Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget april 2021.

Aprilmødet i TMU var atter et møde med mange dagsordenspunkter. Direktør Christian Udby Olesen, Din Forsyning, gav udvalget et inspirerende og til tider provokerende oplæg til udvalgets temadrøftelse af Klima og verdensmålene som pejling i det daglige arbejde. Hovedessensen er, at vi ikke må sætte målene for lavt og at hvor der er vilje er der vej.

Udvalget skulle på mødet tage stilling til et forslag til ny lokalplan for et nyt boligområde ved Morsbølvej. Udvalget havde en række kommentarer og spørgsmål til lokalplanforsalget, hvorfor forslaget blev sendt tilbage til forvaltningen.

Byrådet besluttede på sit møde den 9. februar 2021 at yde støtte til almene boliger på Cafeteriagrunden i Hejnsvig. TMU nikkede ja til, at udarbejdelse af forslag til lokalplan kan igangsættes. Det Varde Boligforening, som ønsker at opføre 10 – 15 almene boliger som tæt-lav bebyggelse. Boligerne vil være med til at understøtte den lokale udvikling af Hejnsvig samt forskønne bymidten. Varde Boligforening har ikke opgivet at opføre almene boliger ved den kommende udstykning ved Østerbo, hvilket var den oprindelige plan. Disse planer vil blive gennemført, såfremt der er behov for yderligere almene boliger i Hejnsvig.

Billund By er ved at løbe tør for byggegrunde. Forvaltningen oplyste, at der kun er to ledige kommunale byggegrunde tilbage i Billund. Det haster derfor med udstykning af nye byggegrunde. De nye grunde forventes sat til salg i december 2021. Det blev endvidere oplyst, at det stort set er umuligt at opdrive et hus til slag i Billund.

Der er på budget 2021 afsat godt 1,9 millioner kr. til realisering af dele af Trafiksikkerhedsplanen 2020 – 2024. Såfremt hele planen skulle realisere her og nu ville der være brug for mere end 50 millioner kr. Udvalget måtte altså foretage en benhård prioritering. Der blev bl.a. afsat penge til trafikregulering på Jorden Rundt, venstresvingbane ved Dalsøvej/Tingvejen, Sdr. Boulevard ved Lynghallen og Buen/Gl. Hejnsvigvej i Billund. Spørgsmål om evt. etablering af rundkørsler ved Ribe Landevej/Refshøjvej og Ribe Landevej/Egebjerg Landevej/Kirkevej blev sendt tilbage til forvaltningen. De to sidstnævnte projekter vil være budgetstof, idet de ligger langt uden for den økonomiske ramme.

 

AT  

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget februar 2021.

Februar måneds UKU udvalgsmøde blev indledt med et fællesmøde med TMU. Anledningen var, at Vorbasse Koordinationsudvalg (underudvalg under Vorbasse Lokalråd) har fremlagt plan for etape 2 af den igangværende områdefornyelse i Vorbasse. Planen omfatter bl.a. etablering af en kunstgræsbane. Finansieringen har KOO (Lokalrådet) på plads, bl.a. via fondstilsagn. Kunstgræsbanen vil efterfølgende blive overdraget til Billund Kommune. Det er en gave, som ingen for øjeblikket kan anslå de årlige driftsudgifter til. Vorbassefolkene ønsker ikke brugerbetaling for benyttelse af kunstgræsbanen. KOO præsenterede deres projekt for TMU og UKU på et fællesmøde den 10. november 2020. Begge udvalg anerkender og sætter pris på det store lokale engagement. Der er som bekendt brugerbetaling for benyttelse af kunstgræsbanerne i Billund og Grindsted. Udvalgene vedtog derfor, at der skal gælde de samme principper for drift og administration af en eventuel kunstgræsbane i Vorbasse, som er gældende for de eksisterende kunstgræsbaner. På baggrund af den politiske beslutning fortsætter dialogen med KOO i Vorbasse.

Som bekendt har Billund Kommune overtaget værtsskabet for Skole OL Finalen 2021 – 2024. Afviklingen af den store finale var planlagt over fire dage hvert år i juni måned 2021 – 2024 med deltagelse af 12.000 – 14.000 børn. Grundet corona-situationen bliver afviklingen i år dog virtuel. Det er et meget stort projekt, som i den grad vil booste Billund og Billund Kommune som Børnenes Hovedstad. Der indgår 12 sportsgrene i arrangementet. Det er klasser, der dyster mod hinanden (ikke enkelte børn). Klasserne skal tilmelde sig senest 25. maj. Foruden en lang række afdelinger i kommunen er der også et hav af eksterne samarbejdspartnere: Frivilligcentret, Handelsforeningen i Billund, LegoHouse, Lalandia, ISB, Legoland, Kirkbi; Lego, Lego Fonden samt Ole Kirks Fond. Den virtuelle afvikling skal aftales med en række organer som støtter projektet bl.a. DIF, Tryg Fonden, Nordea Fonden, Kirkbi og Salling Group.

Lederen af Billund Kommunes Museer og projektlederen gav udvalget en orientering om det store ambitiøse museumsprojekt ved Karensminde. Det nye museum skal gerne blive et fyrtårn i den danske museumsverden. Det bliver et museum som kobler landbrug, industri og turisme sammen til en sammenhængende historie. Det er der ifølge museumslederen ikke andre danske museer, der gør. Fra april til juni indledes der fondsdialog. Fra juni til januar 2022 fortætter fondsdialogen, møder og fondsansøgninger.               

Der var indkommet tre ansøgninger til Arrangementspuljen, som UKU disponerer over. Puljen er i 2021 på 245.821 kr. Der blev bevilget 30.000 kr. til Revysangens Genklag til udvikling af ny kabaret/revy. Billund Kunstforening blev bevilget 10.000 kr. til markedsføring af kunstudstilling i Billund Centret. Endelig bevilgede udvalget 30.000 kr. til udvikling af en vandreforestilling i Lystanlægget Baldersbæk. Vejen og Varde kommuner yder også tilskud.

 

AT

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget januar 2021.

Årets første møde i TMU blev en langvarig affære på over 5 timer, men der var også mange sager på dagsordenen.

Som bekendt vedtog Folketinget kort før sommerferien 2020 en ”ny klimaplan for grøn affaldssortering og cirkulær økonomi”, som efter planen skulle implementeres i alle landets kommuner 1. juli 2021. Det er imidlertid håbløst at nå på så kort tid. Kommunerne kan derfor søge dispensation frem til 31. december 2022.  Selv om vi i Billund Kommune allerede i dag har en velfungerende affaldssortering, skal vi fremover sortere i flere fraktioner. Der er usikkerhed om vi fortsat får mulighed for at beholde poserne til madaffald og restaffald, eller om vi bliver tvunget til en spandeløsning på grund af renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. Men vi skal som minimum have yderligere 1 affaldsspand.

