Referat fra borgermødet den 30 marts 2017

Referat fra borgermødet i Bakkehallen den 30 marts 2017.03.30

Formanden for Lokalrådet Ove Møberg bød velkommen, Han fremhævede at formålet med borgermødet var at følge op på det foregånde borgermøde i 2016, som reulterede i den husomdelte udviklingsplan 2022.
H an så at opgaven er at sætte fokus på nogle at de fokusområder der er nævnt i udviklingsplanen og at sætte fokus på at gøre byen kendt for at styrke tilflytning til byen.

Arne Thomsen blev valgt som dirigent.

Majbrith Rasmussen redegjorde for den nye udviklingspulje der er oprettet. Puljen har en bestyrelse der er bredt funderet, men reference til Lokalrådet.
Der er pt. 180.000 kr i puljen, forsamlingshuset og legeplads på stadion har nydt godt af puljen.
Alle foreninger i området kan søge, også lokale grupper kan søge fra puljen, ansøgningsskema ligger på Hejnsvig bynet.

En ny tilflytter Rachel, der sammen med sin mand er flyttet ind i hus på Kirkevej fortalte om deres oplevelse ved at flytte til byen. Hun pointerede glæde over den gode modtagelse,  de havde mødt. De var glade for den velkomstspakke, de havde modtaget.
Hun nævnte det var svært at søge oplysninger om byen, og oplysninger om hvad der foregår i byen.
De var glade for deres valg af bolig.

Erik Laursen gennemgik Erhvervsforeninges arbejde med at oprette” Hejnsvig invest”.
Også her var målet at få flere tilflyttere til byen.
Erik havde været på besøg i Vestervig,  hvor man har en såden inversterings gruppe, gruppen havde købt en del  huse i byen, væltet dem og forskønnet byen betragteligt.
Man havde flere tiltag som planer for den nye invest. Der skal være flere indflytningsklare boliger i byen,
en kontakt til Varde Boligforening kunne være en ide.
Vi skal være bedre til at gøre de gode ting, vi har i byen mere synlige, f.eks. Kunne man åbne op fra Kirkevej, så man derfra kunne se vores dejlige søområde.
Man så som et vigtigt punkt at samarbejdet mellem de forskellige foreninger og grupper blev bedre.
Et af fokus områderne var også at få etableret attraktive byggegrunde, gerne byggegrunde der er synlige.
Erik nævnte også, at det er vigtigt at vi fordeler arbejdet med deforskellige tiltag, så ikke alt ligger på få hænder. I øvrigt er det vigtigt at alle medvirker til at holde vores by pæn, det smitter af.

Ove Møberg. Hvordan får vi vores by mere spændende?
Vi skal have nedsat nogle grupper, der har specifike opgaver, nogle der vil gå foran. Vi skal begrænse os til få opgaver og så få dem gennemført.
Hvad er en attraktiv by? Vi har naturen, vi har mange fritidstilbud, vi har skolen og indkøbsmuligheder. Vi har enkelte byggegrunde til 180.000 kr. måske skal vi gøre som Vorbasse, der har grunde til 80.000 kr. Måske skal vi få komunen til at se på den gamle lokalplan for Søgårdparken, for at få nogle nye attraktive byggegrunde.
Skal vi undesøge muligheden for en byfornyelse i hovedgaden.
Hvordan sælger vi vores by? Oplysning, gode historier, vores beliggenhed, måske har vi brug for en PR. mand.
Måske har vi brug for flere udendørs aktiviteter der kan ses, Ungdomsklub, værksted, multibane eller crossbane.

Gruppearbejde.
Attraktiv by: Mange af de førnævnte ting blev drøftet.
Synlige aktiviteter, Skater bane, gerne samlet omkring skolen med mulighed for et evt. cafe.
Byggegrunde evt, vest for søen.
Bedre info til kommende og nye beboere evt. med kontakt personer lokalt.

Bosætning/ pr:
Der oprettes ny Facebook side ”Hejnsvig”.  Louise ser på det.
Der tages kontakt til PR. konsulent. Uffe ser på det.
Der tages kontakt til ugeblade, aviser m.m. Torben ser på det.
Der mangles lejeboliger i byen på +100 m2 til børnefamilier.
Foreningerne i området skal blive bedre til at oplyse om alle de gode tiltag de har.

Fitness / Multibane m.m.
Etablering af fitnesscenter bør sættes i værk.
Etablering af Multibane undersøges. Det kunne evt. være noget lignende som ved Magion.
Leo og Bjarne kontakter kommunen om evt, samarbejde.

Ove takkede for god debat, og mindede om,  at nu er vi der,  hvor der skal sættes projekter i søen.

 

Ref: Laurits.

