Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget marts 2019.

Marts mødet i TMU blev et maratonmøde, som strakte sig fra kl. 16.00 til 23.20. Der var også mange spændende emner til diskussion og beslutning. Mødet blev indledt med et dialogmøde med lokalrådene og de frivillige genbrugsvejledere fra de tre mindre genbrugspladser i Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse. Sorteringen går nu bedre og efter opsætning af videoovervågning på pladserne er antallet af ”gæster” fra andre kommuner også stærkt faldende.

Udvidelsen af Grenevej var atter en gang på tapetet. TMU besluttede på mødet i februar, at forvaltningen skulle fremlægge alternative løsningsforslag. Der blev fremlagt i alt 12 forslag, hvor der var tale om forskellige vejbredder, med eller uden cykelsti langs hele vejen, oprindelig linjeføring eller en linjeføring, som i højere grad imødekommer en række borgeres ønsker. Det var en svær nød at knække. Men et enigt TMU indstiller nu til ØK og byrådet, at vejen får en bredde på 7 meter, at der etableres cykelsti langs hele vejen og at man følger borgerindstillingen om en lidt ændret linjeføring.

Et andet stort emne var prioritering af stiplanens projekter i 2019. Landdistriktsrådets udtalelse indgik naturligvis også i drøftelsen og prioriteringen. TMU er af den opfattelse, at allerede eksisterende cykelstier skal færdigøres inden man kaster sig ud i helt nye projekter. Det betyder i praksis, at cykelstien mellem Filskov og Sdr. Omme samt cykelstien mellem Grindsted og Hejnsvig skal færdiggøres fra Boldingvej og helt frem til Hejnsvig. Der afsættes 1 million kr. til forundersøgelse og påbegyndt projektering af de udvalgte stiforløb. Da vi er kommet så langt hen på året, kan det ikke forventes, at der bliver lagt asfalt ud på nye cykelstier i 2019. Til gengæld er der de flere penge at gøre godt med i 2020. Medlemmerne af TMU har endvidere givet hinanden håndslag på at forsøge at få cykelstipuljen forøget ved de kommende budgetforhandlinger.

 

AT    

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget marts 2019.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede byrådet at gennemføre et servicetjek på følgende forvaltningsområder: administrations-, genoptrænings- og beskæftigelsesområdet. Formålet med servicetjekkene er at fremskaffe et økonomisk råderum på minimum 12 millioner kr., som kan anvendes i forbindelse med budget 2020. På udvalgsmødet den 14. marts fik udvalget en orientering om, hvordan arbejdet bliver grebet an på beskæftigelsesområdet. Arbejdet vil blive afsluttet således, at der kan foregå en afrapportering på Unge- og Kulturudvalgsmødet i maj. Resultatet vil indgå i Byrådets budgetseminar den 12. juni. 
Byrådet har besluttet, at Musikcentralen i Grindsted skal renoveres og udbygges. Musikcentralen bliver i dag benyttet af Kulturskolen og til Lynghedeskolens musikundervisning. I efteråret 2018 var UKU sammen med 4 unge på en inspirationstur til Herning, Ikast og Fredericia. Vort ambitionsniveau er højt. Vi vil anlægge et unikt unge- og kulturcenter i Grindsted, som vil blive et fantastisk supplement til Campus og alt det andet der sker i Magion. Billund Kommune har i årene 2019 og 2020 afsat i alt 8 mio. kr. til projektet. På finansloven for 2019 er der ligeledes afsat 8 mio. kr.  Vi har altså en samlet budgetramme på 16 mio. kr. På udvalgsmødet blev vi præsenteret for projektbeskrivelsen, som udvalget efterfølgende godkendte. Musikcentralen skal rumme Lynghedeskolens musikundervisning, Kulturskole- og ungdomsskoleaktiviteter. Der skal være plads til koncerter, foredrag, åbenskoleaktiviteter og andre former for tilbud og arrangementer. Men der skal også være plads til uformelle fritidsaktiviteter. Kort sagt: vi vil skabe en helt fantastisk unge- og kulturhus, som vil fremme udviklingen af Campus, fremme vores bosætningsstrategi og igen slå fast, at vi er Børnenes Hovedstad. For at indfri vort høje ambitionsniveau kan det også blive nødvendigt at søge fondsmidler.  