TMU anbefalede en ny mobilitetsplan for Billund By 2020 – 2040. Planen skal sikre en tryg, levende, cykel- og fodgængervenlig by, håndtering af øget biltrafik, sikre rammerne for vækst og udvikling i Billund By. Det er en god, men også dyr plan, som vil kræve anlæggelse såvel nye sammenhængende stier samt nye veje, således at al overflødig biltrafik ledes uden om Billund bymidte. Planen er som sagt meget ambitiøs og forventes endelig godkendt af Byrådet på februarmødet. Hele planen kan ses på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en pulje på 2,243 mio. kr. til mindre anlæg. Fra forvaltning, politikere og borgere var der indkommet 26 ønsker til en samlet pris på 3,215 mio. kr. Det siger sig selv, at når 7 politikere skal skære ønsker for ca. 1 mio. kr. væk, så tager det tid. Det gjorde det så også. Vi var enige om at benytte princippet ”need to have og nice to have”. Det blev bl.a. til gadebelysning ved forskellige stier i kommunen, udskiftning af bro ved Grønningen i Billund, Udvidelse af buslomme ved Nordmarksvej (Legoland), fortsat opsætning af innovative skraldespande, udbedring af stenmelsstier, hvor der ofte dannes skyllerender (stenmel erstattes med asfalt).

Grundet travlhed i forvaltningen blev iværksættelsen af lokalplanen for det nye boligområde ved Østerbo i Hejnsvig udskudt til næste TMU-møde. Forvaltningen lovede at se på problemerne med busstoppestedet ved Søgårdvej i Hejnsvig. Der er kun en halv buslomme. Problemet opstår, når både den nord- og sydgående bus holder ved siden af hinanden. Det var tæt på at få fatale følger for en pige på cykel i starten af december.

 

AT      

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget december 2020.

December måneds møde i TMU blev lidt af et maratonmøde på knap 6 timer. Mødet startede med, at chefen for Park og Vej, Christian Iversen, gav udvalget en orientering om årets gang og planerne for 2021. Cykelstien mellem Boldingvej og Hejnsvig er for længst taget i brug. Pga. covid 19 skete indvielsen desværre uden festivitas. Stien bliver allerede nu flittig benyttet af både cyklister og løbere. Til næste år kommer der slidbane på stien. Park og Vej bruger årligt 107.000 l. konventionelt brændstof til ca. 5,50 kr. pr. l. Overgang til grønt brændstof vil blive ca. dobbelt så dyrt. Afdelingen har svært ved at få vognmænd til at stå til rådighed til snerydning på trods af, at beredskabshonoraret er hævet betragteligt. Men aftalerne for denne vinter er dog på plads.

TMU havde en lang og særdeles grundig debat om lovliggørelse af nogle få virksomheder og butikker, som er placeret øst for kommuneplanens centerafgrænsning i Billund By. TMU ønsker virksomhederne og butikkerne bevaret. TMU besluttede, at Billund Kommune går i dialog med Erhvervsstyrelsen mhp. at udvide lokalplanens centerafgrænsning mod øst langs Vejlevej, således at Jupiter Cykler bliver omfattet af lokalplanen. Et ja fra Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende kræve et kommuneplantillæg samt en ændret lokalplan. Blomsterbutikken på Kløvermarken forsøges defineret som værende et produktionserhverv.

TMU blev orienteret om den kommende udstykning ved Østerbo i Hejnsvig. Forvaltningen er i god kontakt med ejeren af jorden. Forvaltningen er endvidere i god kontakt med Varde Boligforening, som har til hensigt at bygge op mod 20 lejligheder samt et fælleshus på området. Dertil kommer så det ønskede antal parcelhusgrunde. Lokalplansarbejdet sættes i gang januar 2021. Lokalplanen vedtages formentlig maj-juni 2021. Byggemodningen vil så gå i gang september 2021.

Forvaltningen er i dialog med de sidste 15 – 18 grundejere i Grindsted By, hvis private haveboringer er ulovlige pga. Grindstedforureningen. Grundejerne skal selv bekoste lukningen af de ulovlige boringer. TMU håber naturligvis, at dialogen lykkes, således at man undgår at skulle tage myndighedskasketten på.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 

AT

____________________________________________________________________________________________________________         

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget oktober 2020.

Der var flere spændende emner på UKU mødet i oktober. Mødet blev indledt med et dialogmøde med Magions formand Hans Bennetzen og centerleder Henrik Steen Andersen. Det går på mange måder godt for Magion. De seneste måneders corona restriktioner har dog været udfordrende. Magion forventer at komme ud med et overskud i 2020, som nogenlunde svarer til overskuddet i 2019: nemlig i omegnen af ½ mio. kr. Med støtte fra Billund Kommune samt et par stor lokale fonde regner Magion med at gå i gang et byggeri af et multihus i 2021, som skal stå færdigt i oktober 2022. Man har også et ønske om at udvide køkkenet, da det er for lille.

Udvalget fik på mødet en budgetopfølgning for oktober. Kort fortalt ligger kommunens samlede serviceudgifter lige netop inden for den udmeldte serviceramme, takket være de besparelser, som byrådet gennemførte i foråret 2020.

UKU har flere gange i denne byrådsperiode drøftet SSP arbejdet og organiseringen af dette. SSP er i dag organiseret i Ungeafdelingen. Tidligere var SSP organiseret i Ungdomsskolen. Den socialdemokratiske byrådsgruppe ser gerne at SSP medarbejderne bliver mere opsøgende på tider, hvor de unge mennesker ikke sidder på skolebænken, dvs. efter kl. 16 og i weekenderne. Efter vores opfattelse kan SSP arbejde ikke være et primært 8 – 16 job. Vi ser derfor gerne, at SSP flyttes tilbage i Ungdomsskoleregi. UKU traf beslutning om, at spørgsmålet om organisatorisk placering af SSP sendes i høring hos de berørte parter. Forud for den politiske behandling af dette emne gav ledelsen af det lokale politi en orientering om ungdomskriminaliteten i Billund Kommune og specielt i Grindsted By. Tallene er efter politiets opfattelse på ingen måde alarmerende.

