Hejnsvig udviklingspulje

 

Hejnsvig Udviklingspulje har til formål at støtte de arrangementer i Hejnsvig og Donslund, som er med til at profilere området og støtte sammenholdet og udviklingen i hele Lokalrådets område, der ydes dog ikke støtte til drift.

Puljen skal være økonomisk backup for disse arrangementer og administrere overskud/underskud fra disse. Puljen tilføres midler fra overskud fra arrangementer samt fra lokale sponsorater. Der skal til enhver tid være en rimelig arbejdskapital i puljen. Midlerne forrentes bedst muligt.

Puljen administreres af en valgt arbejdsgruppe bestående af 5 personer. Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Markedsudvalget, Julefrokostudvalget og Skrotbanden. Formanden for lokalrådet samt yderligere et medlem fra Lokalrådet deltager også i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har status som et underudvalg under Hejnsvig Lokalråd. Hejnsvig Lokalråd er som forening juridisk garant for puljen. Puljens regnskab skal hvert år fremlægges på Lokalrådets årsmøde. Regnskabsåret følger Lokalrådets regnskabsår.

Puljen skal som minimum råde over 50.000 kr. før der kan finde udlodning sted.

Midler fra puljen kan søges af alle foreninger i Lokalrådets område til tiltag, der er til gavn for områdets udvikling. Der kan løbende søges midler. Udlodning vil finde sted 4 gange årligt. Der vil være mulighed for ekstraordinære udlodninger ved presserende behov. Ved ansøgninger benyttes et dertil udarbejdet skema. Midlerne kan evt. anvendes som egenbetaling ved ansøgning om støtte fra diverse fonde og puljer, herunder Landdistriktspuljen og LAG.

Lokale foreninger i Hejnsvig- og Donslundområdet fremsender ansøgninger med budget til den valgte arbejdsgruppe, som hereftertager stilling til ansøgningen ud fra de økonomiske muligheder, der ligger i puljen.

Lokale grupper af borgere kan også fremsende ansøgninger om støtte til projekter, som er til gavn for områdets udvikling.

Det er arbejdsgruppen, der beslutter, hvilke ansøgninger, der skal tilgodeses.

Således drøftet på borgermødet d. 4. februar 2016 og besluttet på Lokalrådsmødet d. 14. juni 2016.      

 

 

 

Revideret d. 30.9.16

__________________________________________________________________________

Ansøgningsskema til midler fra Hejnsvig udviklingspulje, klik på skemaet for at skrive/ printe.