AT          
 

Nyhedsbrev Teknik – og Miljøudvalget februar 2019.

Februarmødet i TMU blev en langvarig affære på 6½ time med 17 punkter til behandling.  Driftsleder af Park og Vej gav TMU en orientering om aktuelle forhold fx vedr. vintertjenesten, anlægsarbejder og kommende asfaltarbejder. Men forholdene omkring rastepladserne ved statsvejene kom til at fylde meget i dialogen. Vejdirektoratet har fjernet en række affaldsspande og lukket et antal toiletter. Mange steder ligner rastepladserne deciderede lossepladser. Det er fx helt galt ved rastepladsen nord for Grindsted ved Simmelbrovej. TMU besluttede at sende en alvorlig skrivelse til Vejdirektoratet. Park og Vej er stadig en rigtig god arbejdsplads med et sygefravær på kun 1,2 %.

Der har været forskellige problemer med affaldssorteringen på de 3 små genbrugspladser i Sdr. Omme, Filskov og Vorbasse. Repræsentanter for de frivillige på genbrugspladserne og de pågældende lokalråd inviteres derfor til dialogmøde med TMU på udvalgets næste møde d. 19. marts.

Økonomiudvalget besluttede d. 9. januar 2019 at iværksætte udarbejdelsen af en ny lokalplan og en miljøkonsekvensrapport for et biogasanlæg ved Billund Renseanlæg.  Det er efterfølgende vurderet at den gældende lokalplan giver mulighed for opførelse af et biogasanlæg. Der skal dog udarbejdes en landzonetilladelse og en VVM-redegørelse. Der vil blive gennemført nabohøring og der vil ligeledes være en 8 uger lang offentlighedsfase i forbindelse VVM-redegørelsen. TMU er meget opmærksom på, at vi ikke vil acceptere lugtgener i de nærliggende boligkvarterer i Vestbyen og ved Engsøen. Andre steder i landet har det vist sig, at det er teknisk muligt at etablere biogasanlæg uden lugtgener. Såfremt biogasanlægget bliver til noget, vil vi naturligvis sikre, at det også bliver tilfældet i Grindsted.

TMU opfordrede forvaltningen til at gå i gang med etablering af flere byggegrunde i Hejnsvig. Der er pt kun 1 ledig byggegrund tilbage i byen. Ligeledes opfordredes forvaltningen til anskaffe flere erhvervsgrunde i Filskov, der er her helt udsolgt.

 

AT.              

Nye byggegrunde i Hejnsvig.
I efteråret 2018 blev der, efter en pause på mere end 5 år, endelig solgt en byggegrund på Søgårdparken i Hejnsvig. Her i starten af 2019 erfarer jeg, at yderligere 2 grunde på Søgårdparken er reserverede. Der er således kun 2 byggegrunde tilbage på Søgårdparken, som jo er den eneste kommunale udstykning i Hejnsvig. I Hejnsvig by er der pt. kun 4 ledige huse til salg. 
Såfremt Hejnsvig skal have del i den tilflytning, som i disse år finder sted i Billund Kommune, er det piskende nødvendigt, at der udstykkes flere kommunale byggegrunde i Hejnsvig. Det vil efter min mening være mest naturligt, at man fortsætter udstykningen ved Søgårdparken, idet der allerede findes en lokalplan for området. En anden mulighed kunne være langs Billundvej. Lokalrådet må på banen med rådets præference, som jeg under alle omstændigheder vil støtte.
Der er også mangel på lejeboliger i Hejnsvig. Byrådet og Lokalrådet må på banen for at få boligforeningen til at indse, at der igen skal bygges i Hejnsvig efter en meget lang pause.
Etablering af storparceller kunne også være en rigtig god ide, som jeg også gerne vil støtte.
Arne V. Thomsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Søllingdalvej 66
 

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget januar 2019.