På mødet fik vi også en orientering om anlægsprojektet ”Musikcentralen”. Billund Kommune har som bekendt afsat 8 mio. kr. mens der på finansloven er afsat 8,1 mio. kr. Arbejdet har været i udbud. Hovedentreprisen gik til Murerfirmaet Erik Møberg A/S, Hejnsvig. Arbejdet er påbegyndt her i uge 43. Billund Kommune har søgt en landsdækkende fond om yderligere støtte til bl.a. indretning og inventar. Kommunen forventer svar efter den 28. oktober 2020. Udvalget havde også en indledende drøftelse af driftsform og organisering. Her skal vi naturligvis også indtænke et samarbejde med Magion. Der skal også tænkes på et navn til den nye Musikcentral. Jeg ser gerne, at vi ikke glemmer historien, således at det af navnet fremgår, at det altså oprindeligt var en varmecentral.

 

AT     

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget september 2020.

September måneds TMU møde blev indledt med et dialogmøde med to frivillige genbrugsvejledere fra hver af de tre små genbrugspladser i henholdsvis Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Der er stadig en del fejlsortering på pladserne; især kommunens mange udlændinge har svært ved at sortere rigtigt. I mange af deres hjemlande er man jo knap kommet i gang med at sortere. Her er løsningen nok ikke skilte, men måske snarere letforståelige piktogrammer. Et andet problem er, når borgere fra andre byer i vore nabokommuner benytter de små genbrugspladser. Dette problem løses dog i løbet af et par måneder, når der etableres adgangskontrol i form af en app og/eller brug af sundhedskortet. Endelig oplever genbrugsvejlederne problemer i ydertimerne, hvor også lokale håndværkere afleverer deres affald, for at slippe for at betale på de store genbrugspladser i Billund og Grindsted. Dialogmødet mundede ud i enighed om, at TMU skal udarbejde et forslag til åbningstider, som i store træk følger åbningstiderne på de store genbrugspladser i centerbyerne. TMU træffer beslutning på næste udvalgsmøde.

TMU har flere gange drøftet trafiksikkerheden i rundkørslen ved Tinghusgade på baggrund af de alvorlige ulykker, som især cyklende trafikanter har været udsat for i rundkørslen. Udvalget skulle tage stilling til to scenarier: forbedring af rundkørslen (i stil med de tre ombyggede rundkørsler i Billund) eller etablering af lysregulering. Begge forslag afskaffer den dobbeltrettede cykelsti, som nu findes på Sydtoften, således at der fremover bliver cykelsti på både nord- og sydsiden af Sydtoften. Et lysreguleret kryds er her der mest sikre, til gengæld vil uheldene være mere alvorlige, når uheldet er ude, på grund af den højere hastighed. TMU valgte at ombygge rundkørslen og samtidig besluttedes det, at toppen skal skæres af rundkørslen for at sikre bedre oversigtsforhold.

TMU besluttede ligeledes, at parkeringsreguleringerne i Grindsted by fjernes helt. Der er i Grindsted i alt 2004 parkeringspladser. Såfremt denne beslutning volder problemer, vil TMU se på det igen.

Der er godt gang i etableringen af nye cykelstier i Billund Kommune. Stien fra Boldingvej til Hejnsvig er næsten færdig. Man forventer åbning i enten uge 41 (vil passe fint med skolernes motionsdag) eller i uge 43. Forvaltningen vil snarest melde en endelig dato ud. De tre mindre stykker cykelsti ved Filskov forventes taget i brug i april 2021. Endelig forventes cykelstien langs Koldingvej taget i brug til juni 2021.

 

AT    

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget august 2020.

Den politiske efterårssæson blev indledt med et forholdsvist kortvarigt møde i UKU. På baggrund af tidligere drøftelser i UKU vedtog udvalget en ny strategi for rusmiddelindsatsen i Billund Kommune. Den nye strategi har et særligt fokus på de unge, og den anbefaler bl.a. at unge under 16 år ikke drikker alkohol, idet tidlig start på indtagelse af alkohol har en lang række uheldige følgevirkninger, så som fx gennemførelse af en ungdomsuddannelse og/eller bevarelse af tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarked. Strategien blev vedtaget med 6 stemmer for 1 stemme imod (DF).

Udvalget en spændende diskussion om, hvad kommunen kan gøre for at få de unge til at flytte tilbage til kommunen efter end uddannelse. 5 af vore 6 nabokommuner er bedre til at få de unge til at vende tilbage til deres gamle hjemkommune. Der må vi kunne lære noget, ikke mindst i betragtning af, at kommunen har en lang række virksomheder med virkelig spændende jobmuligheder. Vi er også Børnenes Hovedstad med gode vilkår for børnene i såvel institution som skole. Vi må blive bedre til at fortælle om mulighederne i vores kommune. Vi kunne fx som i Hedensted Kommune hente vores unge hjem til jul fra de store uddannelsesbyer i lejde busser og på hjemturen fortælle om jobmuligheder mm. i Billund Kommune. Nye initiativer behøver ikke at koste spidsen af en jetjager. Blot en enkelt ny tilflytter kan sagtens betale et par busture.

På mødet fik vi også en orientering om projekt Musikcentralen (det kommende Unge- og Kulturhus). Arbejdet skrider planmæssigt frem. Vi skal gerne i gang med selve byggeriet inden nytår for at være sikre på at få den statslige bevilling på 5 mio. kr. Det nye hus forventes indviet 1. december 2021. Driften vil derfor først fremgå af budget 2022.

Atter en gang drøftede UKU museets magasinforhold. Magasinerne er placeret på forskellige lejede lokationer, som ikke er velegnede til formålet. I 2019 kom det frem, at taget et enkelt sted var utæt. Byrådet besluttede derfor ved budget 2020 at afsætte 9,5 mio. kr. i overslagsårene til et nyt magasinbyggerived Karensminde i overslagsårene 2021 – 2023. De mest kritisable forhold i magasinerne er nu blevet udbedret. I løbet af forsommeren 2020 kom tanken frem om at lade magasinløsningen indgå i det store kommende museumsbyggeri. På denne måde vil der være ca. 20 mio. kommunale kr. til rådighed, når man skal ud at søge fondsstøtte. Det ser bedre ud end 10. mio. kr.! Jeg lod mig overbevise i den politiske styregruppe og senere i UKU for på denne måde at skabe konsensus. Magasinløsningen er derfor udskudt i flere år, hvilket jeg ikke håber får konsekvenser, når museet næste år igen skal vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

AT               

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget juni 2020.

Juni mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev et maratonmøde på 7 timer; alligevel måtte flere dagsordenspunkter udskydes til kommende møder. Mødet blev afviklet i byrådssalen, så der var god plads i henhold til Covid19 restriktionerne.

