg

Ingen komm.


Sognehusudvalg

Ove Møberg og evt. andre fra det stående sognehusudvalg inviteres til fællesmødet i efteråret. Dina inviterer.4. Fortsat drøftelse af præstens visioner for kirkerne

Jørgen gav en fortsættelse af sine tanker omkring hans visioner og tanker. Der arbejdes med en visionsformulering - Gode forslag modtages.5. Forsat snak om følgende punkter

Samarbejde i fremtiden.
Der fremkom ikke nogle konkrete beslutninger.


6. Afklaring af samkøring af legataftaler og samarbejde omkring kirkegård i øvrigt

Der er indkøbt en PC til Vesterhede kirke og Ernst vil lægge legaterne ind.

I fremtiden påtænkes samarbejde omkring forskellige opgaver og


7. Revidering af indsamlinger og formål

Forslag fra Jørgen til Dina og Carsten. Bliver fremlagt på næste fællesmøde.


8. Eventuelt

Var det en idé med flere fællesmøder, bl.a. for at nedbringe antallet af møder i begge råd.
Punktet på næste fællesmøde.


Næste fællesmøde aftalt til d. 24. september 2013.

Referat

Referat fra fællesmøde i Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd

 

Mandag d. 18. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen Hejnsvig.
Kaffe ved Hejnsvig menighedsråd (Vesterhede)
Afbud: Lisbeth, fraværende uden afbrud: Bo.


1. Velkomst v. Dina

Dina bød alle velkomne


2. Indledning og salmesang v. Jørgen

Salmebogen nr. 592 sunget og Jørgen indledte over emnet nåde


3. Kort præsentation af begge menighedsråd

Kort præsentation af begge menighedsråd.


4. Godkendelse af vedtæger for fællesmødet

Godkendt med ikrafttrædelse den 18. februar 2013.


5. Nyt fra udvalgene.
Her vil jeg tillade mig at komme med den kommentar at vi jo næsten lige er tiltrådt og som følge af dette syntes jeg vi nøjes med at tage en gennemgang af hvert enkelt udvalg.

Gennemgang af opgaver for udvalgene og opdatering udvalgsmedlemmer.


Præstegårdsudvalget indstiller til begge menighedsråd, at Frands får dækket det udlagte beløb vedr. 2 døre. Menighedsrådene følger enstemmigt indstillingen og ønsker sagen lukket snarest muligt.


Får en snak om samarbejde i fremtiden.
a. Hvad vil vi priotere i vores menighedsråd?
b. Vil vi gøre som vi plejer?
c. Vil vi gøre andre tiltag?
d. Hvad har vi af visioner?
e. Er der noget der kan gøres anderledes?
f. Hvor ligger vores fornemmelse omkring de tiltag der har været?
g. Tænk og byd ind med stort og småt.
Eks. sognedag i den nuværende form. Skal det fortsætte?


Sognedagen skal nytænkes. Menighedsrådene vil gerne samarbejde med begge byers foreninger på en måde, hvor alle oplever integritet og respekt. Især de tidspunkter, hvor der er folkelige traditioner er oplagte. Vær opmærksom på koordination af datoer med de øvrige foreninger. Kirken ønsker at være vedkommende for sognenes borgere. Gudstjenesten skal være genkendelig. Til nogle arrangementer kan man givet med fordel definere en målgruppe, andre arrangementer skal have en meget bred målgruppe.


6. Drøftelse af præstens visioner for kirkerne v. Jørgen.

Jørgen har lavet et rigtigt godt oplæg/værktøj, som menighedsrådene gerne vil arbejde videre ud fra.
Pararbejde: Jørgen orienterer om status. Der holdes møde den 19. marts, hvor det videre arbejde skal planlægges. Jørgen vender tilbage til menighedsrådene efter den 19. marts. Repræsentanter fra menighedsrådene er meget velkomne til at deltage i mødet - aftal det med Jørgen.


7. Fremlæggelse af regnskab og budget må vente, idet vi i Hejnsvig først gennemgår dette på menighedsrådet d. 20. februar.

Taget til efterretning


8. Ønske om samkøring med Hejnsvig af legataftaler. V. Carsten.

Det undersøges, hvad der skal til (praktisk og økonomisk) og Vesterhede afklarer, hvad der ønskes.


9. Revidering af indsamlingslister, oplæg v. Jørgen.

Carsten, Dina go Jørgen laver et forslag som fremlægges til næste fællesmøde.


10. Evt.

Generalforsamling i Distriktsforeningen. Hejnsvig: tilmelding pr. mail til kasserer. Vesterhede: tilmelding til Karen-Margrethe i Grindsted.
Husk at bruge IT-skrive-bord.

Kirkebladets uddeling og afregning herfor fortsættes som tidligere aftalt.

Der er foretaget boligvurdering i forhold til fastsættelse af præstens husleje efter gældende regler.
Der er enighed om, at der tilbydes kirkebil til en højmesse pr. kirke pr. måned.
Jørgen beder menighedsrådene overveje fordelingen mellem materialer og personale med henblik på opprioritering af de kirkelige aktiviteter/sognemedhjælper. Samtidig der på længere sigt overvejes den generelle fordeling medllem kirkegård.
Jørgen overvejer en fast dag i ugen, hvor han er i Vesterhede, hvilket der er bred opbakning til.
Næste fællesmøde fastsættes til onsdag d. 10. april kl. 19.30 i konfirmandstuen (kaffeansvarlig: Hejnsvig).


Referent: Eva Jensen.
Flyt til Hejnsvig
- se bolig og erhverv hos:
Byggegrunde


Din lokale butikKontakt webmaster