Årets første møde i Unge- og Kulturudvalget blev et kort et af slagsen med kun få dagsordenspunkter.  Udvalget havde en drøftelse af udkastet til den sundhedsaftale, som skal indgås mellem regionen og dens 22 kommuner. Aftalen skal gælde for perioden 2019 – 2023. På baggrund af input fra kommunerne ønskes en særlig indsat på følgende områder:

 • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark
 • Vi skaber mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
 • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige

På baggrund af de forudgående drøftelser i de relevante udvalg har forvaltningen udarbejdet et godt og omfattende udkast til høringssvar. Der var i Unge- og Kulturudvalget lidt divergerende opfattelser af, hvor vigtigt arbejdet for et røgfrit Syddanmark er. Sagen afgøres endeligt i Byrådet.

Et emne, som har skabt overskrifter i lokaludgaven af JydskeVestkysten, er offentliggørelsen af Børne- og Socialministeriets danmarkskort over ankesager på det sociale område. Danmarkskortet offentliggøres én gang årligt. Hvis man kun læser avisens overskrifter og ikke dykker ned i materien, ser det virkelig skidt ud for Billund Kommune. For umiddelbart ser det ud til at Ankestyrelsen har omgjort 53 % af sagerne i 2017. Sådan forholder det sig heldigvis ikke.  Ankestyrelsen har omgjort 53 % af de sager, der ankes. Ankesagerne udgør ca. 2 – 3 % af de afgjorte sager. Men det er galt nok og forvaltningen har allerede ændret en række procedurer. Unge- og Kulturudvalget besluttede at følge udviklingen tæt og har derfor bedt forvaltningen om at få forelagt halvårsstatistikker fremadrettet.

 

AT     

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget december 2018.

Decembermødet i TMU blev næsten lige så langvarigt, som børnene synes december måned er i forhold til juleaften. Det tog 7½ time at behandle de 23 punkter.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til stiplan for hele kommunen. Stiplanen opererer med en række parametre, som skal indgå i prioriteringen af, hvilke stiønsker, der i første omgang skal fremmes. Jeg ser gerne, at man færdiggør allerede påbegyndte stier inden man kaster sig ud i nye projekter. Således ser jeg gerne, at cykelstien fra Grindsted mod Hejnsvig færdigøres. Den stopper som bekendt ved Boldingvej. Inden endelig vedtagelse af stiplanen sendes den til høring i Landdistriktsrådet. Det er planen, at TMU godkender stiplanen på sit møde i marts 2019. Der desværre kun afsat 4 mio. kr. til stier i det kommende år, så det er stærkt begrænset, hvor langt vi kommer. En tommelfingerregel siger nemlig, at man får 1 km. cykelsti for 1 mio. kr.

Legepladsstrategien var igen på tapetet. Legepladsstrategien går ud på at nedlægge en rækkemindre og dårligt vedligeholdte lokale legepladser og erstatte dem med mere udfordrende kvarterslegepladser. På et borgermøde i september med Tingstedets beboere. Beboerne var gennemgående negative over for nedlæggelse af de mange små vendeplads legepladser. TMU drøftede opsamlingen fra borgermødet og ønsker at genoptage drøftelsen af legepladsstrategien på et kommende møde. Derudover ønsker TMU at afholde et dialogmøde med Tingstedets beboere.

Sikringen af Kastanjerundkørslen i Billund var igen til behandling. TMU besluttede, at ombygge og trafiksikre rundkørslen. Det ikoniske kastanjetræ kan bibeholdes med det projekt, som TMU besluttede at anbefale. Sagen afgøres endeligt i Byrådet. Det er vort håb, at ombygningen af rundkørslen kan være afsluttet inden det nye skoleårs begyndelse. Men der er en række logistiske problemer  med en længerevarende lukning af Hans Jensensvej i forbindelse med åbningen af Billund Bæk samt den voldsomme byggeaktivitet på Butikstorvet.