TMU har først på måneden afholdt et møde med en borgergruppe fra Morsbøl Søvej, som ønsker de rekreative faciliteter i området færdiggjort i henhold til lokalplan 140. TMU besluttede, at forvaltningen skal  udarbejde et projektforslag til en udflugtslegeplads, en multibane samt en udsigtsbro ved Engsøen, som er blevet stillet beboerne i udsigt ved lokalplanens tilblivelse tilbage i 2004. Hele projektet vil blive delvis finansieret af restbeløbet fra byggemodningskontoen. Hele herligheden tænkes placeret på det grønne område mellem Morsbølvej og Engsøen. Borgerne vil blive inddraget i processen.

Da servicerammen også i 2020 er under pres, besluttede Økonomiudvalget i april 2020, at alle fagudvalg, som oplæg til de kommende budgetforhandlinger, skal udarbejde et prioriteringskatalog (besparelser) på minimum 1,5 % samt et udvidelseskatalog på op til 1,5 %. Vedr. besparelser peger udvalget bl.a. på besparelser på Natur, Park & Vej samt vedligehold af kommunale ejendomme. På udvidelsesområdet peger udvalget på flere penge til vedligehold af vore veje samt flere penge til vandløbsbudgettet. Begge områder er berørt af de stigende nedbørsmængder. På anlægssiden går TMU efter at bibeholde et relativt højt budget på 8 millioner kr. til cykelstier og fortove.

Byrådet besluttede i november 2018 at udbygge og omdanne genbrugspladserne i Grindsted og Billund for 25 millioner kr. Nu viser det sig, at der stilles nye krav til bl.a. omklædningsfaciliteter. Samlet bliver projekterne nu estimeret til at koste 28 millioner kr. Jeg gav på mødet udtryk for, at jeg er godt træt af, at et godkendt projekt på 1½ år bliver mere end 10 % dyrere. TMU anbefalede dog at godkende projekterne.

 

AT     

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget maj 2020.

Maj måneds udvalgsmøde i UKU var det første fysiske møde i et par måneder. Grundet coronakrisen har de politiske møder siden starten af marts været afviklet som skypemøder. Det var dejligt at kunne mødes igen. Skypemøder er i min optik så absolut en nødløsning.

Udvalget havde et dialogmøde med repræsentanter fra styregruppen for Talent Billund. Som tidligere beskrevet er Talent Billund et treårigt projekt, som bl.a. har til formål at fastholde talenter i Billund Kommune, at fastholde unge i ungdomsuddannelserne til gavn for Campus Grindsted, at tiltrække nye unge til kommunen, at styrke de mange foreninger i kommunen og uddanne nye ledere. I år to er kulturdelen ligeledes blevet en del af projektet. Projektperioden udløber 31. juli 2021. Dialogmødet var altså en slags midtvejsevaluering.  Projektet har været finansieret af Billund Kommune, Ole Kirks Fond samt deltagerbetaling. Projektet har været en stor succes, som også har tiltrukket unge mennesker fra vore nabokommuner. Det er værd at bemærke, at det ikke kun er et håndboldprojekt, selvom initiativet kom fra folk i håndboldverdenen. Der er nu deltagere fra en bred vifte indenfor såvel idræts- som kulturlivet. Når projektperioden er slut er det vores opgave at være med til sikre en fortsat finansiering af Talent Billund, som et attraktivt tilbud til unge mennesker, som virkelig vil satse på deres fritidsinteresse. Talent Billund har et rigtig godt slogan: ”Sammen om at ville”.       

UKU havde også en indledende drøftelse af budget 2021. Økonomiudvalget besluttede i april 2020, at alle udvalg skulle udarbejde et prioriteringskatalog (besparelser) på minimum 1,5 %. Denne øvelse skulle så give plads til et udvidelseskatalog på 1,5 %, hvilket naturligvis er meget sjovere. Servicerammen er i 2020 under pres, hvilket indikerer, at forhandlingerne vedr. budget 2021 måske bliver vanskeligere end de foregående år. Men UKU fastholder, at der skal ansættes en selvstændig leder af Museet for at styrke den faglige ledelse, og som også kan stå i spidsen for vort ambitiøse museumsbyggeri. Den længe ventede særudstilling om besættelsestiden forventes ifølge kulturchefen at åbne 1. november 2020.

 

AT   

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget februar 2020.

Februar mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev afviklet i CoC’s nye domicil på Kløvermarken 35 i Billund. Det blev endvidere et af de længste udvalgsmøder, som jeg har deltaget i, knap 7 timer. Flere punkter måtte endda udskydes til et senere møde.   Direktøren for Børnenes Hovedstad Charlotte Sahl Madsen viste rundt og fortalte om igangværende projekter.

Vi er nu midtvejs i denne byrådsperiode. Der blev derfor givet en orientering om, hvad de forskelige afdelinger og teams havde arbejdet med og hvad der er på bedding de kommende år. Udfordringer og succeser blev omtalt. Der er ingen tvivl om, at mange medarbejdere er udfordret pga. af den rivende udvikling i kommunen; især i Billund By.

I forbindelse med Jem & Fix byggeriet ved Sdr. Elkjærvej i Billund indstillede TMU, at gives en anlægsbevilling på knap 1,4 mio. kr. til etablering af en ny vej. Andre virksomheder kan i øvrigt være på vej.

Ligeledes indstillede TMU til Byrådet, at der frigives et beløb til byggemodning af 11 parcelhusgrunde på Gøglervej i Vorbasse.

TMU indstillede også, at der frigives 3,3 mio. kr. til færdiggørelsen af cykelstien fra Boldingvej til Hejnsvig, så vi endelig efter årtiers venten kan cykle hele vejen fra Hejnsvig til Grindsted i naturskønne omgivelser.

Udover færdiggørelsen af Hejnsvig cykelstien besluttede TMU allerede i marts 2019 at tre mindre cykelstiprojekter gennemføres i Filskov i løbet 2020. Men udvalget prioriterede også cykelstier, som ligger lidt længere ude i fremtiden. Vi ønsker fortsat at forbinde vore byer og færdiggøre allerede påbegyndte cykelstier. Udvalget foretog  derfor følgende prioriteringer, som naturligvis kan ændres, hvis de økonomiske eller andre forudsætninger ændres:

Koldingvej til Hedegårdsrundkørslen, ca. 2.600 m.

Skjoldbjerg – Almstok – Koldingvej, 3.000 m.

Vejlevej / Omme Landevej, 4.000 m (så vil Filskov og Sdr. Omme være forbundet).

Tingvejen ved Lindegården, ca. 500 m.

Egebjerg Landevej (Vesterhede) – Hejnsvig via Kirkevej, 4.500 m.

Løvlundvej (fra Rideskolen)– til Grene Kirke, ca. 600 m.

 

AT   

______________________________________________________________________________  

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget november 2019.