_______________________________________________________________________-

Efter en velafholdt workshop, som havde det formål at sætte kursen for fremtidige initiativer i Hejnsvig, vil bynettet gerne lægge op til at fortsætte debatten.

Deltag i debatten enten på Facebook, og jeg vil prøve at sætte indlægene derfra på bynettet,

Hejnsvig Udviklingspulje!

 

Mange har spurgt til havd vi nu gør efter at vi med susses har fået samlet midler til, og bygget vores nye hal.

Med de arangementer vi har haft til formål, at samle midler til den nye hal, har vi fået opbygget nogle tiltag, som har været med til at styrke vores sammenhold i byen, dette skulle vi gerne fortsætte med.

Problemet med sådanne Arangementer er at der skal startkapital i planlægningen og evt garanti hvis Arangementer der mod forventning skulle give underskud.

Derfor er det vigtigt, og en lettelse for de enkelte udvalg hvis der står en pulje bag.

Det der her er tale om er f.sks. Hejnsvig Marked, Julefrokost og evt de beløb som ”Skrotbanden” samler sammen måske flere,

Det er ikke meningen at de enkelte foreninger skal blandes ind i dette, kun hvis de vil søge om midler.

Da hverken Markedsudvalget, Julefrokostudvalget eller ”Skrotbanden er en forening foreslås at denne pulje bliver lagt i et underudvalg under Lokalrådet, som dermed er den juristiske bakop.

På vedlagte bilag kan I se hvordan en sådan pulje evt. kunne administreres.

 

Hejnsvig Udviklingspulje.

Hejnsvig Udviklingspulje har til formål at støtte de arrangementer i byen, som er med til at profilere byen og støtte sammenholdet og udviklingen i hele området.

Puljen skal være økonomisk backup for disse arrangementer og administrere overskud/underskud fra disse. Der skal til enhver tid være en rimelig arbejdskapital i puljen. Midlerne forrentes bedst muligt.

Puljen administreres af en valgt arbejdsgruppe bestående af 5 – 7 personer. Det vil være hensigtsmæssigt, såfremt repræsentanter fra HIF, Badmintonklubben og skrotbanden deltager i arbejdsgruppen. Formanden for lokalrådet deltager også i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har status som et underudvalg under Hejnsvig Lokalråd. Hejnsvig Lokalråd er som forening juridisk garant for puljen (og skal derfor høres ved evt. udlodninger). Puljens regnskab skal hvert år fremlægges på Lokalrådets årsmøde.

Puljen skal som minimum råde over 50.000 kr. før der kan finde udlodning sted.

Midler fra puljen kan søges af alle foreninger i området til tiltag, der er til gavn for områdets udvikling. Midlerne kan evt. anvendes som egenbetaling ved ansøgning om støtte fra diverse fonde og puljer, herunder Landdistriktspuljen og LAG.

Foreninger fremsender ansøgninger med budget til den valgte arbejdsgruppe, som herefter, (sammen med Lokalrådet), tager stilling til ansøgningen ud fra de økonomiske muligheder, der ligger i puljen.

Grupper af borgere kan også fremsende ansøgninger om støtte til projekter, som er til gavn for områdets udvikling.

 

Det er arbejdsgruppen, der beslutter, hvilke ansøgninger, der skal tilgodeses. (Lokalrådet vurderer den økonomiske betydning for puljen).

 • Louise Daugaard

  DELTAG I ILDSJÆLS-VÆRKSTEDET! Er netop kommet hjem efter møde i Lokalrådet, og ja, dét kan godt lyde lidt støvet - Men dét har været dét fuldstændig modsatte! Humørikonet smile Til sensommer afholder Lokalrådet workshop, som skal sætte kursen for fremtidige initiativer i Hejnsvig - OG DU ER INVITERET! Humørikonet wink - Både til workshoppen (datoen senere), men også til at komme med idéer allerede nu: Hvad skal pengene, som vi fremadrettet indsamler, bruges til? Under workshoppen udtrækkes en præmie, hvor alle der er kommet med foreslag, deltager.

  • Louise Daugaard

   Og også meget gerne starten på debatten på facebook, så det måske kan få flere til at melde ind med idéer, der vil komme postkasser op rundt omkring, alternativt kan man tage fat i Lokalrådet med idéer, hvis man ikke har mulighed for at deltage på andre måder.

   • - Jeg tænker disse billeder, kan være med til at give folk en forståelse for idé-tanken, og bredden på den

    • Mette Thomsen HansenVi skal arbejde for at starte et projekt Sociale entreprenører der er opsøgende i vores lille by både på børn, unge, ældre, pensionister, familier. Det at have nogle koordinerende/rådgivende/støttende i forhold til det der er svært, føle sig inkluderet i byen, at skabe sammenhæng på tværs af alder og social status.