Alle ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

AT  

______________________________________________________________________________________    

Nyhedsbrev Teknik- og Miljøudvalget oktober 2018. 

Mandag d. 22. oktober var hele byrådet inviteret til Kærgård Klitplantage for at se, hvordan Regionen bekæmper grundvandsforureningen efter Grindstedværkets dumpning af spildevand i perioden 1957 – 1973. I spidsen for delegationen var regionsrådsformanden og formanden for regionens miljøudvalg Jørn Lehman Petersen. Ved gruberne fortalte projektleder på oprensningen ved Kærgård Klitplantage, Jørgen Fjeldsø Christensen meget dedikeret om en ny metode til rensning af grundvandsforurening. Metoden er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg og DTU i Lyngby. Resultaterne er meget lovende og de har vakt stor international interesse. Rensningen foregår ved en kombination af kemisk og bakteriologisk nedbrydning af de forurenede elementer i grundvandet. Måske vil metoden kunne bruges i Grindsted. Det er et meget dyrt projekt, som hverken region eller kommune har midler til selv at finansiere. Staten må til lommerne!

Dagen fulgte et 5 timer langt møde i Teknik- og Miljøudvalget.  Området ved Østerbyvej og frem til kommunegrænsen er udlagt som turismeområde. Udviklingsperspektivet giver mulighed for 2 – 4 større attraktioner med tilknyttet overnatning. Udvalget besluttede, at iværksætte udarbejdelse af en lokalplan for en WOW-Park umiddelbart øst for industriområdet. Der findes en anden WOW-Park i Skjern, som har stor succes.

Billund Kommune har fået en henvendelse om etablering af væsentlig større forlystelsespark øst for den måske kommende WOW-Park. Denne forlystelsespark forventer 1,5 mio. årlige gæster samt et hotel med op til 1000 værelser. Udvalget besluttede inden endelig stillingtagen til højden af hotelbyggeriet på 53 meter en visualisering af bygningerne og omgivelserne. Der er rigtig mange uafklarede forhold. Men tilsvarende parker findes i flere forskellige lande.

I forbindelse med udvalgsmødet havde vi et godt og konstruktivt dialogmøde med handicaprådet.

 

AT      

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget.

Et vigtigt punkt på september mødets dagsorden var dialogmødet med det nydannede Kultur- og Fritidsråd. Rådet blev dannet i foråret 2018. Rådet har repræsentanter fra idrætslivet, idebetonede foreninger, aftenskolerne og fra kulturlivet. Der var stor interesse for at deltage i rådets arbejde, og på enkelte områder blev der ligefrem afholdt kampvalg om pladserne i rådet. Rådet konstituerede sig med Ole Velo Jensen, Vorbasse, som formand. Rådet havde en række temaer, som man ønskede at diskutere med udvalget. Et vigtigt emne var et evt. bortfald af 25 års reglen ved lokaltilskud. Udvalget kunne ikke love noget, men at emnet er et vigtigt element i de igangværende budgetforhandlinger. Under valgkampen for et år siden kom det jo også frem, at visse foreninger nærmest blev nødt til at sige nej tak til ældre medlemmer pga. 25 års reglen. Det kan jo ikke være rimeligt. Et andet emne, som fyldte en del på dialogmødet var administrationen af de mange kommunale puljer på kultur- og fritidsområdet. Her er der ændringer på vej, som vil blive sendt i høring. Alt i alt var det et særdeles konstruktivt dialogmøde med Kultur- og Fritidsrådet.

Et meget varmt emne på udvalgsmødet var drøftelse af fremtidens borgerservice.  Som omtalt i maj måneds Nyhedsbrev er borgerservice hårdt presset. Udvalget nikkede derfor ja til at indskrænke åbningstiden på borgerservice i Billund frem til udgangen af 2018. Ved samme lejlighed besluttede udvalget at iværksætte en strategisk analyse af fremtidens borgerservice i Billund Kommune. Dette arbejde forventes nu først afsluttet i foråret 2019, hvorfor den midlertidige indskrænkning af åbningstiden i Billund fortsætter en rum tid endnu. Flere af udvalgsmedlemmerne frygtede en glidebane frem mod mere centralisering. Det vil vi holde godt øje med.