November måneds møde i UKU blev indledt med et dialogmøde med ledelsen og bestyrelsen for Talent Billund. Talent Billund er et 3 årigt projekt, som er opstået i et samarbejde mellem Billund Kommune og Ole Kirks Fond. Projektet er nu godt i gang med sit 2. år. Formålet med projektet er at udvikle talentpotentialet blandt børn og unge på tværs af idræts- og andre kulturaktiviteter. Talent Billund skal ikke ses som en konkurrent til det lokale foreningsliv, men som en overbygning af dette. Der er for øjeblikket et aktivt samarbejde med 11 foreninger i kommunen. Talent Billund skal også være med til at gøre det attraktivt at bosætte sig og/eller tage sin ungdomsuddannelse i Billund Kommune. Det skal også understøtte Billund Kommunes vision om leg, læring og kreativitet. I de første ca. 15 måneder har i alt 130 elever været igennem projektet. Elevtallet svinger mellem 85 og 100. 23 af Talent Billund elever er også elever på Campus Grindsted. Talent Billund har også tiltrukket 11 elever, som kommer fra andre kommuner; heraf alene 5 fra Ansager og omegn. Håndbolddelen er fortsat den afdeling, der tiltrækker langt flest elever, hvilket måske ikke kan undre, da lederen er tidligere elitespiller i KIF. Men der er også talenter fra fodbold, golf svømning og en lang række andre sportsgrene. Med henblik på at få udvidet målgruppen af talenter, således at unge talenter inden for andre dele af kulturområdet også kan blive tiltrukket af Talent Billund, er lederen af kulturskolen netop tiltrådt bestyrelsen. Tre unge elever fra Talent Billund fortalte på mødet om deres oplevelser med projektet. De gjorde det hammergodt. Men det største indtryk på mig gjorde en far, som fortalte om sin søn, som havde haft det vanskeligt i skolen og som tilmed var ordblind. Inden han blev elev i Talent Billund var han også ved at komme i dårligt selskab. I talent Billund fandt han en sportsgren, som han nu dyrker med stor entusiasme. Han har fået styrket sit selvværd og fået nye kammerater. Den fortælling gjorde et dybt indtryk på mig. Jeg vil sætte meget ind på, at Talent Billund får lov til at fortsætte ud over projektperioden, som slutter i 2021.

På mødet blev der også givet en orientering om rusmiddelområdet i Billund Kommune. Der skal udarbejdes en ny politik på området. Der er plads til forbedringer. Udvalget drager derfor på studietur til Randers og Ikast-Brande kommuner den 16. december for at indhente inspiration.   

Der var flere andre spændende punkter på dagsordenen, men pladsen tillader desværre ikke mere.

 

AT    

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget september 2019.

Det 2. møde i TMU i september blev afviklet om eftermiddagen umiddelbart før 2. behandlingen og vedtagelsen i byrådet af budget 2020.

TMU fik på mødet en orientering om arbejdet i Grindsted bymidteforum. Der har i efteråret været afholdt 2 møder, hvor man har diskuteret udfordringer og potentialer. Problemet med de tomme lokaler i bymidten bliver ikke løst på en studs, idet en del ejendomme ejes af folk fjernt fra Grindsted, som måske ikke har den store veneration for byen og dens udvikling.  Man kan forestille sig udstillinger i nogle af de tomme vinduer, fx om byens historie. Man kunne måske også forestille sig ændringer i lokalplanerne, således at der kan åbnes op for beboelse i stueetagen i en række ejendom, for på den måde at skabe mere liv i gaderne. Tanken om etablering af egentlige gågader ved det centrale femstjernetorv har også været drøftet. Det vil åbne mulighed for egentlig udeservering, hvilket er en mangelvare i dag. Udfordringerne er mange.

TMU besluttede, på bl.a. henvendelser fra handelslivet, at alle gader omkring LegoHouse fremover vil have 1 times parkering. Til gengæld vil de to første timers parkering i Parkeringshuset være gratis, tilkørsel fra Hovedgaden.

Der er god gang i forskellige undersøgelser ag Grindsted-forureningen. Undersøgelsen af mulighederne for en evt. oprensning af Engsøen er i gang. Region Syddanmark gennemfører frem til jul ni nye moniteringsboringer i forureningsfanerne fra hhv. fabriksgrunden og den gamle losseplads. Det er i øvrigt glædeligt, at den nye miljøminister Lea Wermelin aflagde besøg i byen mandag d. 28. september for ved selvsyn at danne sig et overblik over problemets omfang. Det er positivt, at ministeren melder sin ankomst selv om der ikke er et folketingsvalg lige om hjørnet.

Det indledende arbejde med etablering af cykelstien fra Boldingvej til Hejnsvig er i gang med afholdelse af åstedsforretning som planlagt, jf byrådsbeslutningen om linjeføringen.

Udvidelsen af Grenevej blev påbegyndt mandag d. 28. september. Dermed kan vi nu endelig se afslutningen på den flerårige gamle saga om vejens udvidelse. 

 

AT          

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget september 2019.

September måneds UKU møde blev indledt med et dialogmøde med repræsentanter fra Campus Grindsted. Ungdomsuddannelserne kommer rundt alle kommunens overbygningsskoler. De unge mennesker ved meget om uddannelserne, men de ved til gengæld ikke så meget om, hvad uddannelserne kan bruges til. Her kommer det politiske ønske om ansættelse af en erhvervsplaymaker ind i billedet. Formålet med en erhvervsplaymaker er bl.a. at give de unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne en indsigt erhvervsmulighederne i Billund Kommune. Erhvervsplaymakeren skal også styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Campus er endvidere meget begejstrede for buskortordningen for de unge i Billund Kommune. Det betyder meget. Campus efterlyser kollegieværelser/lejligheder som en integreret del af Campusområdet. Såfremt Billund Kommunes talentudviklingsprojekt, IKA – Idræts- og kulturakademi, skal helt op på den store klinge, vil det også kræve, at der kollegier til rådighed i Campusområdet.

Efter dialogmødet var der et fællesmøde med Voksenudvalget. Emnet var en revidering af Billund Kommunes Handicappolitik. Den nuværende handicappolitik blev vedtaget i Byrådet d. 15. december 2015. Det reviderede udkast til ny handicappolitik tager højde for den nye udvalgsstruktur og er tilpasset ny lovgivning. Den nye politik lægger op til et større samarbejde mellem borgeren, pårørende og kommunen. Politikken lever således bedre op til kommunens nye strategi: Ved Fælles Hjælp. Handicaprådet godkendte det nye udkast på sit møde d. 20. juni 2019. Byrådet skal senere godkende den nye handicappolitik.