Et andet emne, som jeg er meget optaget af, var drøftelse af ideoplæg til klynge 1 på Hejnsvig Skole. I sommeren 2017 blev repræsentanter fra lokalområdet orienteret om, at der fremover ikke ville være brug for klynge 1 efter gennemførelsen af helhedsplanen for Hejnsvig Skole. Muligheden for at indrette klynge 1 til et kultur-, fritids- og aktivitetshus blev straks grebet af Hejnsvig Lokalråd m.fl. Nu ser det imidlertid ud til, at renoveringen af Hejnsvig Skole udskydes til 2021 og 2022, hvilket betyder, at omdannelsen af klynge 1 vil blive udskudt til 2023. Jeg har i såvel byråd som i udvalget udtrykt min utilfredshed, såfremt budgetforhandlingerne ender der.

 AT      

____________________________________________________________________________-

Nyhedsbrev Teknik-og Miljøudvalget september 2018.

Der var ikke voldsomt mange dagsordenspunkter på TMU første møde i september, som blev indledt med et dialogmøde med Jysk Landbrug, Majsmarken 1, i Billund.

Det var et rigtig godt møde, som TMU havde med landbruget. Der har været et stort pres på forvaltningen i forbindelse med ekstraordinært mange vandindvindingsansøgninger, som følge af den usædvanlig tørre sommer. Landbruget er godt tilfreds med kommunens sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser og byggesager. Den tørre sommer har nok været værst for svineavlerne og de økologiske landmænd, som går nogle svære måneder i møde.

Et punkt, som gav megen diskussion var det forslag til stiplan, som forvaltningen havde udarbejdet. Byrådet vedtog i 2016 et katalog: ”Fremtidens stier i Billund Kommune – Inspirationskatalog”. Kataloget danner grundlag for stiplanen. Ved prioriteringen af ønskede stier er der en række parametre, som skal indgå i vurderingen, såsom fx trafiksikkerhed, trafikafvikling, skolevejsforhold, forhold for cyklister og andre lette trafikanter og miljøforhold. TMU godkendte planen, men understregede, at planen ikke kan stå alene. Der skal være plads til politiske vurderinger. For mig er det vigtigt, at man også får gjort allerede etablerede stier helt færdige. Jeg tænker især på stien mellem Grindsted og Hejnsvig, som jo stopper brat ved Boldingvej. Stien var på det politiske tegnebræt for 2 – 3 år siden, men røg så desværre dengang ned af brættet igen.  

Ny lovgivning har desværre gjort det nødvendigt for kommunen i 2016 at udarbejde et nyt regulativ for vintervedligeholdelse mm. Nu er tiden kommet for implementering af regulativet, hvilket betyder, at flere grundejere har fået mere fortov- og stiareal at vintervedligeholde og rengøre. Det gælder fx ved mange hjørnegrunde. Det er en rigtig træls situation, som kommunen ikke en gang tjener penge ved. Men lovgivningen skal jo holdes.

 

AT

__________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget.

Den politiske efterårssæson blev skudt i gang med udvalgsmødet i Unge- og Kulturudvalget den 9. august. Der var 16 punkter på dagsordenen. Byrådet har tidligere besluttet at bevilge 5 mio. kr. til at anlægge et unge- og kulturcenter. Udgangspunktet er en placering i den nuværende musikcentral. Udvalget skulle drøfte et ideoplæg, som skitserede 3 scenarier. Scenarie 1 var det mindst omfattende og ville blot medføre en tiltrængt renovering af den nuværende Musikcentral. Scenarie 3 er det mest omfattende forslag, og som efter Socialdemokratiets opfattelse bedst vil kunne understøtte Campus og Grindsted i det hele taget som uddannelsesby. Scenarie 3 vil sætte fokus på følgende bærende elementer.

 • Internationalt ungeliv

 • Et levende kulturhus for Grindsted  - og resten af kommunen

 • Et levende mødested

 • Unge i centrum – organiseret og uorganiseret

 • Arkitektonisk klasse og multifunktionalitet

Det siger sig selv, at scenarie 3 også vil være det dyreste projekt at gennemføre. Under budgetforhandlingerne må vi se, hvordan vi kan få enderne til at nå sammen. Projektet tænkes gennemført i perioden 2020 – 2022.

Et andet meget spændende emne på dagsordenen var principbeslutning for det videre arbejde med det nye museumsbyggeri ved Karensminde. Unge- og Kulturudvalget blev i maj måned præsenteret for 3 scenarier for udbygning af Museumscenter Karensminde. Alle scenarier opererer med en udbygning vest for og på samme side som det nuværende Karensminde. Scenarie 3 er det mest omfattende og vil bringe Karensminde op i superligaen sammen med Tirpitz og Vadehavscentret i vore nabokommuner. U & K udvalget anbefaler byrådet, at der arbejdes videre med scenarie 3. Såfremt byrådet nikker ja, forestår der et kæmpearbejde med bl.a. fondsansøgninger, idet kommunen ingenlunde selv har mulighed for at gennemføre et museumsprojekt på et trecifret millionbeløb. U & K udvalget anbefaler ligeledes, at der nedsættes en fem mand stor politisk styregruppe bestående af borgmester Ib Kristensen, U & K formand og næstformand Stephanie Storbank og Arne V. Thomsen, T & M formand Per Nyhus og Allan Munk Nielsen. Endelig besluttede udvalget, at besættelsessamlingen skal frem i lyset i form af en særudstilling på Karensminde mens arbejdet med det nye museumscenter pågår.

AT 

________________________________________________________________________________    

Nyhedsbrev T & M udvalget juni 2018.

Junimødet indeholdt ikke færre end 23 punkter, hvilket vidner om stor aktivitet. Der er ved at være mangel på kommunale byggegrunde i Grindsted. T & M udvalget har derfor besluttet at anbefale vedtagelse af en ny helhedsplan for boligudstykning i Morsbøl Søpark. Helhedsplanen er et opgør med den traditionelle parcelhusudstykning. Der bliver her tale om klyngeudstykning med store grønne områder og i umiddelbar tilknytning til Engsøen. Området vil blive udstykket i etaper fra øst. Fuldt udbygget vil området strække sig helt frem til Morsbøl Skolevej. Helhedsplanens vedtagelse vil sikre byggegrunde i Grindsted mange år frem i tiden.

T & M udvalget besluttede over for ØK, at anbefale igangsættelse af en lokalplan for etablering af en ny forlystelsespark ved Kornmarken, Havremarken og Rugmarken (nord for Vejlevej og vest for Østermarksvej). Dette projekt fik en temmelig spøjs start, idet man allerede før udvalgsmødet kunne læse om projektet i dags- og ugepressen. Det var underligt som politiker at læse om projektet som en kendsgerning, før man overhovedet havde hørt om det. Hvor bristen ligger ved jeg ikke.

Billund Kommune har mange hundreder km. fortove. De er ikke alle i lige god stand. For at få et overblik over fortovenes tilstand er der udarbejdet et system med en graduering i 5 kategorier, hvor 5 er den dårligste tilstand, som trænger til umiddelbar renovering. Kategori 1 er fortove i virkelig god stand og som kan holde mange år frem i tiden. Udvalget bad om en oversigt over de dårligste fortove for at kunne være med til at foretage en prioritering. Der er imidlertid afsat alt for få penge på budgettet til at få fjernet alle fortove fra kategori 5.

AT    

_________________________________________________________________________

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget.