Kultur – og Fritidsrådet arbejdede i 2018 med en ny puljestruktur på kultur- og fritidsområdet. Den nye puljestruktur blev godkendt af Byrådet d. 18. december 2018.  Ændringerne indebærer bl.a. færre, men større puljer. Beslutningen indebærer endvidere at uforbrugte midler fremover kan overføres til det efterfølgende år. Der er stadig penge tilbage i puljerne. Der er endvidere generel tilfredshed med nyordningen. Ikke alle kultur- og fritidsorganisationer har ikke været hel med på de ændrede ansøgningsfrister, hvilket kan forklare, at der er en hel del penge i nogle af puljerne. Det må vi kunne gøre bedre.     

Nyhedsbrev Teknik - og Miljøudvalget august 2019.

Det første møde i TMU efter sommerferien blev indledt med en cykeltur rundt til forskellige legepladser i Billund by. Kommunens legepladsstrategi går bl.a. ud på at nedlægge nogle af de gamle nedslidte legepladser og erstatte dem med større, mere spændende og udfordrende legepladser. Billund Kommune drifter 135 legepladser, hvilket er et meget højt tal; befolkningstallet taget i betragtning. Der er simpelthen ikke penge til at holde så mange legepladser i forsvarlig stand. Borgerne oplever derfor at flere og flere legeredskaber bliver pillet ned i takt med at de efterhånden udgør en sikkerhedsrisiko. TMU så på flere legepladser på især Tingstedet, hvor der er legepladser i hver lomme; altså typisk en legeplads for hver 8. – 10. hus.  Beboerne er glade for deres små lokale legepladser, som også tjener et stort formål i en tilflytterby som Billund. Legepladsstrategien har bestemt ikke fået den bedste start. Borgerne har desværre ikke været involveret i tilstrækkelig grad. Dialog er vigtig. Borgerne bør mere på banen i implementeringsfasen. I omegnsbyerne skal lokalrådene også på banen. Der er en række uafklarede spørgsmål, som står tilbage, bl.a. bør muligheden for borgernes overtagelse af en række mindre legepladser undersøges. TMU tager derfor problematikken op på sit næste møde primo september.

Budgetforhandlingerne er udskudt pga. det sene folketingsvalg. Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2020 lader vente på sig. Alle 4 fagudvalg er blevet bedt om at prioritere deres ønsker til det kommende budget. Der er som sædvanligt langt flere ønsker end det er muligt at realisere. Det glæder mig rigtig meget, at TMU’s 1. prioritet er en forhøjelse af cykelstipuljen fra 4 mio. kr. til 8. mio. kr. i 2020. Derudover prioriteres andre anlægsprojekter:

  • Ny udviklingsplan Billund Midtby
  • Pulje til områdefornyelse
  • Trafiksikkerhedspuljen
  • Områdefornyelse i Vorbasse

Vejdirektoratet beder med års mellem kommunerne komme med ønsker vedr. etablering af cykelstier langs statsvejene. Et enigt TMU ønsker, at en cykelsti langs Billund-Grindsted vejen skal have 1. prioritet. Det drejer sig om en strækning på 9,2 km. fra Sagro til Grindsted.

En ting der optager især borgerne i Billund er de til tider kaotiske parkeringsforhold i Billund Midtby. Byen har hidtil været opdelt i forskellige P-zoner, hvilket mange udlændinge har svært ved at forstå. Flere steder i byen bliver der derfor nu indført 1 og 2 timers parkering på hverdage fra 9 – 18. Dele af Ole Kirks Vej samt Systemvej reguleres med parkeringsforbud fra 9 – 18. Der vil naturligvis blive orienteret grundigt om de nye regler.  

 

AT

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget juni 2019.

Det sidste møde i TMU inden sommerferien blev et forholdsvist kortvarigt møde. Som beskrevet i mit Nyhedsbrev fra marts 2019 besluttede TMU, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for etablering af 3 mindre cykelstiforbindelser på begge sider af Filskov by samt mulighed for færdiggørelsen af cykelstien fra Grindsted til Hejnsvig. Cykelstien slutter som bekendt ret abrupt ved Boldingvej. Forvaltningen foreslår en linjeføring på det gamle jernbanetracé. Cykelstien vil derefter munde ud i Bredgade et par hundreder meter vest for Hejnsvig by, hvorfra der ligeledes skal laves en cykelsti langs nordsiden af vejen frem til byen. Et enigt TMU besluttede, at Hejnsvigprojektet gennemføres i 2020. Projektet vil koste ca. 4 mio. kr. TMU indstiller endvidere, at der allerede i år frigives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektering og erhvervelse af jordarealer. Alt naturligvis under forudsætning af, at Byrådet siger god for projektet. Filskovprojekterne gennemføres så i 2021, med mindre det lykkes TMU at få forhøjet stipuljen ved de kommende budgetforhandlinger. Nu ser det endelig ud til, at cykelstien mellem Grindsted og Hejnsvig færdiggøres med 25 - 30 års forsinkelse.

Borgermødet i Magion om Grindstedforureningen tirsdag d. 14. maj, som blev afholdt i et samarbejde mellem Billund Kommune og Region Syddanmark, var ganske godt besøgt. Der var 12 stande med forskellige temaer i relation til Grindstedforureningen. Standen, som beskæftigede sig med forbuddet mod private haveboringer ved forureningsfanen ned mod åen, havde naturligvis stor søgning. Borgermødet var velbesøgt og blev afviklet på en god og saglig måde. Forvaltningen er blevet bedt om at lave en undersøgelse af, hvad det vil koste at oprense Engsøen. En ekstern rådgiver er ved at udarbejde et notat om, hvad det vil koste at lave en undersøgelse af en oprensning af Engsøen. TMU vil senere blive orienteret. En evt. oprensning af Engsøen er desværre ikke en opgave for Regionen.  Oprensning af søen bliver nok voldsom dyr. Det bliver ikke en opgave, som Billund Kommune alene kan påtage sig. Staten må også til lommerne.      

 

AT

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget maj 2019.

Maj mødet i UKU blev indledt med en 2 timer lang visionsworkshop vedr. ungepolitikken.  Politikerne havde cafedrøftelse 2 og 2 af visionerne for den kommende ungepolitik. Cafeerne havde følgende overskrifter:

  • Sundhed – trivsel – fællesskaber
  • Fritid – hverdagsliv
  • Helhed og sammenhæng i livet – overgange

Cafeerne blev faciliteret af områdecheferne. Vi kom på skift rundt til alle tre cafeer. Workshoppen viste, at der var stor politisk enighed om visionerne, og at vi har hentet  megen inspiration fra vores netop overståede studietur til Galway i Irland.  Det tegner godt for udarbejdelsen af den kommende ungepolitik.