Juni måneds udvalgsmøde blev afholdt den sidste dag i maj med 13 dagsordenspunkter. Udvalget havde de første drøftelser vedr. budget 2019 og de følgende overslagsår. Ønskerne om indretning af klynge 1 på Hejnsvig Skole til Kultur- Fritids- og Aktivitetshus ser desværre ud til at have lange udsigter. Baggrunden er, at helhedsplanen for Hejnsvig Skole ser ud til først at være fuldt implementeret i 2022. Først derefter kan klynge 1 forventes anvendt til andre formål.

Billund Kommune yder hvert år et tilskud til kommunens syv lokalarkiver. I 2017 var tilskuddet på 150.600 kr. På udvalgsmødet blev regnskab og beretninger fra lokalarkiverne taget til efterretning. Seks af syv lokalarkiver kom ud med større eller mindre underskud i 2017. Såvel beretninger som regnskab vidner om stor aktivitet i hele kommunen vedr. indsamling og registrering af vores kulturarv.

Vi har tidligere beskrevet arbejdet med at få etableret projekt Talent Billund. På udvalgsmødet blev projektbeskrivelsen godkendt med en bemærkning om, at udvalget ønsker styregruppen udvidet med 2 personer med henblik på at styrke styregruppens bredde. Projektet starter op i det små pr. 1. august 2018. Der er pt. tilmeldinger fra 75 unge mennesker.

Billund Kommune er som bekendt en meget international kommune. Det kombineret med, at kommunen også har en meget stor indpendling, betyder at vores Borgerservice bliver mere og mere presset. Alene i 2017 havde borgerservice 16.047 henvendelser, hvilket er en stigning på mere end 10 % i forhold til året før. Det er Socialdemokratiets klare opfattelse, at når vi vil være en international kommune, må vi også være villige til at betale, hvad det koster, at have en  Borgerservice, som både borgere og ansatte kan være tjent med. På den korte bane besluttede udvalget derfor at indføre 2 ugentlige lukkedage på Borgerservice i Billund (2 x 1½ time) frem til 31. december 2018. For at finde en mere langsigtet løsning besluttede udvalget, at der igangsættes en strategisk analyse af fremtidens borgerservice i Billund kommune. Mange indpendlere fra Vejle Kommune benytter i øvrigt Borgerservice i Billund, idet Vejle Kommune kun har én borgerservice.

AT   

__________________________________________________________________________ 

Nyhedsbrev T & M udvalget maj 2018. 

Dagsordenen på T & M udvalgets maj møde bød på 13 punkter. I de kommende år må der forudses en voldsom øget trafik på Hans Jensensvej, såfremt der ikke tages nye trafikpolitiske tiltag. Trafikken til bl.a. Legohouse og Internationel School of Billund skal gerne ledes uden om Hans Jensensvej. Derfor har T & M udvalget besluttet at indstille til Byrådet, at der skal ske ændringer. Udvalget foreslår derfor, at der sker indsnævringer af kørebanen til 3 m i hver retning med en midterrabat på 2,50 m., og med både fortov og cykelsti i hver retning. Med en så smal kørebane vil hastigheden derfor blive lavere til gavn for trafiksikkerheden. Incitamentet til at benytte Hans Jensensvej vil dermed også blive mindre. En sidegevinst vil være, at der også dermed bliver plads til flere P-pladser ved Butikstorvet. Det var desværre ikke en énstemmig indstilling, idet udvalgsformand Per Nyhus ikke kunne støtte indstillingen.

Udvalget tog også hul på drøftelserne af budget 2019. Udvalget vil arbejde for opprioriteringer af følgende områder:

 • En udviklingsplan for Grindsted By

 • Forhøjelser af puljen til cykelstier og fortove

 • Projekter til forbedring af trafiksikkerheden

Vi er dog alle klar over, at regeringen i disse år sætter meget snævre rammer for kommunernes anlægsønsker.

Kommunens stiplan er efterhånden ved at have nogle år på bagen. T & M udvalget besluttede derfor i august 2017, at der skal udarbejdes en ny stiplan, som vil kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2019. T & M udvalget besluttede, at nogle af vigtige parametre for den kommende stiplan skal være:

 • Sikker skolevej

 • Pendling mellem byerne

 • Forbedring af tilgængelighed

 • Motion og sundhed

For Socialdemokratiet er det fortsat vigtigt, at kommunens byer bindes sammen af asfalterede cykelstier, og at der ikke i forbindelse med budgetforhandlingerne pludselig fremkommer hovsaløsninger i form af cykelstier, som der måske ikke er det store behov for.

 

AT   

__________________________________________________________________________

Nyhedsbrev april 2018

Nyhedsbrev Unge- og Kulturudvalget april. 2018. 

Aprilmødet blev et langt møde på 5½ time og med mange spændende sager til behandling. Første punkt på dagsordenen var en orientering om, hvor vi står med hensyn til etablering af kunstgræsfodboldbaner i Billund og Grindsted, som det tidligere byråd for flere år siden besluttede etableret. Billund Kommune bidrager med 3 millioner og fodboldklubberne kommer så med yderligere 2.475.000 kr. Kunstgræsbanen i Billund placeres oven på et drikkevandsindvindingsområde. Det bliver derfor sandsynligvis nødvendigt at opsamle det nedsivede regnvand fra banen og bortlede det til spildevandsanlægget. Dette forhold er naturligvis medvirkende til at gøre projektet dyrere end først forventet. Billund Kommunes forureningspulje dækker denne merudgift. Det er forvaltningens forventning, at begge baner kan tages i brug til efteråret 2018. Udvalget glæder sig over at kunne opfylde et længe næret ønske hos fodboldklubberne.

I efteråret 2017 igangsattes et forprojekt vedr. talentudvikling i Billund Kommune: IKA, Idræts- og kulturakademi. På et ekstraordinært udvalgsmøde den 3. april blev forprojektet præsenteret for udvalget. Tankerne bag IKA støtter op om den netop vedtagne Kultur- og Fritidspolitik. IKA kan være med til 

 • At fastholde talenter i Billund Kommune under ungdomsuddannelserne

 • Potentiel bosætning

 • At understøtte visionen om, at Billund Kommune er familiens bedste valg.

Udvalget besluttede at iværksætte projektet med virkning fra 1. august 2018.  Projektets samlede økonomi er for den 3 årige forsøgsperiode på 9.425.000 kr. Billund Kommune bidrager med 30 % eller svarende til 2.600.000 kr. som tages fra Aktivitetspuljen til Børnenes Hovedstad. Ole Kirks Fond bidrager ligeledes med 30 %. De resterende 40 % bliver egenbetaling. Socialdemokratiet påpegede på mødet, at der skulle være et rimeligt antal fripladser til rådighed, således, at det ikke alene bliver et rigmandsprojekt. Udvalget skal senere godkende en endelig projektbeskrivelse. Udvalget ønsker også at få en løbende afrapportering om projektets status i projektperioden. Der skal i 2020 tages stilling til, om projektet skal permanentgøres.

I Billund Byvision er Playline beskrevet som et strategisk vigtigt omdrejningspunkt for virkeliggørelsen af visionen. I september 2017 besluttede Byrådet at igangsætte en proces med henblik på at realisere Playline og planlægge skridtet fra vision til virkelighed. Playline er en social infrastruktur, der skal forbinde turistattraktionerne i øst med bymidten i vest, og give turister, borgere og folk, der arbejder i Billund, en spændende oplevelse i Billund. Tanken er, at Playline skal udtrykke Billunds DNA som Børnenes Hovedstad, som en dynamisk by med fokus på leg, læring og kreativitet, med en stærk turisme og en international lufthavn. Selve Playlineruten rundt i byen er på ca. 4 km. Udvalget udpegede Klara Lyskjær Noer til at følge projektet. På et senere møde udpegede T & M udvalget Simon Nikolajsen Jørgensen til ligeledes at følge projektet.

 

AT