Unge- og Kulturudvalget havde en drøftelse af ønskerne til budget for såvel drift som anlæg. Museets magasinforhold er ikke tilfredsstillende. Magasinerne er placeret på tre lokationer, som ikke er egnede til opbevaring af museumsgenstande. Vi skal derfor have fundet en løsning. Indtil en permanent løsning er fundet, blev forvaltningen anmodet om evt. at finde en midlertidig løsning i tomme kommunale bygninger, hvor man kan regulere temperatur og luftfugtighed, således at vores museumsgenstande ikke ødelægges. Jeg frygter, at vi kan miste vores statsanerkendelse, når Slot- og Kulturstyrelsen kommer på besøg igen om 1 – 1½ år, såfremt vi ikke får styr på museets magasinforhold. Drøftelserne af budget 2020 fortsætter på næste UKU møde.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at foretage et servicetjek af bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Servicetjekket skal være med til at skabe et råderum på minimum 12 mio. kr., som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020. Firmaet som forestår undersøgelsen på arbejdsmarkedsområdet for de unge har konstateret, at Billund Kommune bruger væsentlig flere penge på indsatser for uddannelsesparate og for aktivitetsparate end sammenlignelige kommuner. Ligeledes bruger vi rigtig mange penge på mentorer. Resultaterne står desværre ikke mål med indsatsen. Der er altså noget at komme efter. Der er allerede ved at blive taget hånd om det.

 

AT  

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget april 2019.

April måneds møde i TMU var henlagt til WOW Park i Finderup, som ligger ca. 20 km. nord for Skjern.  Initiativtagerne til WOW Park Skjern har tidligere fået byrådets tilladelse til at oprette en WOW Park i Billund, som kommer til at ligge ved Østerbyvej. TMU fik først en orientering om ideen med WOW Park. Derefter var der afsat ca. 1 time til at afprøve de forskellige aktiviteter. Det var både skægt og udfordrende. WOW Park Skjern havde sidste år 35.000 gæster. WOW Park Billund vil blive ca. 3 gange så stor som WOW Park Skjern. Når WOW Park Billund åbner næste år i påsken forventes der 90.000 gæster. WOW Parkerne adskiller sig meget fra de øvrige forlystelsesparker, idet der ikke er nogle mekaniske aktiviteter, og naturen er i højsædet.  WOW Park vil blive et rigtig godt supplement til de øvrige forlystelser i Billund. Der bliver noget at glæde sig til.

Der er ved at blive udarbejdet et lokalplansforslag for Morsbøl Søpark. I den forbindelse skal der tages stilling til evt. etagebyggeri langs dele af sydsiden af Engsøen. Punktet blev indtil videre sendt til hjørne, idet TMU ønsker at besigtige området samt få en visualisering af de forskellige højder inden endelig stillingtagen.  

Byrådet har besluttet en ny procedure for budgetlægningen for det kommende år, således at fagudvalgene kommer mere på banen på et tidligere tidspunkt. TMU havde således en lang drøftelse af ønsker og ændringer til budget 2020. Ønskerne er langt flere end økonomien tillader. Udvalget bliver derfor på de kommende møder nødt til at prioritere ønskerne. TMU er dog enige om, at stipuljen skal have et væsentligt løft. På grund af den fortsatte udviklingen af Billund bymidte skal der fortsat afsættes et ikke uvæsentligt millionbeløb i de kommende år for at leve op til Udviklingsplanen for Billund Midtby. Der bliver blandt andet derfor nok ikke råd til sideudvidelser og til asfaltering af grusveje i det kommende år. Under alle omstændigheder venter et par spændende måneder.

 

AT  

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget marts 2019.

Marts mødet i TMU blev et maratonmøde, som strakte sig fra kl. 16.00 til 23.20. Der var også mange spændende emner til diskussion og beslutning. Mødet blev indledt med et dialogmøde med lokalrådene og de frivillige genbrugsvejledere fra de tre mindre genbrugspladser i Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Sorteringen går nu bedre og efter opsætning af videoovervågning på pladserne er antallet af ”gæster” fra andre kommuner også stærkt faldende.

Udvidelsen af Grenevej var atter en gang på tapetet. TMU besluttede på mødet i februar, at forvaltningen skulle fremlægge alternative løsningsforslag. Der blev fremlagt i alt 12 forslag, hvor der var tale om forskellige vejbredder, med eller uden cykelsti langs hele vejen, oprindelig linjeføring eller en linjeføring, som i højere grad imødekommer en række borgeres ønsker. Det var en svær nød at knække. Men et enigt TMU indstiller nu til ØK og byrådet, at vejen får en bredde på 7 meter, at der etableres cykelsti langs hele vejen og at man følger borgerindstillingen om en lidt ændret linjeføring.

Et andet stort emne var prioritering af stiplanens projekter i 2019. Landdistriktsrådets udtalelse indgik naturligvis også i drøftelsen og prioriteringen. TMU er af den opfattelse, at allerede eksisterende cykelstier skal færdigøres inden man kaster sig ud i helt nye projekter. Det betyder i praksis, at cykelstien mellem Filskov og Sdr. Omme samt cykelstien mellem Grindsted og Hejnsvig skal færdiggøres fra Boldingvej og helt frem til Hejnsvig. Der afsættes 1 million kr. til forundersøgelse og påbegyndt projektering af de udvalgte stiforløb. Da vi er kommet så langt hen på året, kan det ikke forventes, at der bliver lagt asfalt ud på nye cykelstier i 2019. Til gengæld er der de flere penge at gøre godt med i 2020. Medlemmerne af TMU har endvidere givet hinanden håndslag på at forsøge at få cykelstipuljen forøget ved de kommende budgetforhandlinger.

 

AT    

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget marts 2019.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede byrådet at gennemføre et servicetjek på følgende forvaltningsområder: administrations-, genoptrænings- og beskæftigelsesområdet. Formålet med servicetjekkene er at fremskaffe et økonomisk råderum på minimum 12 millioner kr., som kan anvendes i forbindelse med budget 2020. På udvalgsmødet den 14. marts fik udvalget en orientering om, hvordan arbejdet bliver grebet an på beskæftigelsesområdet. Arbejdet vil blive afsluttet således, at der kan foregå en afrapportering på Unge- og Kulturudvalgsmødet i maj. Resultatet vil indgå i Byrådets budgetseminar den 12. juni. 
Byrådet har besluttet, at Musikcentralen i Grindsted skal renoveres og udbygges. Musikcentralen bliver i dag benyttet af Kulturskolen og til Lynghedeskolens musikundervisning. I efteråret 2018 var UKU sammen med 4 unge på en inspirationstur til Herning, Ikast og Fredericia. Vort ambitionsniveau er højt. Vi vil anlægge et unikt unge- og kulturcenter i Grindsted, som vil blive et fantastisk supplement til Campus og alt det andet der sker i Magion. Billund Kommune har i årene 2019 og 2020 afsat i alt 8 mio. kr. til projektet. På finansloven for 2019 er der ligeledes afsat 8 mio. kr.  Vi har altså en samlet budgetramme på 16 mio. kr. På udvalgsmødet blev vi præsenteret for projektbeskrivelsen, som udvalget efterfølgende godkendte. Musikcentralen skal rumme Lynghedeskolens musikundervisning, Kulturskole- og ungdomsskoleaktiviteter. Der skal være plads til koncerter, foredrag, åbenskoleaktiviteter og andre former for tilbud og arrangementer. Men der skal også være plads til uformelle fritidsaktiviteter. Kort sagt: vi vil skabe en helt fantastisk unge- og kulturhus, som vil fremme udviklingen af Campus, fremme vores bosætningsstrategi og igen slå fast, at vi er Børnenes Hovedstad. For at indfri vort høje ambitionsniveau kan det også blive nødvendigt at søge fondsmidler.  

AT          
 

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget februar 2019.

Februarmødet i TMU blev en langvarig affære på 6½ time med 17 punkter til behandling.  Driftsleder af Park og Vej gav TMU en orientering om aktuelle forhold fx vedr. vintertjenesten, anlægsarbejder og kommende asfaltarbejder. Men forholdene omkring rastepladserne ved statsvejene kom til at fylde meget i dialogen. Vejdirektoratet har fjernet en række affaldsspande og lukket et antal toiletter. Mange steder ligner rastepladserne deciderede lossepladser. Det er fx helt galt ved rastepladsen nord for Grindsted ved Simmelbrovej. TMU besluttede at sende en alvorlig skrivelse til Vejdirektoratet. Park og Vej er stadig en rigtig god arbejdsplads med et sygefravær på kun 1,2 %.

Der har været forskellige problemer med affaldssorteringen på de 3 små genbrugspladser i Sdr. Omme, Filskov og Vorbasse. Repræsentanter for de frivillige på genbrugspladserne og de pågældende lokalråd inviteres derfor til dialogmøde med TMU på udvalgets næste møde d. 19. marts.

Økonomiudvalget besluttede d. 9. januar 2019 at iværksætte udarbejdelsen af en ny lokalplan og en miljøkonsekvensrapport for et biogasanlæg ved Billund Renseanlæg.  Det er efterfølgende vurderet at den gældende lokalplan giver mulighed for opførelse af et biogasanlæg. Der skal dog udarbejdes en landzonetilladelse og en VVM-redegørelse. Der vil blive gennemført nabohøring og der vil ligeledes være en 8 uger lang offentlighedsfase i forbindelse VVM-redegørelsen. TMU er meget opmærksom på, at vi ikke vil acceptere lugtgener i de nærliggende boligkvarterer i Vestbyen og ved Engsøen. Andre steder i landet har det vist sig, at det er teknisk muligt at etablere biogasanlæg uden lugtgener. Såfremt biogasanlægget bliver til noget, vil vi naturligvis sikre, at det også bliver tilfældet i Grindsted.

TMU opfordrede forvaltningen til at gå i gang med etablering af flere byggegrunde i Hejnsvig. Der er pt kun 1 ledig byggegrund tilbage i byen. Ligeledes opfordredes forvaltningen til anskaffe flere erhvervsgrunde i Filskov, der er her helt udsolgt.

 

AT.              

Nye byggegrunde i Hejnsvig.
I efteråret 2018 blev der, efter en pause på mere end 5 år, endelig solgt en byggegrund på Søgårdparken i Hejnsvig. Her i starten af 2019 erfarer jeg, at yderligere 2 grunde på Søgårdparken er reserverede. Der er således kun 2 byggegrunde tilbage på Søgårdparken, som jo er den eneste kommunale udstykning i Hejnsvig. I Hejnsvig by er der pt. kun 4 ledige huse til salg. 
Såfremt Hejnsvig skal have del i den tilflytning, som i disse år finder sted i Billund Kommune, er det piskende nødvendigt, at der udstykkes flere kommunale byggegrunde i Hejnsvig. Det vil efter min mening være mest naturligt, at man fortsætter udstykningen ved Søgårdparken, idet der allerede findes en lokalplan for området. En anden mulighed kunne være langs Billundvej. Lokalrådet må på banen med rådets præference, som jeg under alle omstændigheder vil støtte.
Der er også mangel på lejeboliger i Hejnsvig. Byrådet og Lokalrådet må på banen for at få boligforeningen til at indse, at der igen skal bygges i Hejnsvig efter en meget lang pause.
Etablering af storparceller kunne også være en rigtig god ide, som jeg også gerne vil støtte.
Arne V. Thomsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Søllingdalvej 66
 

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget januar 2019.

Årets første møde i Unge- og Kulturudvalget blev et kort et af slagsen med kun få dagsordenspunkter.  Udvalget havde en drøftelse af udkastet til den sundhedsaftale, som skal indgås mellem regionen og dens 22 kommuner. Aftalen skal gælde for perioden 2019 – 2023. På baggrund af input fra kommunerne ønskes en særlig indsat på følgende områder:

  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
  • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
  • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige

På baggrund af de forudgående drøftelser i de relevante udvalg har forvaltningen udarbejdet et godt og omfattende udkast til høringssvar. Der var i Unge- og Kulturudvalget lidt divergerende opfattelser af, hvor vigtigt arbejdet for et røgfrit Syddanmark er. Sagen afgøres endeligt i Byrådet.

Et emne, som har skabt overskrifter i lokaludgaven af JydskeVestkysten, er offentliggørelsen af Børne- og Socialministeriets danmarkskort over ankesager på det sociale område. Danmarkskortet offentliggøres én gang årligt. Hvis man kun læser avisens overskrifter og ikke dykker ned i materien, ser det virkelig skidt ud for Billund Kommune. For umiddelbart ser det ud til at Ankestyrelsen har omgjort 53 % af sagerne i 2017. Sådan forholder det sig heldigvis ikke.  Ankestyrelsen har omgjort 53 % af de sager, der ankes. Ankesagerne udgør ca. 2 – 3 % af de afgjorte sager. Men det er galt nok og forvaltningen har allerede ændret en række procedurer. Unge- og Kulturudvalget besluttede at følge udviklingen tæt og har derfor bedt forvaltningen om at få forelagt halvårsstatistikker fremadrettet.

 

AT